E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
1 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Yeniden kurulacak vakıflara ait kanun teklifi (2/250)
5 61 46
6 85 37
7 101 223
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
2 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi İdare Âmirlerinin T.B.M.M. üyeleri, Senato ve Millet Meclisi Başkanları ile Başkanvekilleri, İdare Âmirleri, Denetçiler, Başkanlık Divanı Kâtipleri ve Bakanlar Kurulu üyelerinin istihkakları hakkında kanun teklifi münasebetiyle
1 26 379 390
1 27 430:433
1 28 464
3 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Karadeniz bölgesinde himayeli ucuz buğday satışlarının yeniden yapılmasına dair mahallen inceleme yapmak üzere bir Araştırma Komisyonu teşkili hakkında
3 59 735:736
4 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 2 Arkadaşı 5887 sayılı Harclar Kanununun 125. maddesine değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair (2/305)
15 64 71
5 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Devlet İstatistik Enstitüsünün görev, yetki ve kuruluşu hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
4 77 581
6 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Sinop Milletvekili Mahmut Alicanoğlu'nun, Adalet başkâtip, icra memuru, zabıt kâtibi ve yardımcılarına tazminat verilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 81 17
7 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 2 Arkadaşı 5887 sayılı Harclar Kanununun 125. maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair (2/305)
7 122 98
8 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 3 Arkadaşı 6831 sayılı Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair (2/304)
7 122 98
9 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Uzun vâdeli plânın yürürlüğe konması ve bütünlüğünün korunması hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
7 124 310 311
10 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü hürriyeti hakkında kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyonları Raporu münasebetiyle
8 130 63
11 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Damga Resmi Kanununun bazı maddelerine ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
11 41 527 528
12 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Gider Vergileri Kanununda bazı değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük vergileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
11 41 544:545
11 42 586:588
13 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Dış seyahat harcamaları kanunu tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
11 42 619:620
14 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : 7388 sayılı Veraset ve Intikal Vergisi Kanununun 10. maddesinin değiştirilmesi ve muvakkat 1. maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı münasebetiyle
11 42 614
15 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında kanun tasarısı münasebetiyle
11 42 657:658
16 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : 1963 yılı Devlet Plânlama Teşkilâtı Bütçesi münasebetiyle
12 49 511:514
17 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı münasebetiyle
14 56 6
18 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Sezai Sarpaşar'ın, Kütahya Milletvekilliğinden istifa ettiğine dair önergesi münasebetiyle
15 66 135:136
19 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Bursa Milletvekili İbrahim Öktem ve üç arkadaşının, Sendikalar kanun teklifi İşçi ve İşveren Sendikaları kanun tasarısı ve Geçici Komisyon ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
16 69 208:210
16 70 227:228 229 230 232 235:236 243:244
20 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunu tasarısı ve Geçici ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
16 76 424:427
16 77 478:479
21 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 15 Arkadaşı 1389 sayılı Kanunun belediyeler hukuk işlerinde çalışanlara tatbiki hakkında (2/507)
17 88 372
19 114 467
22 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 16 Arkadaşı 124 sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında (2/512)
17 90 512
23 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Tapulama kanunu tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
18 100 386:389
24 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : 1111 sayılı Askerlik Kanununa iki geçici madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve aynı kanunun 5. maddesine (5) geçici madde eklenmesine ve 1076 sayılı Kanunun 3. maddesinin değiştirilmesine ve 97 sayılı Kanuna bir ek ve iki geçici madde eklenmesi hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
19 111 344:345
