E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ADNAN MENDERES (İSTANBUL) : İstanbul Mebusluğunu tercih ettiğine dair (4/3)
1 2 15
2 Hükümet Programının Okunması ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 23. Hükümetin (V. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
1 10 57:120
3 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 23. Hükümete (V. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 10 121:124
4 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
2 41 239:250
2 43 338:346
5 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Türkiye Büyük Millet Meclisi 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 44 420:421
6 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Jandarma Umum Kumandanlığı 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 46 597:598
7 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Usul hakkında
2 46 626
8 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçeleri münasebetiyle
2 47 767:768
9 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Maliye Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 47 670:672 697:700
10 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Ticaret Vekâleti 1958 yılı Bütçesi münasebetiyle
2 48 909:918
11 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1958 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulü münasebetiyle teşekkürleri
2 49 1173:1174
12 Beyanat Ve Nutuklar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Takibedilmekte olan iktisadi politikaya dair beyanatı
4 87 881:886
13 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Dış yardımlar ve alınan iktisadi tedbîrlere dair sözleri
4 87 881:886
14 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1959 malî yılı Muvazenei Umumîye kanununun kabulü münasebetiyle
7 48 1414
15 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kıbrıs mevzuunda Hükümetin takibettiği hareket ile alınan neticenin tasvibedildiğinin kara bağlanması hakkındaki takrir münasebetiyle
7 48 1392 1417:1418
16 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulü münasebetiyle
12 51 1120:1122
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
17 Takrirler (önergeler) ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İstanbul Mebusluğunu tercih ettiğine dair (4/68)
1 3 21
18 Hükümet Programının Okunması ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 21. Hükümetin (III. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
1 3 21:34
1 4 49:82
19 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 21. Hükümetin (III. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 4 83:86
20 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir vilâyetinin kaldırılmasına ve Nevşehir kazasında (Nevşehir) adiyle yeniden bir vilâyet kurulmasına dair Kanun münasebetiyle
1 15 344:345 350:353
21 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Milletvekilleri Seçimi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair Kanun münasebetiyle
1 15 311:312 314:322 333:334
22 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bağlı bulundukları teşkilât emrine alınmak suretiyle vazifeden uzaklaştırılacaklar hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 17 433:436 449 451:458 464
23 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bursa Mebusu Hulusi Köymen'in, 7 Kasım 1954 günü yapılan muhtar seçimlerine dair şifahi sualine cevabı
2 4 76:90
24 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1955 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
5 44 327 343:344 349:355 377:381
25 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Türkiye ile Irak arasında 24 Şubat 1955 tarihinde imzalanan karşılıklı İş Birliği Andlaşmasının tasdikine dair Kanun münasebetiyle
5 50 812:814 817:818
26 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Arazi Vergisi kıymetlerinin artırılması ve Arazi ve Bina vergileriyle binalardan alınan Buhran Vergisinin Muvazenei Umumiyeye devri, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye Vekâleti kısmına eklenecek kadrolar ve hususi idarelerden naklen alınacak memurlar ve Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
5 51 924:930
27 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Gelir Vergisi Kanununun 89. maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası münasebetiyle
5 51 921:923
28 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İşletmeler Vekâleti ile Petrol Dairesi Reisliği 1955 yılı bütçeleri münasebetiyle
5 51 947 949 951
29 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1955 malî yılı bütçesinin kabulü münasebetiyle
5 52 1009:1010
30 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî saraylardaki eşyaya dair Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeninin tezkeresi münasebetiyle
6 53 33:37
31 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bursa Mebusu Hulusi Köymen ve 3 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 1 Teşrinisani 1955 gününe kadar ara verilmesi hakkındaki takriri münasebetiyle
7 79 610:616 618:619 621:630
32 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İstanbul, İzmir ve Ankara vilâyetlerinde Örfi İdarenin ilânına dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle
7 80 688:690 693:694
33 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 22. Hükümetin (IV. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
8 14 251:255
8 15 263:286 286:331
34 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kendisi tarafından kurulan 22. Hükümetin (IV. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
8 15 328:331
35 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, 6/7 Eylül hâdiseleri dolayısiyle Başvekil ve eski Dahiliye Vekili haklarında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
9 23 63:69 76:86
36 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kars Mebusu Turgut Göle'nin, Demokrat Parti Reisvekili Fuad Köprülü'nün, yaptığı basın toplantısındaki konuşmalarına dair sualine şifahi cevabı
10 35 135:141 143:150 154 156:161
37 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1956 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
