E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Riyaset Divanına, intihapları dolayisiyle arkadaşları ve şahsı adına teşekkürü
1 1 9
2 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi hakkında (2/2)
1 4 22
3 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Usul hakkında
2 43 347
7 40 312
4 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 44 399
5 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 47 722
6 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti ile Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 48 942
7 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Riyaset Dîvanına seçilmeleri dolayısiyle teşekkürleri
5 1 19
8 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosuna dâhil memurlara fazla mesai ücreti verilmesi hakkındaki 6564 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesine dair (2/214)
5 2 30:31
9 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 43 487
10 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Sabık zabıt hakkında
7 46 950
11 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Sabık zabıt hakkında açılan münasebetiyle
8 52 110 113
12 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : 3546 sayılı Şûrayı Devlet Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde eklenmesi ve 28. maddesinin kaldırılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
9 80 759
13 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Riyaset Divanına seçilmeleri dolayısiyle arkadaşları ve kendi adına teşekkürleri
10 1 17
14 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Kifayet takrirleri hakkında
11 38 959:960
15 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) (REİS VEKİLİ) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 45 298
16 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1960 yılı bütçeleri münasebetiyle
12 48 619 639
17 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Münakalât Vekâleti ile Devlet Hava Meydanları İşletme Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 48 1027
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
18 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Temsil ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi (2/36)
2 4 64
4 29 97
4 31 154:155
4 34 251
19 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kısmına bâzı kadrolar ilâvesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 19 167:168 170
20 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Emniyet teşkilâtına dâhil maaşlı memurlara fazla mesai tazminatı verilmesine dair (2/76)
4 23 3
7 75 194 228:230
7 76 268:269
21 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : 1757 sayılı Kanuna Ek 5142 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 44 384
22 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1953 yılı bütçesi münasebetiyle
5 45 404
23 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Dahiliye Vekâleti 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 46 534:536
5 47 560
24 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Millî Müdafaa Vekâleti 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 46 514:515
25 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Emniyet Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi münasebetiyle
5 47 565:566
26 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 47 596:598
27 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Münakalât Vekâleti, Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 50 837
28 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : 1955 yılı varidat bütçesi münasebetiyle
5 51 961
29 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Mîllî saraylardaki eşyaya dair Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeninin tezkeresi münasebetiyle
6 53 25:28 31:33 36:37
30 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Kuduzla mücadele için ne gibi tedbirler alındığına ve bu hususta tatbik edilen tedavi usullerine dair suali münasebetiyle
6 63 300:302
31 Takrirler (önergeler) AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Sayın Reisicumhuru hastanede Büyük Millet Meclisi adına ziyaret etmek üzere miktarı Meclisçe tâyin edilecek bir heyetin kur'a ile seçilmesine dair (4/121)
6 65 373:374
32 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Bira, tabiî köpüren şarap ve viskinin İstihlâk Vergisine tâbi tutulması hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 70 27:28 34
33 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Gayrimenkul kiraları hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 73 147:148
34 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Bursa Mebusu Hulûsi Köymen ve iki arkadaşının, münhal mebusluklar için bu sene ara seçimi yapılmaması hakkındaki takriri münasebetiyle
7 76 268:269
35 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Türkiye'de bölge esasına müstenit çocuk ölümleri istatistiklerinin ne şekilde tanzim edildiğine dair suali münasebetiyle
8 16 351
36 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Meclis Reisvekilliklerine seçilmeleri dolayısiyle kendi ve arkadaşı adına teşekkürü
8 17 375
37 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : 5585 sayılı Maaş Kanununa muvakkat madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
11 54 98
38 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) (RİYASET DİVANI ADINA) : Riyaset Divanına intihapları dolayısiyle arkadaşları ve şahsı adına teşekkürü
14 1 16
39 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Ordu mensuplariyle Emniyet Umum Müdürlüğü ve Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışanlara birer er tayını verilmesi hakkındaki 4367 sayılı Kanununa ek kanun teklifi (2/379)
14 2 22
