E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Cumhuriyet Savcılarının, partilere ve parlamenterlere karşı son günlerde takındıkları baskı ve sindirme siyaseti konusunda gündem dışı konuşması.
2 95 360
2 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muhtarlara bağlanan maaşların verilmesiyle ilgili gündem dışı konuşması.
2 103 558
3 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 1978 yılı Cumhurbaşkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 109 132
4 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 1978 yılı Danıştay Başkanlığı Bütçesi münasebetiyle.
3 110 243
5 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın bir hava subayını özel kaleminde çalıştırdığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'nın yazılı cevabı, (7/211)
5 127 150
5 133 220:221
6 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Bazı bakanların yakınlarının gümrüklerdeki yolsuzluk olaylarına karıştığı iddialarını saptamak amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin Önerge münasebetiyle.
5 139 423
7 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 31 nei maddesinin (A) bendi ile 49. ve ek geçici 14. maddelerinin değiştirilmesine. 112. maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle.
6 156 277
8 Önergeler AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Ve 9 arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağlamak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı Mehmet Can hakkında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/15)
8 22 43
8 24 68:69
8 27 117
9 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkında Kanun başlığı ile 1. 2. 3. 4. 5. 12, 13. 14, 15. 16. maddelerinin ve ek maddelerin değiştirilmesine ve bir ek madde ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
8 25 81
10 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, dış gezilere ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/410)
8 32 335
11 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Sıkıyönetim Eşgüdüm Başkanlığına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/409)
8 32 335
12 Önergeler AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Ve 9 arkadaşının; bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağlamak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı Mehmet Can hakkında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/26)
8 38 551 565:567
8 39 627
13 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Sıkıyönetim Eşgüdüm Başkanlığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Devlet Bakanı Mustafa Kılıç'ın yazılı cevabı. (7/409)
8 39 646:647
14 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, halkevleri ve faaliyetlerine İlişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına ibişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in yazılı cevâbı. (7/399)
8 41 721:722
15 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, dış gezilere ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun yazılı cevabı. (7/410)
8 43 819
16 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İmar Ve İskan Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın İmar ve İskân Bakanının basın mensuplarına karşı tutumuna ilişkin İmar ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi. (7/431)
8 43 785
10 58 515:516
17 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 1979 yılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 61 51
18 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 1979 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 64 429
19 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, yurt dışında görev yapan din görevlilerine ilişkin sorusu ve Çalışma Bakanı Bahir Ersoy'un yazılı cevabı. (7/485)
12 68 9
12 81 336:337
20 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT eski Genel Müdürüyle ilgili Danıştay kararlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/491)
12 73 144
21 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT yayınlarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/610)
12 99 526
22 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Mısır Büyükelçiliği baskınında Filistin Kurtuluş Örgütüne ödün verildiği iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı önergesi. (7/642)
12 111 735
23 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Çanakkale Belediyesince Bir sokağa verilen isme ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi. (7/639)
12 111 735
24 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Kendisinin ve 9 arkadaşının: Ege tütün piyasasında üreticinin zarara uğratıldığı iddialarını saptamak amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasını ilişkin önergesi ve Meclis Araştırma Komisyonu Raporu münasebetiyle
13 12 297
25 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Kamu güvenliğine ve kolluk hizmetlerine ilişkin bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ve bunlara yeni hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları münasebetiyle
13 28 672
26 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Türkiye'deki ahlak dejenerasyonu hakkında gündem dışı konuşması
13 31 770
27 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 1980 Yılı Gelir Bütçesi münasebetiyle
15 55 433
28 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 21.6.1927 Günlü ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa kimi ek maddeler ve 1 geçici madde eklenmesine ilişkin yasa tasarısı münasebetiyle
15 56 648
29 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Polis örgütü içinde kurulan bazı dernekler konusunda bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle.
