E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Konya Milletvekili Mustafa İnaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Meclis araştırması^ açılmasına ilişkin önergesi münasabeüyle
2 26 347:349
2 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Millî Eğitim Bakanlığı, bağlı kuruluslan ve üniversiteler ile Kültür Bakanlığı; Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 42 238:240
3 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 21 Arkadaşı ile İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 12 Arkadaşının, Gazeteci Metin Göktepe Cinayetinin Açıklığa Kavuşturulması ve Faillerinin Ortaya Çıkarılması Amacıyla Meclis Araştırması Açılmasına İlişkin Önergeleri ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 7 28:31
4 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiylemünasebetiyle
16 29 136:138
5 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 32 672:674
6 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı ve 18 arkadaşının, hudutlarımızın güvenliği konusunda alınan ve alınması gereken tedbirleri araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/7) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 66 352:356
7 Önergeler AHMET ALKAN (KONYA) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Teklifinin (2/124) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/149)
23 69 23:24
8 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Teklifinin (2/124) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
23 69 24
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AHMET ALKAN (KONYA) : TMO'nun buğday piyasasında devre dışı bırakıldığı iddialarına ilişkin sorusu ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Musa Demirci'nin cevabı (7/2229)
25 83 211:213
10 Önergeler AHMET ALKAN (KONYA) : İmrenler, İsmail ve Yeniceoba Adıyla Konya İlinde Üç Yeni İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifinin (2/288) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/182)
26 92 206:207
11 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : İmrenler, İsmil ve Yeniceoba Adıyla Konya İlinde üç Yeni İlçe Kurulması Hakkındaki Kanunu Teklifinin (2/288) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
26 92 206:207
12 Meclis Araştırması Önergeleri AHMET ALKAN (KONYA) : Ve 22 arkadaşının, Yenikapı Mevlevi hanesinde meydana gelen yangının nedenleri ile kültür ve tabiat varlıklarımızın korunması için alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190)
26 93 318:319
13 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Trabzon Milletvekili Kemallettin Göktaş ve 23 Arkadaşının, 12.3.1982Tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19. Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanunu Teklifi, Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç'in, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül, Denizli Milletvekili Mehmet Gözl ükaya ile Refah Partisi Grup Başkan vekili Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 1072 Sayılı Rulet, Till. Langırt ve Benzen Oyun Alet ve Makineleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
28 103 344:347
14 Önergeler AHMET ALKAN (KONYA) : Yüksek öğretim Kurumu Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/684) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/214)
31 124 278:279
15 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Yüksek Öğretim Kurumu Personel Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/684) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
31 124 278:279
16 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ALKAN (KONYA) : Hububat alımları ve tarım politikalarına ilişkin
32 130 286:287
17 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5.6.1997 Tarihli ve 4266 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek (Vere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
32 132 413:415
18 Önergeler AHMET ALKAN (KONYA) : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/683) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin (4/271)
37 18 28:30
19 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/683) doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
37 18 29:30
20 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : İçişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Emniyet Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı Jandarma Genel Komutanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı Sahil Güvenlik Komutanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 33 713:716
21 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı ve Turizm Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 33 798:800
22 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 12 arkadaşı, Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı ve 39 arkadaşı, Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşı Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşı, İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 arkadaşı ile Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 21 arkadaşının, ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve değerlendirilmesi konusunda Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergeleri ve (10/18, 27, 30, 68, 113, 170) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
46 61 330:333
23 Meclis Soruşturması Önergeleri AHMET ALKAN (KONYA) : Ve 106 arkadaşının, Kanuna ve Genel ahlâka aykırı şekilde mal edinmek suretiyle görevim kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Konusunun 11, 12, 13, 14 ve 15. maddelerine uyduğu iddiasıyla, Devlet eski Bakanı, dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin (9/16)
