E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Elazığ Milletvekili Mehmet Tahir Şaşmaz'ın, Elazığ-Palu ilçesi deprem felaketzedelerine ilişkin sözlü soru önergesi münasebetiyle.
2 94 355
2 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1978 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi münasebetiyle.
4 117 342:350
3 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Giresun Milletvekili Şükrü Abbasoğlu'nun, İmar ve İskân Bakanlığında görevlerine son verilmekte olan yevmiyeli personelin durumuna ilişkin gündem dışı konuşmasına cevabı.
6 155 223:226
4 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Antalya Milletvekili Galip Kaya'nın, Antalya sahilindeki yapıların usulsüz yıkımı ile ilgili olarak Hükümetin yanlış icraatı hakkında gündem dışı konuşmasına cevabı
8 32 340:343
5 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1979 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
10 58 452:460
6 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Zonguldak Milletvekili Abdulmuttalip Gül'ün, Karabük'te vuku bulan heyelan ve TRT'nin tutumu hakkındaki gündem dışı konuşmasına cevabı
12 69 73
7 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 1980 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
15 51 31 33
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
8 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 1973 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
2 46 6:7 13:14
9 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Bir kısım Doğu ve Güneydoğu illerinde Mart ayı ortalarında meydana gelen şiddetli yağışların sebebolduğu mal ve can kaybı konusunda gündem dışı demeci
3 68 200:201
10 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Isparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 10 arkadaşının, 25.5.1961 gün ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9. bendi ile 13.7.1965 gün ve 648 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8. maddesinin 2. fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ile İstabul Milletvekili Ferruh Bozbeyli ve 7 arkadaşının, 13.7.1965 günlü ve 648 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 104. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair ve 25.5.1961 günlü ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun 9. maddesinin 9. fıkrasının yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifleri münasebetiyle
7 16 308
11 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : İnönü Üniversitesi kanun tasarısı ile Malatya Milletvekili Mehmet Delikaya ve 210 arkadaşının, İnönü Üniversitesi açılması hakkında kanun teklifi münasebetiyle
8 31 217:218
12 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 1975 Yılı İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı Bütçeleri münasebetiyle
9 44 407:411
13 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : İçtüzüğün 89. maddesinin uygulanması münasebetiyle
13 95 347
14 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 1615 sayılı Gümrük Kanununun 8. maddesinin 14. fıkrasının (a) bendinin değiştirilmesi ve 10. maddesinin sondan ikinci fıkrası hükmünün yürürlükten kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle.
14 43 629:630 636:637
15 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 24.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 1. maddesinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı, Sivas Milletvekili Vahit Bozatlı, Giresun Milletvekili İ. Etem Kılıçoğlu ve 12 arkadaşının, Sivas Milletvekili Ahmet Durakoğlu, Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, Manisa Milletvekili M. Gündüz Sevilgen ve 7 arkadaşının ve İçel Milletvekili Oral Mavioğlu'nun teklifleri münasebetiyle
14 45 668:669
16 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Tabiî afetlerden zarar gören çiftlilere yapılacak yardımlar hakkımda kanun tasarısı münasebetiyle.
23 32 86:87
17 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu İte Cumhurbaşkanımca bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu münasebetiyle.
23 33 140:141
18 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Millet Meclisi bütçesinin görüşülmesi sırasında Başkanlık, adına bir idareci üyemin konuşmasından sonra, aynı konuda Millet Meclisi Başkanının konuşmasının mümkün olup olmadığı hakkında
24 47 183:185
19 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 1977 yılı İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
24 50 458:463 472:475
20 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 1977 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 35. maddesin sonuna «5434 sayılı Kanunun 14. maddesinin (c) fıkrası (uygulanmaz) fıkrasının eklenmesine dair önergenin işleme konulup konulamayacağı hakkımda
25 56 520:521
21 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 arkadaşının Hasan Fuatoğlu 1915 doğumlu Daniş Tunalıgil'in eşi ve kızı Hasan Tahsinoğlu 1335 doğumlu İsmail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 1951 doğumlu Talip Yenerin eşi ile annesi ve babasına vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına dair kanun teklifi münasebetiyle.
26 63 118
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
22 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ekenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun başarısı münasebetiyle
7 120 724
23 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ekenmesine ve bu kanun kapsamı dışında kalan kamu personelinin aylık ve ücretlerine dair kanun başarısı münasebetiyle
8 122 94:96
8 123 127 139:140
8 124 232:233
8 125 308
24 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması hakkında Kanunun 1 ve 3. maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
12 89 622:626
25 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
15 125 215:219
17 155 231:233
18 165 89
26 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : 29.7.1970 tarih ve 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin kaldırılması, değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
25 106 406 413 479 595 665
26 114 69
27 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Eskişehir Milletvekili M. Şemsettin Sönmez ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32. maddesine 1 fıkra eklenmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
26 113 17 18
28 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Danıştay Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı
26 120 329 337 341
29 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Yüksek Askeri Şüra'nın kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı münasebet ile
26 121 355
30 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Çorum Milletvekili Abdurrahman Güler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Konya Milletvekili Mustafa Kubilây İmer ve Van Milletvekili Salih Yıldız'ın, Millet Meclisi İçtüzük teklifi münasebetiyle
32 45 520
31 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Malatya ilinin enerji, su ve yol sorunları hakkında gündem dışı demeci
33 57 557
32 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Bayındırlık Bakanlığı 1973 yılı Bütçesi münasebetiyle
34 65 671
33 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) : Asayişe müessir bâzı fiillerin önlenmesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu münasebetiyle
16 139 205:209
16 142 438:440
CUMHURİYET SENATOSU -- 17. Yasama Yılı
34 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : İmar ve İskân Bakanlığı 1978 yılı bütçe kanunu tasarısı münasebetiyle.
35 27 354:358
35 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde meydana gelen depremler için sarf edilen para miktarının ne olduğuna dair sorusuna cevabı.
37 42 182:185
CUMHURİYET SENATOSU -- 18. Yasama Yılı
36 Söz Alanlar AHMET KARAASLAN (MALATYA) (İMAR VE İSKAN BAKANI) : 1979 yılı İmar ve İskân Bakanlığı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle.
41 35 415:420