6 161 460 467
30 Önergeler AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Ve 9 arkadaşının, bir mahkûma ayrıcalık yaparak imtiyaz sağlamak suretiyle hukuk ve kanunları çiğnedikleri iddiasıyla Başbakan Bülent Ecevit ile Adalet Bakanı Mehmet Can haklarında Anayasanın 89. Millet Meclisi İçtüzüğünün 107. maddeleri uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin önergesi. (11/50)
9 48 420
31 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Adana Emniyet Müdürüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/535)
12 84 391
32 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, halkevleri ve faaliyetlerine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi. (7/39)
8 23 52
33 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Gümrük Ve Tekel Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Çay-Kur'un kuru çay nakline ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından yazılı soru önergesi. (7/479)
12 68 8
MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
34 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Türk güreşinin son yıllardaki durumu ve Güreş Milli Takımı antrenörlerine dair gündem dışı demeci
1 34 311:312
35 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ortak Pazara dair Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/46)
1 38 548
36 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, köye götürülecek hizmetlerde katılma payına dair Başbakandan yazılı soru önergesi (7/70)
2 48 150
37 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, son günlerde meydana gelen emniyet ve asayişe müessir olaylara dair sorusu ve İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı (7/69)
2 48 150
2 57 327:328
38 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Komisyonlarda süresi içinde görüşülmeyen kanun tasarısı ve tekliflerinin İçtüzüğün 38. maddesi gereğince gündeme alınması hakkındaki taleplerin görüşülmesi usulüne dair
2 50 173:174
39 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet. Buldanlı'nın, TRT Kurumuna dair sorusu ve Başbakan Bülent Ecevit'in yazılı cevabı (7 78)
2 51 183
2 57 330:331
40 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, boykota katılan öğretmenlere İlişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mustafa Üstündağ'ın yazılı cevabı (7/79)
2 54 235
2 57 331:332
41 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, köye götürülecek hizmetlerde katılma payına dair Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cahit Kayra'nın yazılı cevabı (7/70)
2 60 512:513
42 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Devlet istikraz tahvillerine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Deniz Baykal'ın yazılı cevabı (7,115)
3 65 131:445
43 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, şeker üretim ve buhranına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanından yazılı soru önergesi (7/153)
3 72 453
6 93 49:54
44 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Bazı acele hallerde hastalara bakacak doktor bulmanın güçlükleri ve alınması gereken tedbirler hakkında gündem dışı konuşması
3 73 472
45 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı izlediği siyasete ilişkin Dışişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/177)
4 82 565
6 98 251:253
46 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Adana Milletvekili Osman Çıtırık ile İstanbul Milletvekili Engin Unsal ve 13 arkadaşının, tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların cezasız tescili hakkında kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu ile Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 4 arkadaşının önergesi münasebetiyle
6 91 16:17
47 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Millî Sınırlar Dışındaki İstasyonlar tarafından yapılan radyo yayınlarının önlenmesine dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
6 91 9:10
48 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Geri bırakılan turizm yatırımları konusunda gündem dışı konuşması
6 93 41:42
49 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Yedek subay adaylarının kısa süreli askerlik hizmetine tabi tutulmasına ilişkin kanun tasarısı münasebetiyle
6 94 77 86
6 95 123 128:129
50 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158)
7 13 272
51 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, eski Tokyo Büyükelçisine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/159)
7 16 301
52 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikayla meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162)
7 21 402
53 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlının, gündemin 61, 113 ve 65 nci sıralarında bulunan sözlü sorularının yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi. (6/97, 6/101, 6/156, 4/50)
8 35 373
54 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İçişleri Bakanının Bütçe Komisyonundaki beyanlarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı (7/396)
10 50 583:584
55 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türkiye'de Mason ve Siyonist Teşkilâtına ilişkin Devlet Bakanından sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. (7/394)
11 51 21
56 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürüne ilişkin yılı Bütçesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi. (7/457)
11 52 34
57 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürüne ilişkin yılı Bütçesine ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (7/457)
11 52 34
58 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürüne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/457)
11 58 288:291
59 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ortadoğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrencilerin eylemlerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/196)
12 83 381
60 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Eurovision şarkı yarışmasına katılan sanatçılara ödenen para miktarı ile bir sanatçıya ilişkin sorusu ve Başbakan Süleyman Demirel'in yazılı cevabı (71574)
13 97 440:441
61 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan Türk öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212).
13 102 596
62 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 1976 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
17 68 324:327
63 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Ankara ve İstanbul'da görevli Cumhuriyet savcılarıyla Şavşat Savcısına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı ismail Müftüoğlu'nun yazılı cevabı. (7/1221)
19 100 472
20 111 260:261
64 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Ankara Merkez Cezaevinde meydana gelen öldürme olayı hakkında gündem dışı konuşması
22 28 529:530
65 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 1977 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle.
