E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 23. Dönem
1 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
2 7 584:585
2 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü; Özürlüler İdaresi Başkanlığı; Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü; Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçeleri ile 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesapları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesabı münasebetiyle
8 33 479:480
3 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
17 84 555:557
18 88 340:343
18 89 471:473
4 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
18 92 1104:1105
5 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarı ve teklifleri münasebetiyle
20 104 892:895
20 105 1069
6 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un konuşmasında şahsına sataşması münasebetiyle
20 104 898
7 Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş’un, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle
20 104 898:899
8 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2007 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı ve Merkezi Yönetim Bütçesi Kapsamındaki İdare ve Kurumların 2007 Bütçe Yılı Kesin Hesap Tasarısına Ait Genel Uygunluk Bildirimi ve Eki Raporların Sunulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi münasebetiyle
37 39 279:280
9 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : (10/198) Esas Numaralı Meclis araştırması önergesinin ön görüşmelerinin Genel Kurulun 03/02/2009 Salı günkü birleşiminde yapılmasına ilişkin MHP Grubu önerisi münasebetiyle
38 52 1029:1031
10 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifleri münasebetiyle
44 80 50:54 77 94:96
11 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Genel Kurulca alınan kararın “7 Nisan 2010 Çarşamba günü 490 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin bitimine kadar görüşülmesi” şeklinde olduğu, saat 24.00’ü geçince 7 Nisanın bittiği ve bu nedenle çalışmalara devam edilip edilemeyeceği hakkında usul görüşmesi münasebetiyle
65 83 970:972
12 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
67 89 41:46
13 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
67 90 312:314
14 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : CHP Grubu önerisi münasebetiyle
68 95 264:266
15 Önergeler AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Ve 119 milletvekilinin, yakın tarihimizde yaşanmış bazı toplumsal olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin (10/781)- Okunması
73 122 16:21
16 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : TBMM-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak Japonya’da yaşanan afet nedeniyle Japon halkına başsağlığı dilediğine ilişkin
96 79 467
17 Açıklamalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : TBMM-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak Japonya’da yaşanan afet nedeniyle Japon halkına başsağlığı dilediğine ilişkin
96 79 467
18 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Yükseköğretime geçiş sınavını tartışarak çocuklar üzerinden siyaset yapmanın etik olmadığına ilişkin açıklaması
98 87 845
19 Açıklamalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Yükseköğretime geçiş sınavını tartışarak çocuklar üzerinden siyaset yapmanın etik olmadığına ilişkin
98 87 845
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 22. Dönem
20 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 19 580:581
21 Gündem Dışı Konuşmalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun uyarınca toplanan tasarrufların tasfiyesine ilişkin
4 31 334:335
22 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : İş Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 45 214:215
7 46 245 319:321 336:338
13 76 558:559
14 77 93:94
14 80 601:605
14 82 784:786
15 83 46:48 71 74:77
23 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, şahsına sataşması nedeniyle
7 46 343:344
24 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Samsun Milletvekili Haluk Koç'un, şahsına sataşması nedeniyle
7 46 343
25 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 16.3.2003 Tarihli ve 4827 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
11 61 266:269
26 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun Tasarısı ile Çalışanlardan Yapılmakta Olan Tasarruf Kesintilerine Son Verilmesi Hakkında 28.8.1996 Tarihli ve 4164 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları raporları münasebetiyle
13 71 33:35
27 Gündem Dışı Konuşmalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : 1 Mayıs işçilerin birlik ve dayanışma gününe ilişkin
13 74 292:294
28 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, şahsına sataşması nedeniyle
13 76 571:572
29 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, şahsına sataşması nedeniyle
13 76 571:572
15 83 88:89
30 Açıklamalar Ve Sataşmalara İlişkin Konuşmalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Kocaeli Milletvekili İzzet Çetin'in, şahsına sataşması nedeniyle
15 83 88:89
31 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İçişleri, Plan ve Bütçe ve Anayasa Komisyonları Raporları münasebetiyle
42 59 531:532
32 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Türk Ceza Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu münasebetiyle
43 63 301:302
33 Gündem Dışı Konuşmalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Çalışma hayatının bazı güncel sorunlarına ilişkin
44 67 155:156
34 Gündem Dışı Konuşmalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Ahıska Türkleri 1. Uluslararası Kurultayına ilişkin
55 110 191:193
35 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
57 117 646:647
36 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kurumu Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
65 24 621:624
37 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
66 25 33:35
38 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : 2005 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı, 2003 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı, 2005 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Bütçe Kanunu Tasarısı ve 2003 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil Kuruluşların Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2003 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
69 35 79:80
39 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
72 48 67 75:76
40 Üyelerle İlgili İşler AGAH KAFKAS (ÇORUM) : İzin verilmesi hakkında
83 94 181
41 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı; Diyarbakır Milletvekili Muhsin Koçyiğit'in, GAP Bölgesinde Yatırımların Özendirilmesi ve İstihdam Yaratılması Hakkında Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım'ın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri; Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve 3 milletvekilinin, Adalarda Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 69 milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Zonguldak Milletvekili Harun Akın ve 50 milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Bursa Milletvekili Mehmet Küçükaşık ve 26 milletvekilinin, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 15 milletvekilinin, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Yatırımların ve İstihdamın Özendirilmesi ve Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Yılmazcan, Hanefi Mahçiçek ile Mehmet Ali Bulut'un, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ile Sinan Özkan'ın, Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Konya Milletvekili Hasan Anğı'nın, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; Sakarya Milletvekilleri Ayhan Sefer Üstün, Erol Aslan Cebeci, Hasan Ali Çelik, Süleyman Gündüz ile Recep Yıldırım'ın, 29.1.2004 Tarih ve 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Balıkesir Milletvekili A. Edip Uğur ve 12 milletvekilinin, 5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