25 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkındaki kanun tasarısı ve 3460 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkındaki kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu ve Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
19 113 442:443 450:451
19 114 513:517
19 115 562:564
19 116 595 602 616 620
26 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hakkında kanun tasarısı ve Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı ve Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in,3460 sayılı Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ve 23 sayılı Kanunun kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
20 117 17 34:35 37:38 40:42 43:44 48:50
27 Önergeler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Kanun tasarı ve tekliflerinin sözlü sorulardan önce görüşülmesi ve Meclisin Salı ve Perşembe günleri de toplanarak Anayasanın biran önce çıkarılmasını emrettiği kanunlarla diğer ivedi ve önemli kanunların görüşülmesi hakkında
20 121 253
28 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Devlet Yatırım Bankası hakkındaki kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
20 121 262:263
29 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Kanun tasarısı ve tekliflerinin sözlü sorulardan önce görüşülmesi ve Meclisin Salı ve Perşembe günleri de toplanarak anayasanın biran önce çıkarılmasını emrettiği kanunlarla diğer ivedi ve önemli kanunların görüşülmesine dair önergeler münasebetiyle
20 121 253:254
30 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Sosyal Sigortalar kanunu tasarısı ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı Kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14. maddesinin tadiline dair kanun teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in,4.2.1957 gün ve 6900 sayılı Mâluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
20 130 583:585 588:589
21 134 168:170
31 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in,5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve 3 arkadaşının, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek 7242 sayılı Kanunun muvakkat maddelerinin değiştirilmesine dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı Tezkeresi-ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi Plân komisyonu raporu münasebetiyle
21 140 450:452
32 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Sosyal Sigortalar kanun tasarısı ve Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven'in, 5.1.1961 tarih ve 228 sayılı kanuna iki ek madde eklenmesine ve bu kanunun 14. maddesinin tâdiline dair teklifi ile Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu, Konya Milletvekili Fakih Özfakih ve Edirne Milletvekili İlhami Ertem'in, 4.2.1957 gün ve 6900 sayılı mâlûliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları Kanununa ek ve geçici maddeler eklenmesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
23 9 174:178 181 183 187:188
23 10 205:208
33 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Usul hakkında
26 42 25
26 47 278
34 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısı ve Milli Savunma, Maliye ve Plan Komisyonları raporları münasebetiyle
26 47 291 298
35 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Mihallıççık ilçesi Dümrek Köyü nüfusunun hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 sayısında kayıtlı Mehmetoğlu, Fatma (Sıdıka) dan doğma 10.3.1938 doğumlu Cafer Güler ile aynı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu, Hatice'den doğma 1.1.1940 doğumlu Zeki Özalp'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu münasebetiyle.
26 47 281
36 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak'ın, toplu sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun kabulünden bugüne değin, özel ve kamu sektöründe, akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin adedine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/430)
26 51 464
37 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Eğitim ödeneği kanun tasarısı ve Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü Koç'un, eğitim ödeneği kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan komisyonlarından seçilen beşer üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
26 52 541:543
38 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : 1964 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı münasebetiyle
28 66 439:440
39 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Çalışma Bakanından AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Balıkesir Milletvekili Ahmet Aydın Bolak'ın, toplu sözleşme, Grev ve Lokavt Kanununun kabulünden bugüne değin, özel ve kamu sektöründe, akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin adedine dair Başbakandan soru önergesi ve Çalışma Bakanı Bülent Ecevit'in yazılı cevabı (7/430)
28 70 641:650
40 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