25 56 438:441
66 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkadaşının; TRT Kurumunun izlediği yayın politikasının ve tarafsızlık iddialarının incelenerek alınacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 88. Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
3 73 499:501
MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
67 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Emlak Kanunu dolayısıyla Maliye Bakanlığınca neşredilen genelgeye dair gündem dışı demeci
26 125 550
68 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT Kurumunun Kurumunun İdare Meclisi üyeleri ile diğer personeline dair Başbakandan yazılı sorusu (7/62)
2 22 34
3 53 415:418
69 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 12.5.1965 tarih, ve 468 sayılı Kanunun 3. maddesi gereğince hazırladığı (1964 1965 1966 yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporu münasebetiyle
2 40 823:825 914:915
70 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT Kurumunun İdare Meclisi üyeleri ile diğer personeline dair Başbakandan olan sorusuna Devlet Bakanı Turhan Bilgin'in, yazılı cevabı (7/62)
3 53 415:418
23 54 34
71 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : İçel Milletvekili Celal Kargılı'nın 2/212 esas numaralı kanun teklifi'nin, İçtüzüğün 26. maddesi gereğince gündeme alınmasına dair önergesi münasebetiyle
3 60 693
72 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve üç geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
4 76 577:578
73 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Millet Meclisi Başkanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Meclise devam etmiyen üyelere dair Millet Meclisi Başkanından yazılı sorusu (7/183)
4 82 778
6 100 253
74 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Cumhurbaşkanlığı 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 84 112:114
75 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 85 233:234
76 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Vakıflar Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 86 328:330
77 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Ateşli Silahlar ve Bıçaklar hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve teklifler münasebetiyle
6 98 176:177 201
78 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununa ek Kanun ile Cumhurbaşkanlığı geri gönderme tezkeresi münasebetiyle
6 99 176;177 201
79 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Danıştay 1970 yılı Bütçesi münasebetiyle
6 99 219:221
80 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı münasebetiyle
6 102 347 351:352
81 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine bir maddesinin kaldırılması ve bu kanuna bazı maddelerin eklenmesine dair kanun tasarısı münasebetiyle
6 103 407 414
82 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Genelkurmay Başkanının görev ve yetkilerine ait kanun tasarısı münasebetiyle
6 104 463:464
83 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Milli Savunma Bakanlığı görev yetki ve teşkilatı hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
6 106 513:514
84 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 1970 yılı Bütçesi Finansman kanun tasarısı münasebetiyle
7 112 122:123
85 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Emlâk Vergisi kanunun tasarısı münasebetiyle
7 113 220
86 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Aybar'ın, bazı Doğu illerimizde yürütülen komando harekatının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla, Anayasanın 89. maddesi uyarınca Başbakan hakkında bir gensoru açıklamasına dair önergesi münasebetiyle
8 134 666 668
87 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Trabzon Milletvekili Cevat Küçük ile Urfa Milletvekili Vehbi Melik'in, Cumartesi ve Pazar günleri hariç, Meclisin haftada beş gün toplanmasına dair önergesi ve kendisinin Cumartesi ve Pazar günleri hariç, Meclisin çalışmalarının her gün saat 10,00 dan başlanarak 2 saat öğle tatilinden sonra saat 19,00'a kadar devam etmesine dair önergesi münasebetiyle
9 17 134
88 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, lise mezunu gençlerin üniversite giriş sınavına tabi tutulmalarının Anayasanın 50. maddesine aykırı olduğu iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince Milli Eğitim Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
9 26 464
89 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Dışişleri Bakanından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Diyarbakır'da yakalanan El Fetih komandolarına sorulan soruya dair sorusu ve Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in yazılı cevabı (7/383)
9 27 481
11 49 165:167
90 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, İstanbul'un Sağmalcılar semtinde ortaya çıkan kolera hastalığının önlenmesi, konusunda, zamanında gereken tedbirleri almakta sorumsuzca davrandığı iddiasıyla Anayasanın 89. maddesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı hakkında bir gensoru açılmasına dair Önergesi münasebetiyle
9 32 661
91 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Cumhurbaşkanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 50 288
92 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : İçişleri Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
11 54 696
93 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Sıkıyönetim kanun tasarısı münasebetiyle
13 97 269:270
94 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 6996 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunun» geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
14 108 59
95 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Deniz Kuvvetlerine yabancı memleketlerden dört muhrip satınalınması için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
14 108 67:68
96 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Bâzı resmi müeseselerin turistlere çıkarttığı güçlüklere dair demeci ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Erol Yılmaz Akçal'ın cevabı münasebetiyle
14 118 538:539
97 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : 27.7.1967 tarih ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile, Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, Cumhuriyet Senatosu Bursa Üyesi Saffet Ural'ın, Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'ın ve Sakarya Milletvekili Yaşar Bir'in, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı maddelerine fıkralar eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu 46 No. lu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
14 119 594 598
98 Söz Alanlar AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Harb okulları kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili İlhami Sancar ve 15 arkadaşının, Harp okulları kanunu teklifi ve Milli Savunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçilen 5'er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
15 133 566:567 570:571 582
99 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Başbakandan-Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Güneş Matbaacılık A.Ş.'nin satılacağı haberine ve son kâğıt zamlarına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/699)
18 165 59:60
100 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Devlet Bakanlarından AHMET BULDANLI (MUĞLA) : Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Sivas Kongresinin 52. yıldönümü dolayısıyla Başbakan Yardımcısının yapmış olduğu konuşmaya dair soru önergesi ve Devlet Bakanı Sadi Koçaş'ın cevabı (7/700)
19 7 137
1 2