E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Dahilî Nizamnamenin bâzı maddelerinin tadili hakkındaki teklif münasebetiyle
1 20 381
2 Teklifler ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64. maddesinin (e) Maaşından sonra maddeye bir (d) fıkrası ve bu kanuna geçici bir madde ilâvesine dair olan 6306 sayılı Kanunun 5. maddesinin tadiline dair (2/229)
6 9 4
3 Söz Alanlar ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Tebligat Kanunu münasebetiyle
6 15 171 176 179 180:193
6 16 206 208:209 212
6 17 237 240
4 Söz Alanlar ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Büyük Millet Meclisi azasının tahsisat ve harcırahları hakkındaki 1757 sayılı Kanunun 6478 sayılı Kanunla değiştirilen birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun münasebetiyle
7 38 218
5 Söz Alanlar ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Adliye Vekâleti 1959 yılı Bütçesi münasebetiyle
7 44 692
6 Takrirler (önergeler) ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Arzuhal Encümeninin 24.4.1959 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 1544 sayılı Kararın Umumi Heyette görüşül mesine dair (4/120)
9 71 229
9 81 829
11 22 162:164
7 Söz Alanlar ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kanunu münasebetiyle
9 73 357:358 360 362:363 365
8 Söz Alanlar ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Suzname hakkında
9 75 415
9 Söz Alanlar ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Nizamnameye ademiriayet iddiası hakkında
10 16 394
10 Söz Alanlar ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Adliye Vekâleti 1960 yılı Bütçesi münasebetiyle
12 46 388
11 Söz Alanlar ADNAN SELEKLER (ANTALYA) : Bursa Mebusu Mazlum Kayalar ve Denizli Mebusu Baha Akgit'in, CHP'nin yıkıcı, gayrimeşru ve kanun dışı faaliyetlerinin memleket sathında cereyan tarzı ve bunların mahiyetinin nelerden ibaret olduğunu tahkik, tesbit ve memleketin her tarafında yaygın bîr halde görülen kanun dışı siyasi faaliyetlerin muhtelif sebeplerine intikal etmek, matbuat meselesi ile adlî ve idari mevzuatın ne suretle tatbik edilmekte olduğunu tetkik eylemek üzere Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
13 58 211