E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET HATI (BOLU) : Hüseyin Kâmi Ezgü hakkında Teşkilâtı Esasiye ve Arzuhal encümenleri mazbataları münasebetiyle
5 38 47:48
2 Söz Alanlar AHMET HATI (BOLU) : Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri ve Karayolları Umum müdürlükleri 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle
10 45 893
3 Söz Alanlar AHMET HATI (BOLU) : Motorlu nakil vasıtaları yerine yedek parça ve lâstik ve lüks eşya yerine de istihsali artıracak malzeme ithalinin doğru olup olmadığına dair suali münasebetiyle
11 61 263:265
4 Söz Alanlar AHMET HATI (BOLU) : 32 vatandaşın öldürülmesi dolayısiyle eski Dahiliye ve Millî Müdafaa vekilleri hakkında Meclis tahkikatı açılıp açılmamasına dair Arzuhal Encümeni mazbatası ile Eskişehir eski Mebusu merhum İsmail Hakkı Çevik'in III numaralı Muvakkat Arzuhal Encümeninin 15.3.1950 tarihli haftalık karar cetvelindeki 2123 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası münasebetiyle
13 91 388:389
5 Söz Alanlar AHMET HATI (BOLU) : Orman Kanunu münasebetiyle
13 96 586
13 97 611
13 101 797
6 Söz Alanlar AHMET HATI (BOLU) : Sivas Mebusu Nuri Demirağ'ın, âmme nizamını ihlâl edenler ve umumi ahlâkı bozanlar hakkındaki kanun teklifi ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları münasebetiyle
16 23 13:14
7 Takrirler (önergeler) AHMET HATI (BOLU) : Arzuhal Encümeninin 24.12.1956 tarihli haftalık karar cetvelindeki 4014 sayılı Karara ait 89 numaradaki işin Umumi Heyette görüşülmesine dair (4/266)
16 28 145
17 36 80
17 38 191:192
8 Söz Alanlar AHMET HATI (BOLU) : Durmuş Toprak'ın mirasçılarına tazminat verilmesi ve gelir bağlanması talebine dair vâki olan müracaat hakkında Arzuhal Encümenince ittihaz olunan karar münasebetiyle
17 38 191:192