29 88 489
41 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Gider Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ilâve edilmesine dair kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
29 91 608:610
42 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : 1837 sayılı bina vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ve 3.1.1961 tarihli ve 206 sayılı kanunun 3. ve geçici 2. maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
30 94 48:49
43 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Kifayet önergesi aleyhinde
30 106 585:586
44 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, İzmir Milletvekili Şeref Bakşık, Zonguldak Milletvekili Yusuf Ziya Yücebilgin ve Adana Milletvekili İbrahim Tekin'in, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 7. maddesinin 2. bendinin 1. fıkrasının 2. cümlesinin çıkarılması, 11. maddesinin 1. fıkrasının, 19. maddesinin 2. bendinin 5. fıkrasının, 20. maddesinin 12. bendinin, 25. maddesinin (C) bendinin 1. fıkrasının, 62. maddesinin 2. fıkrasının ve 2. geçici maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet ve Çalışma Komisyonları raporları münasebetiyle
31 111 169:171
45 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Bina Kiraları Hakkında Kanun Tasarısı ve Geçici Komisyon raporu münasebetiyle
31 116 388:389
31 117 427:430 438:439
31 121 582:583
46 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Hariçte çalışan işçilere konut kredisi açılması ve ikrazda bulunulması hakkında kanun Tasarısı, İmar ve İskân, Maliye ve Plan Komisyonları raporları münasebetiyle
31 116 374:375 382:383
31 117 411:412 416
47 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve İki Arkadaşı 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125. maddesini değiştiren 6765 sayılı kanuna bir fıkra eklenmesine dair (2/305)
25 37 319:349
25 38 436:443 490
25 39 504 527
31 117 402
31 118 455:462
32 123 3:4
48 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : İstanbul Milletvekili Naci Öktem ve 8 arkadaşının, 28 Nisan 1304 tarihli Alameti Farika Nizamnamesine ek kanun teklifi ile Manisa Milletvekili Muammer Erten'in Markalar ve menşe işaretleri hakkındaki kanun teklifi ve Sanayi ve Adalet Komisyonları raporları münasebetiyle
31 121 599 600 602
49 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Özel Öğretim Kurumları Kanunu tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
32 124 53:56
32 128 239
50 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Maliye Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 5655, 6995, 7476 sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara bazı ek maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı ve Maliye Komisyonu Tezkeresi, Anayasa Komisyonu mütalâası ile Maliye ve Plan Komisyonları Raporu
32 126 135:315
51 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 9 Arkadaşı İl İdaresi Kanununa aykırı olan hükümlerin kaldırılması ve il İdaresi Kanununa bir madde eklenmesi hakkında (2/735)
32 130 269
52 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 27 Arkadaşı Yeniden kurulacak Vakıflara ait kanun teklifi (2/734)
32 130 269
53 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Bolu Milletvekili Kâmil İnal'ın, Beş Yıllık Kalkınma Planının hedefine ve prensiplerine uymayan durumlar yaratan Milli Eğitim Bakanı hakkında, Anayasanın 89. maddesi gereğince, gensoru açılmasına dair önergesi münasebetiyle
33 2 36:37
54 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : İstanbul Milletvekili saadet Evren'in, Milli Eğitim Balkanının ifa ettiği hizmet süresince, takipettiği eğitim politikası ile Bolu Milletvekili Kâmil İnal'in, Beş Yıllık Kalkınma Plânının hedefine ve prensiplerine uymayan durumlar hakkında Anayasanın 89. maddesi gereğince gensoru açılmasına dair önergeleri münasebetiyle
33 8 378:386
55 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Milli Prodüktivite merkezi kuruluş Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
33 12 553:554 556 558:561 564
56 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Devlet personeli meslek teşekkülleri Kanunu tasarısı ve Anayasa, Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından üçer üyeden kurulu Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
33 12 558
33 13 583:585
33 13 589:591 594
57 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Bina kiraları hakkındaki Kanun tasarısı ve Erzurum Milletvekili Gıyaseddin Karaca'nın 6570 Sayılı Kira Kanununun Anayasa Mahkemesince iptal edilen 2 ve 3. maddelerinin yeniden tedvini ile 4. maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
34 23 174:175 182:184
35 46 227 230:232 238 241:242
58 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Çanakkale Milletvekili Şefik İnan'ın, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi Kanun teklifi ve Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