10 40 393:394 398 400 424:425
10 41 438:441 449:461 472
10 48 1257:1262
38 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Haricîye Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 44 729 737
39 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Milletlerarası İktisadi İş Birliği teşkilâtı 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 44 768 773:778 781:782
40 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Maarif Vekâleti, Üniversiteler ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1956 yılı bütçeleri münasebetiyle
10 45 809 833:838 869 871
41 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 46 951:957
42 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 6/7 Eylül 1955 tarihinde İstanbul ve İzmir'de vukubulan hâdiselerde zarar görenlerin zararlarının ödenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 47 1079:1080
43 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1956 yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulü münasebetiyle
10 48 1266
44 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadiline dair Kanun münasebetiyle
11 64 341 344:350
11 68 478:479
12 73 90
45 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Basın Kanununun bâzı maddelerinin tadiline ve kanuna muvakkat bir madde ilâvesine dair Konun ile Neşir yoliyle veya radyo ile işlenecek bâzı cürümler hakkındaki 6334 sayılı Kanunun adı ile bâzı maddelerinin tadiline ve bir madde ilâvesine dair Kanun münasebetiyle
12 73 142:151 156 166:168 170 172:174 193:196 209 212 215:218
46 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi hesabına yaptırılacak çelik siloların inşaat ve montaj işleri dolayısiyle eski İktisat Vekili Sıtkı Yırcalı ile Hariciye Vekâleti Vekili Fatin Rüştü Zorlu haklarında Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
12 76 328 334
47 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İzmir Mebusu Pertev Arat'ın, eski Devlet Vekili Mükerrem Sarol hakkında tahkikat icrasına dair takriri ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Tahkikat Küçümeni mazbatası münasebetiyle
12 78 372:373
48 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Toplantılar ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 82 535 550:555
49 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Aydın Mebusu Namık Gedik ve iki arkadaşının, münhal mebusluklar için bu sene ara seçimi yapılmaması hakkındaki takriri münasebetiyle
13 88 208 212:214
50 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Orman Kanunu münasebetiyle
13 98 638:624
51 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turan Feyzioğlu'nun vekâlet emrine alınması sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 18 188:195 200:203 206 209:210 212:214
52 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kocaeli Mebusu Turan Güneş'in, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Turhan Feyzioğlu'nun Fakültenin açılışında söylemiş olduğu nutka ve hangi sebeplerle vekâlet emrine alındığına dair sualine şifahi cevabı
15 18 188:195 200:203 206 209:210 212:214
53 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, üniversite kuruluşu içinde teşkilât emrine alma kanununa müsteniden yapılan bâzı tasarrufların sebeplerine ve bu hâdiselerle ilgili olarak Üniversite mensupları hakkında yapılan takibata dair sualine şifahi cevabı
15 18 188:195 200:203 206 209:210 212:214
54 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Bursa Mebusu İbrahim Öktem'in, Türkiye, Pakistan ve Irak Başvekilleri ile İran Hariciye Vekilinin 23 Kasımda Bağdad'da yaptıkları toplantı neticesinde neşrettikleri müşterek tebliğin üçüncü ve dördüncü maddelerine dair sualine şifahi cevabı
15 22 338
55 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İzmir Mebusu Cihad Baban'ın, Kıbrıs'ın mukadderatı etrafında cereyan eden görüşmeler hakkındaki sualine şifahi cevabı
15 22 351:355
56 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir Mebusu Ahmet Bilgin'in, Süveyş Kanalı harekâtı ile Bağdad görüşmelerine, İsrail ile münasebetlerimizin kesilmesi sebeplerine ve Suriye olayları hakkında ne gibi tedbirler alındığına dair sualine şifahi cevabı
15 22 338 341:344
57 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir Mebusu Mehmet Mahmudoğlu'nun, son dış politika hâdiseleri dolayısiyle Meclise izahat verilmemesi sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 22 346:347
58 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş Kocaeli Mebusu Turan Güneş ve Tokad Mebusu Hasan Kangal'ın teşriî masuniyetlerinin kaldırılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası münasebetiyle
17 38 185
59 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu münasebetiyle
17 41 325:326 329 355:356
17 42 361 368 413
17 43 493
17 44 542
17 49 1233:1242
60 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Riyaseticumhur 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 44 609:612
61 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Adliye Vekaleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 709:714
62 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 45 680
63 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Dahiliye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 767:768
64 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Hariciye Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 46 817:821
65 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Millî Müdafaa Vekâleti 1957 bütçesi münasebetiyle
17 46 740 746:747 749:752
66 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Maarif Vekâleti, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversite ve Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 861:865
67 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Nafıa Vekâleti, Devlet Su İşleri, Karayolları Umum müdürlükleri 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 47 909:913 916:918
68 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İşletmeler Vekâleti ve Petrol Dairesi Reisliği 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 1123
69 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti, Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1957 yılı bütçeleri münasebetiyle
