E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ENVER BEY* (İZMİR) : İngiltere'de kâin (Thames İron worhs) fabrikalarına sipariş olunan üç adet uskurlu vapur esmanına mahsuben sabık bahriye nazırı Mahmud Muhtar Paşa ile Malîye nazırı Nail Bey tarafından kefaletsiz olarak tediye ettirilen 20 bin İngiliz lirasının müsebbiblerinden tazminine aid dava safahatından bahis ve bu kabîl davaların mercii rüyetinin tayin ve tefsirine dair mazbatalar münasebetiyle.
8 35 33:35
2 Söz Alanlar AHMET ENVER BEY* (İZMİR) : Maaş kanununun 17. maddesinin hâkimler kanununun 19. maddesini ilga edip etmediğinin tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle.
8 37 57:60
3 Söz Alanlar AHMET ENVER BEY* (İZMİR) : Ceza usulü muhakemeleri hakkındaki kanun münasebetiyle.
10 48 19:20
4 Söz Alanlar AHMET ENVER BEY* (İZMİR) : İcra ve İflâs kanunu ve tatbikatına aid kanun münasebetiyle.
10 54 69:70 72
5 Söz Alanlar AHMET ENVER BEY* (İZMİR) : Vilâyetlerin umûmi idaresi hakkında kanun münasebetiyle.
10 54 76:77 82 89 98 99
6 Söz Alanlar AHMET ENVER BEY* (İZMİR) : 810 numaralı kanunun tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
10 57 115:117 119
7 Söz Alanlar AHMET ENVER BEY* (İZMİR) : Belediye kanunu münasebetiyle.
17 40 77 79 81
8 Söz Alanlar AHMET ENVER BEY* (İZMİR) : Bazı cürümlerden dolayı memurlar ve şerikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne dair kanun münasebetiyle.
19 54 7:8 13