34 31 406:409 410:412
59 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Sağlık Eğitim Enstitüleri kuruluş Kanunu tasarısı ve Milli Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
34 31 417:418 423:424 429:433
60 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 2. maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
34 41 893:894 898:899 902:904
61 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Tavzih sadedinde
35 43 94:95
62 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Kat Mülkiyeti Kanun tasarısı ile Kırşehir Milletvekili Ahmet Bilgin ve 8 arkadaşının ve Afyon Karahisar Milletvekili Asım Yılmaz'ın, kat mülkiyeti Kanun teklifleri ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 65 509
37 68 137:139 144
63 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Ünerin, Türkiye'ye gerek hariçten ithal suretiyle giren ve gerekse memlekette imal edilen eşya ve malzeme içerisinde Türkçe proshetküsü konulmasına dair Kanun teklifi ile Bursa Milletvekili Ziya Uğur'un, ithal edîlip satışa arz edilecek mallara ait katalog ve izahnamelerin Türkçeleştirilmesi hakkında Kanun teklifi ve Sanayi ve Ticaret komisyonları raporları münasebetiyle
37 72 261
64 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 27 Arkadaşı Yeniden kurulacak vakıflar hakkında (2/734)
37 77 460
37 79 538:539
42 134 446
42 137 628:636 641:644 653
42 138 721:724
65 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : 27 arkadaşı ile yeniden kurulacak vakıflar hakkındaki (2/734) Sayılı Kanun teklifinin gündemdeki bütün işlerden de önce görüşülmesine dair Geçici Komisvon Başkanı İlyas. seçkin'in önergesi münasebetiyle
37 79 538
66 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine ve 5 arkadaşının, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 Sayılı Kanuna bağlı (1) Sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun teklifi ve İçişleri ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
40 111 163:166
67 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Sağlık ve sosval Yardım Bakanlığına bağlı kurumlarivle Esenleştirme (Rebabilitasvon)-tesislerine verilecek döner sermaye hakkındaki 209 Sayılı Kanuna bâzı maddeler eklenmesi ve bu Kanunun 11. maddesinin yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ile Burdur Milletvekili Mehmet Özbey'in. Devlet hastanelerinde çalışan doktorlar hakkında Kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım, Maliye ve Plân komisyonları raporları münasebetiyle
41 118 363:364
68 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : İzmir Milletvekili Arif Ertunga hakkında Başkanlık Divanı kararı münasebetiyle
41 122 582:584
69 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan ve 8 arkadaşının, 1111 Sayılı Kanuna bir madde eklenmesi hakkında Kanun teklifi, Konya Milletvekilli Ahmet Gürkan ve Ankara MiCıltletvekili Ferhat Nuri Yıldırım'ın, 5585 Sayılı Kanuna Geçici bir madde eklenmesine dair Kanun teklifi, Tokat Milletvekili Hacı Ali Dizman 'ın, Askerlik hizmetinin emeklilik ve terfiden sayılması hakkında Kanun teklifi ile Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Hilmi Onat ve Aydın Milletvekili Mehmet Yavaş'ın, Maaş Kanununa ek 4379 Sayılı Kanunla bu Kanunu tadil eden 5585 ve 6724 Sayılı Kanunlara bâzı maddeler ilâvesi hakkında Kanun teklifleri ve Plân Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 129 133:135
70 Söz Alanlar AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Kendisinin ve 27 arkadaşının, yeniden kurulacak vakıflara ait Kanun teklifi Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
42 137 629:632 634 635
CUMHURİYET SENATOSU -- 3. Yasama Yılı
71 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve İki Arkadaşı 5887 sayılı Harçlar Kanununun 125. maddesini değiştiren 6765 sayılı Kanuna bir fıkra eklenmesine dair (Millet Meclisi 2/305, Cumhuriyet Senatosu 1/376)
20 65 81
20 69 416:418
20 70 457:488 508:580
CUMHURİYET SENATOSU -- 4. Yasama Yılı
72 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 27 Arkadaşı Yeniden kurulacak vakıflar hakkında (Millet Meclisi 2/734; Cumhuriyet Senatosu 2/178) (S. Sayısı:709)
30 112 134 145:148
30 119 565
30 120 636
CUMHURİYET SENATOSU -- 5. Yasama Yılı
73 Teklifler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 27 arkadaşı Yeniden kurulacak vakıflar hakkında (Millet Meclisi 2/734; Cumhuriyet Senatosu 2/178) (S. Sayısı: 709 a ek)
34 48 73 81:97 98:145
34 49 153:158
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 1. Yasama Yılı
74 Önergeler AHMET AYDIN BOLAK (BALIKESİR) : Ve 15 arkadaşı TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğü teklifini görüşmek üzere geçici bir komisyon kurulmasına dair (4/3)
1 19 262