17 48 999:1002 1006
70 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun kabulü münasebetiyle
17 49 1241:1242
71 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Zonguldak Mebusu Hüseyin Balık'ın, Zonguldak kömür istihsaline ve çimento fabrikalarının inşa seyirlerinin hangi esasa göre yürütüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
19 66 92
72 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Burdur Mebusu Behçet Kayaalp'ın, hakim ve müddeiumumi kadrolarına dair sualine şifahi cevabı
19 67 129:132
73 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Kırşehir Mebusu Tahir Taşer'in, yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye sevklerine dair sualine şifahi cevabı
19 67 124:126
74 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Malatya Mebusu Nüvit Yetkin'in, yüksek dereceli bâzı hâkimlerin emekliye sevk edilmeleri sebebine dair sualine şifahi cevabı
19 67 137:138 143:144
75 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun Trabzon'un buğday ihtiyacına dair sualine şifahi cevabı
19 67 117:118
76 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun Başvekile mâruzâtta bulunan bir vatandaşın karakola götürüldüğü hakkında Demokrat İzmir gazetesinde İntişar eden haberin doğru olup olmadığına dair sualine şifahi cevabı
19 68 156:158
77 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : Manisa Mebusu Yunus Muammer Alakant ve 5 arkadaşının, mebusların mal beyanında bulunmaları hakkındaki kanun teklifi ve Dahiliye, Teşkilâtı Esasiye ve Adliye encümenleri mazbataları münasebetiyle
19 72 298:299 302:303 306:310
78 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞVEKİL) : İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 5048 sayılı Kanunla muaddel 140. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 83 334:340
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
79 Hükümet Programının Okunması ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 19. Hükümetin (I. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
1 3 24:32
1 4 43:92
1 5 94:147
80 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 19. Hükümetin (I. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
1 5 144:147
81 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türk Ceza Kanununun 526. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
1 9 181
82 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Bingöl Milletvekilliklerine seçilen Feridun Fikri Düşünsel ve Mustafa Nuri Okcuoğlu'nun seçim tutanakları hakkında Tutanakları İnceleme Komisyonu raporu münasebetiyle
1 17 372:374
83 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Basın Kanunu tasarısını görüşmek üzere karma komisyon kurulmasına dair
1 19 514
84 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'nun, Varlık Vergisinden af, terkin veya tadil edilen miktar ile eski İstanbul Defterdarının bazı mükellefler hakkında yaptığı muameleye dair olan sorusu münasebetiyle
2 11 213:214
85 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Birleşmiş Mîlletler emrine verilmek üzere askerî birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu men suplarının aylık ve ücretleri ile çeşitli istihkakları ve Birliğin sair masrafları hakkındaki Kanun münasebetiyle
3 15 61:63
86 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kırşehir Milletvekili Osman Bölükbaşı ve Mardin Milletvekili Kemal Türkoğlu'nun, Kore'ye gönderilen savaş birliği hakkında Başbakandan gensoru açılmasına dair olan önergesi münasebetiyle
3 17 137:139 144:147 151:152 173 176:179 196:199
87 Takrirler (önergeler) ADNAN MENDERES (İSTANBUL) : İstanbul Milletvekilliğini tercih eylediğine dair (4/87)
3 19 236
88 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1951 yılı Bütçe Kanununun tümü hakkında
5 47 380:382
5 54 1211:1216
89 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Diyanet İşleri Başkanlığı 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 48 440:441
90 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : 1951 yılı Bütçe Kanununun kabulü münasebetiyle
5 54 1216
91 Hükümet Programının Okunması ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 20. Hükümetin (II. Menderes Hükümeti) Programının okunması ve görüşülmesi münasebetiyle
6 58 60:66
6 59 76:123
92 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Kendisi tarafından kurulan 20. Hükümetin (II. Menderes Hükümeti) Güvenoyu alması münasebetiyle
6 59 124:127
93 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar hakkındaki Kanun münasebetiyle
7 72 56 58:60 62:63 74
9 103 253 255
94 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Resmî daire ve müesseselerin siyasi partilere bedelsiz mal devredemiyeceklerine ve bu daire ve müesseselerle münfesih derneklere ait olup siyasî partilere terk edilmiş olan gayrimenkul mallarla bu partiler tarafından genel menfaatler için yaptırılmış olan binaların sahiplerine ve Hazineye iadesine dair Kanun münasebetiyle
9 110 660:665
95 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu münasebetiyle
9 113 883:884
96 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Türk Ceza Kanununun 141 ve 142. maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 5 120:121
10 7 132 137:140 142 160 162:163 165
10 8 179 181 183 200:201 206
10 9 239:242
97 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'ın, Adalet kadrolarındaki nakil ve tahvillerle bunlar dolayısiyle harcanan paralar hakkındaki sorusuna cevabı
12 23 13:16 19:21
98 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Erzurum Milletvekili Bahadır Dülger'in, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Londra Radyosunda yaptığı konuşma hakkında Hükümetin ne düşündüğüne dair sorusuna cevabı
12 25 87:92 94:95
99 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Seyhan Milletvekili Cezmi Türk'ün, Devlet Radyosu ile yayınlanan Meclis müzakereleri hakkındaki sorusuna cevabı
12 26 120:122
100 Söz Alanlar ADNAN MENDERES (İSTANBUL) (BAŞBAKAN) : Milletlerarası İş Birliği Teşkilâtının Dışişleri Bakanlığına bağlanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
12 27 180:181
1 2