84 97 71
84 98 194:195 244:246
42 Teklifler AGAH KAFKAS (ÇORUM) : İle 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair (2/500)
91 125 222:225
43 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : İle 9 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
91 125 223
44 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Kültür ve Turizm Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, 2004 Malî Yılı Kesinhesabı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi münasebetiyle
105 39 513:515
45 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : 2006 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı, 2004 Malî Yılı Genel Bütçeye Dahil Dairelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 2004 Malî Yılı Katma Bütçeye Dahil İdarelerin Kesinhesaplarına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ile 2004 Malî Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
106 43 328:329
46 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün; Aksaray Milletvekili Ahmet Yaşar ve 3 milletvekilinin; Kastamonu Milletvekili Mehmet Yıldırım ve 65 milletvekilinin; Uşak Milletvekilleri Alim Tunç, Ahmet Çağlayan ve Osman Coşkunoğlu'nun; Ordu Milletvekilleri Kazım Türkmen ve İdris Sami Tandoğdu ile 94 milletvekilinin; Giresun Milletvekili Mehmet Işık ile 28 milletvekilinin; Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın; Yozgat Milletvekilleri Mehmet Çiçek, Bekir Bozdağ, Mehmet Erdemir ve Mehmet Yaşar Öztürk ile 84 milletvekilinin; Adıyaman Milletvekili Şevket Gürsoy ve 15 milletvekilinin; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir'in; Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ile Mehmet Alp'in; Kırşehir Milletvekili Hüseyin Bayındır'ın; Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ile 8 milletvekilinin; Ordu Milletvekili Hamit Taşçı ile 19 milletvekilinin; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; Amasya Milletvekilleri Akif Gülle ile Hamza Albayrak'ın; Tekirdağ Milletvekilleri Tevfik Ziyaeddin Akbulut ile Ahmet Kambur'un; Kırşehir Milletvekili Hacı Turan'ın; Yozgat Milletvekili Mehmet Erdemir ile 14 milletvekilinin; Erzincan Milletvekilleri Tevhit Karakaya ile Talip Kaban'ın; Iğdır Milletvekili Dursun Akdemir ve Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ile 3 milletvekilinin; İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ile Kastamonu Milletvekilleri Musa Sıvacıoğlu, Hakkı Köylü ve Sinan Özkan'ın; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan ile Hatay Milletvekili Mehmet Eraslan'ın; Düzce Milletvekilleri Metin Kaşıkoğlu, Fahri Çakır ve Yaşar Yakış'ın; Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu'nun; benzer mahiyetteki Kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
107 46 347
47 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32. Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile Değişik 73. Maddesi ve 16. Maddesi ile Değişik Ek 17. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32. Maddesine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
117 89 54:56 72 89
48 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Tasarısı; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17/06/1994 Tarihli ve 4006 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Beş Ek Madde ile Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 18/01/1990 Tarihli ve 3602 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89. Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarıları; İzmir Milletvekili Hakkı Akalın ve 39 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 32. Maddesine Bir Bent Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in; 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasının Ek-20. Maddesinin 1. Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Bülent Baratalı ile Türkan Miçooğulları'nın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Kayseri Milletvekili Muharrem Eskiyapan ve 12 Milletvekilinin; 506 Sayılı Kanunun, 2422 Sayılı Kanunun 10. Maddesi ile Değişik 73. Maddesi ve 16. Maddesi ile Değişik Ek 17. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi; İzmir Milletvekilleri Türkan Miçooğulları ile Bülent Baratalı'nın; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 26 Milletvekilinin; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Sosyal Güvenlik Destek Primi Başlıklı Ek Madde 20'nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 27 Milletvekilinin; 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ve 8 Milletvekilinin; Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi; Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın; 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve 23 Milletvekilinin; 08/06/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu, 17/07/1964 Tarihli ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 02/09/1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Mersin Milletvekili Mustafa Özyürek ile 30 Milletvekilinin; 24/05/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Geçici İki Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan'ın; 08/06/1949 Tarih ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi; Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Samsun Milletvekili Haluk Koç'un; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Zeynep Tekin Börü'nün; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi; Burdur Milletvekili Ramazan Kerim Özkan ve 13 Milletvekilinin; 5434 Sayılı Emekli Sandığı Yasasının 32. Maddesine 01/06/1967 Tarihli ve 875 Sayılı Yasa ile Eklenen (G) Bendinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
117 90 162:163 202:204
49 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonları Raporları münasebetiyle
129 129 678:683
50 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : (Gözden Geçirilmiş) Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
129 130 866:869
51 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem Cantimur'un; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
138 29 425:428 454:457
139 30 109:111
52 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi ile 2005 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
141 37 451:455 475
53 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Maliye Bakanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ile Maliye Bakanlığı 2005 Malî Yılı Kesinhesabı, Kamu İhale Kurumu 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Gelir İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi ve Gelir Bütçesi münasebetiyle
142 42 611:613
54 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
146 63 445 455:457
55 Söz Alanlar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Kamu İdare, Kurum ve Kuruluşlarında Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
152 83 73:75 110:112
152 84 630:631 649:651
56 Gündem Dışı Konuşmalar AGAH KAFKAS (ÇORUM) : Geçici işçilerin daimi işçi kadrosuna veya sözleşmeli statüye geçirilmesi düzenlemesinin, hakkaniyet, adalet ölçüleri içerisinde yapıldığına ilişkin
153 87 202:203