40 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) (RİYASET DİVANI ADINA) : Kars Mebusu Sırrı Atalay'ın teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkındaki encümen raporu dolayısiyle vâki yazılı müdafaa taleplerinin reye arz edilmemesi sebebine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisinden olan sualine şifahi cevabı
14 3 50:52
41 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa bir madde eklenmesi hakkında (2/410)
15 21 279
42 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 48. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 28 166:167
43 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 44 587:588 590:591 598:599
44 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 875:876 885
45 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 83 328
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
46 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Adnan Menderes'in kurduğu Hükümetin programı münasebetiyle
1 5 105
47 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
1 17 383:384
48 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Yabancıların Türkiye'de ikamet ve seyahatleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 23 785
49 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Bucak Müdürlerinin Devir Masrafları hakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesine dair (2/68)
3 14 28
6 70 340
7 75 205:207
50 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesi hakkında (2/67)
3 14 28
6 70 340
7 75 207:212
51 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Hayvan Hırsızlığının Men'i hakkındaki 5617 sayılı Kanunun 14. maddesinin kaldırılmasına dair olan kanun tasarısı münasebetiyle
4 28 138
52 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 47 388:389
53 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Danıştay Başkanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 47 403
54 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı 1951 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 49 602:603
55 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Millî Savunma Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 49 569
56 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Bucak Müdürlerinin devir masrafları hakkındaki 5005 sayılı Kanunun 1. maddesinin değiştirilmesine dair olan kanun teklifi münasebetiyle
7 75 205:206
57 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Temsil Ödeneği hakkındaki 5027 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi münasebetiyle
7 75 208:210
58 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Sayıştay Başkanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 44 521 532:533 535:536
59 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Emniyet Genel Müdürlüğü 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 48 888
60 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Maliye Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 48 928:929
61 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1952 yılı bütçeleri münasebetiyle
13 49 952
62 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin verilmemesi sebebine dair olan soru münasebetiyle
15 70 153
63 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Kırşehir Milletvekili Halil Sezai Erkut'un İstanbul Tekstil Sendikası işçilerinin yapmak istedikleri mitinge İstanbul Valiliğince izin verilmemesi sebebine dair olan sorusu münasebetiyle geçen Birleşimde Başbakan Yardımcısı tarafından kendisine sataşıldığını iddia eden Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı'nın savunması münasebetiyle
15 70 153
64 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : 10.6.1946 tarih ve 4926 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin (2.Millî Eğitim idareleri) kısmındaki ilkokul öğretmen ve yardımcı öğretmen kadrolarının kaldırılarak yerine dört yıllık öğretmen kadrosu konulmasına dair Kanun münasebetiyle
16 88 381:382
65 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi (2/300)
17 9 304
18 11 21:29
66 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Emniyet teşkilâtına dâhil maaşlı memurlara fazla mesai tazminatı verilmezine dair (2/443)
17 10 340
67 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Temsil Ödeneği hakkındaki Kanuna ek kanun teklifi münasebetiyle
18 11 22 24
68 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Garson ve Benzeri İşçilerin Hizmet Karşılıkları hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 30 322 324
69 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle
19 33 471
70 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Millî Savunma Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 50 756 774
71 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Emniyet Umum Müdürlüğü 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 51 813:814
72 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : İçişleri Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 51 797:798
73 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda bazı değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair olan 5951 sayılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında (2/540)
23 95 167
28 37 41
28 39 133:134
74 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
24 105 406:407
75 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Namıkkemal Mahallesindeki memur evlerinin satışı ve resmî dairelere tahsisi suretiyle tasfiyesi hakkındaki kanun teklifleri münasebetiyle
24 109 700:701
76 Teklifler AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Temsil ödeneği hakkında (2/558)
25 4 209
77 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanun münasebetiyle
25 11 484:485
78 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Hudut ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü 1954 yılı bütçeleri münasebetiyle
28 50 981 990:991
79 Söz Alanlar AHMET AGAH EROZAN (BURSA) : Münakalât Vekâleti ve Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1954 bütçeleri münasebetiyle
28 51 1063:1064 1071