48 71 424:433
24 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : 14.7.1965 Tarihli ve 657 Sayılı, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı, 5.3.1964 Tarihli ve 439 Sayılı 30.4.1992 Tarihli ve 3792 Sayılı 11.10.1983 Tarihli ve 2914 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve Bolu Milletvekili Avni Akyol'un, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 45 Arkadaşının, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, Trabzon Milletvekili İsmail İlhan Sungur ve 8 Arkadaşının, Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci'nin Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Konya Milletvekili Ali Günaydın'ın, Kocaeli Milletvekili Halil Çalık ve 2 Arkadaşının, Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın ve 14 Arkadaşının ve Muş Milletvekili Nedim İlci'nin Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
50 75 138
25 Üyelerle İlgili İşler AHMET ALKAN (KONYA) : Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
50 77 397:398
26 Önergeler AHMET ALKAN (KONYA) : Bayındırlık İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/332)
50 77 397:398
27 Meclis Soruşturması Önergeleri AHMET ALKAN (KONYA) : Ve 106 Arkadaşının Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11, 12, 13, 14 ve 15. Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı, Dışişleri Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/16)
51 78 13:14 29:42
28 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : Ve 106 Arkadaşının, Kanuna ve Genel Ahlaka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11, 12, 13, 14 ve 15. Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Devlet eski Bakanı, Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
51 78 30:34
29 Üyelerle İlgili İşler AHMET ALKAN (KONYA) : Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekilmesi
53 96 236
30 Önergeler AHMET ALKAN (KONYA) : Anayasa Komisyonu üyeliğinden çekildiğine ilişkin (4/347)
53 96 236
31 Teklifler AHMET ALKAN (KONYA) : İstanbul Milletvekili Emin Kulun, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 40 Arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın, Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçunun, İstanbul Milletvekili Cefi Jozef Kamhi'nin Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 Arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri (2/72. 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459. 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019,2/1070)
55 103 37:52 54:94
55 104 140:206
55 105 247:332
32 Teklifler AHMET ALKAN (KONYA) : İstanbul Milletvekili Emin Kulun, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 40 Arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın, Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçunun, İstanbul Milletvekili Cefi Jozef Kamhi'nin Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 Arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri (2/72. 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459. 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019,2/1070)
55 106 360:366
56 107 90:146
56 108 170:221 223:273
56 109 291:300 302:401
56 111 568:589 594:642
57 112 78:97 99:112
57 113 140:124 218:238 240:242
57 114 289:369
57 115 426:434 436:505
57 116 545:582 584:589 593:643
58 117 80:127
58 118 225:243 245:269 272:305 345:354
58 119 361:439
58 120 469:516 518:540 543:555
59 122 200:216
33 Teklifler AHMET ALKAN (KONYA) : İstanbul Milletvekili Emin Kulun, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 Arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 Arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail özgün ve 40 Arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın, Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçunun, İstanbul Milletvekili Cefi Jozef Kamhi'nin Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 Arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin, Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri (2/72. 2/73, 2/75, 2/129, 2/154, 2/166, 2/182, 2/191, 2/194, 2/221, 2/270, 2/287, 2/293, 2/323, 2/369, 2/420, 2/459. 2/493, 2/884, 2/959, 2/960, 2/1015, 2/1019,2/1070)
59 123 242:285 288:326
59 124 381:425
60 126 104:189 190:208
34 Üyelerle İlgili İşler AHMET ALKAN (KONYA) : İzin verilmesi hakkında
60 125 20
35 Gündem Dışı Konuşmalar AHMET ALKAN (KONYA) : Türkiye'deki toplumsal sorunlara ilişkin
64 10 113:115
36 Meclis Soruşturması Önergeleri AHMET ALKAN (KONYA) : Ve 106 arkadaşının, Kanuna ve Genel Ahlâka Aykırı Şekilde Mal Edinmek Suretiyle Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 11, 12, 13, 14 ve 15. maddelerine uyduğu iddiasıyla Devlet eski Bakanı, Dışişleri eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve eski Başbakan Tansu Çiller Hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/16) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu
67 28 30:43
37 Genel Görüşme Önergeleri AHMET ALKAN (KONYA) : Ve 20 arkadaşının, Terör örgütü başının yakalanmasından sonra meydana gelen iç ve dış gelişmeler ve bu konuda alınabilecek önlemler konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/38)
71 54 25:27
38 Önergeler AHMET ALKAN (KONYA) : Ve arkadaşları ile Uşak Milletvekili Yıldırım Aktürk ve arkadaşlarının, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarına devam olunmasına ilişkin önergeleri (4/429)
71 54 78:92
39 Söz Alanlar AHMET ALKAN (KONYA) : TBMM Başkanlığınca Komisyona havale edilen bir hususun, o komisyonca karara bağlanmasından önce, bir siyasi parti grubu önerisi olarak TBMM Genel Kurulunda görülüp karara bağlanmasının uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
71 60 498