E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : Bir sualin müzakeresi sırasında sataşmada bulunduğu iddiası hakkında
1 32 608
2 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : Kendisine vâki sataşma dolayısiyle
11 38 958
3 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : Sivas Mebusu Turhan Feyzioğlu ve 5 arkadaşının, Et ve Balık Kurumu tarafından açılan bir kredi muamelelesi dolayısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
11 40 1140
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
4 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : Akçadağ arazisinin Sürgü ve Yazıhan ovasının da Tohma sularından istifade edilerek sulanmaları hususunda ne düşünüldüğü dair suali münasebetiyle
4 33 194:195
5 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri,Orman Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 50 797:801 828:829
6 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : Telefon mükâleme ücretlerine yapılan zamla, bakım masraflarının ihdası sebebine dair suali münasebetiyle
8 6 143:144
7 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : Ziraat Vekâleti, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle
10 46 1021:1024 1033:1034
8 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : İzmir Mebusu Pertev Arat'ın, eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında tahkikat icrasına dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahkikat Encümeni mazbatası münasebetiyle
12 78 371
9 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti ve İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 1012:1013
10 Söz Alanlar AHMET FIRAT (MALATYA) : 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek Kanun münasebetiyle
20 91 731:732
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
11 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından AHMET FIRAT (MALATYA) : Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın, sulama ücret tarifesinde yapılan adaletsiz tatbikatın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı sorusu ve Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin'in yazılı cevabı (7/273)
14 60 356
17 89 477:478
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından AHMET FIRAT (MALATYA) : Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın, Hekimhan'ın Ziyelli köyünün toprak kayması dolayısıyla, başka bir yere iskân edilmesi hususunda ne düşünüldüğüne dair yazılı soru önergesi ve İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'ın yazılı cevabı (7/274)
14 60 356
16 67 117:118
13 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sanayi Bakanından AHMET FIRAT (MALATYA) : Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın, sulama ücret tarifesinde yapılan adaletsiz tatbikatın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Tarım Bakanından yazılı sorusu (7/279)
14 60 356
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Tarım Bakanından AHMET FIRAT (MALATYA) : Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın, sulama ücret tarifesinde yapılan adaletsiz tatbikatın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine dair yazılı soru önergesi ve Tarım Bakanı Mehmet İzmen'in yazılı cevabı (7/279)
16 80 654
15 Üyelerle İlgili İşler AHMET FIRAT (MALATYA) : Bu toplantı yılı içinde iki aydan fazla izin alan Malatya Milletvekili Ahmet Fırat'ın ödeneğinin verilmesi için karar alınması (3/605)
18 94 55