E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Meclisi Mebusan Nizamnamei Dahilîsinin tatbikına dair takrir münasebetiyle sözleri
1 4 72
2 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Hiyaneti Vataniye Kanunu münasebetiyle sözleri
1 6 115
3 Teklifler ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Ve Refiki İstanbul'un işgalini müteakıp akdolunan mukavelâtın keenlemyekûn addi hakkında (2/5)
1 7 145
1 11 203:211
1 12 223:233
1 15 288
1 17 327:329
2 25 139:145
4 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Vilâyatı Şarkiye muhacırlarına muavenet edilmesi hakkındaki takrir ile Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesinin Sıhhiye Vekâletine raptına dair iki kıta kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
3 41 26:27
5 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Malta'dan berayi muhakeme İstanbul'a getirilmiş olan Cemal ve Cevat paşalarla rüfekasına dair beyanatı
3 47 189
6 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : İstiklâl mahkemelerinin miktar ve mıntakaları hakkında Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri
4 67 197:198
7 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Konya hâdisesi hakkında suali münasebetiyle sözleri
5 86 113:114
8 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : İzmit Mebusu Hamdi Namık Beyin, Bozkır hâdisesinde şehit edilen Kaymakam Demir Asaf Beyin kaatillerinin idam olunmalarına ve ailesinin terfihine dair takriri münasebetiyle sözleri
5 86 115
9 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Vilâyat teşkilâtında tadilât icrarına ve memurin kadrolarında ıslahat yapılmasına dair teklifi kanuni münasebetiyle sözleri
5 86 102:103
10 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Dersim Mebusu Hasan Hayri Beyle rüfekasının, Dersim ahvaline dair istizah takriri ve Dahiliye Vekâleti Vekili Dr. Adnan Beyle Maliye Vekili Ferid Beyin cevabı münasebetiyle sözleri
5 99 430:431
11 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Altı liva dâhilinde bilûmum posta ve telgraf müraselâtına sansür vaz'ına dair tezkere münasebetiyle sözleri
6 103 53
12 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara İstiklâl Mahkemesine dördüncü bir âza intihabı münasebetiyle sözleri
6 107 182
13 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Giresun müstakil livası teşkiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 108 198
14 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kütahya Hâkimi Ahmed Asım Efendi hakkındaki istizah takriri münasebetiyle sözleri
6 111 292
15 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Konya, Akşehir, Seydişehir ve Karaman'ın elviyei müstakille şeklinde idaresine ve dört kaza teşkiline dair kanun münasebetiyle sözleri
6 112 302
6 116 404:405 412:414 418:420
16 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Seyahat vesikası usulü hakkındaki istizah takriri münasebetiyle sözleri
6 118 467:469 475:477
17 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Muallimîn ve talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
6 120 511:512
18 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Ulusu, Devecidağ ve Artıkova kazaları teşkiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 120 513
19 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (SIHHİYE VEKİLİ) : Frenginin men ve tahdidi sirayeti hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
7 122 39:40
20 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Kânunusani ve Şubat 1337 aylarına mahsus Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
7 125 80
21 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, Yozgad'ta teşkil edilen divanı harbi örfinin İstiklâl mahkemeleri hakkındaki Kanunla kabili telif olup olmadığına dair suali münasebetiyle sözleri
7 128 128:129
22 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Emniyeti Umumiye Müdürlüğü 1336 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun münasebetiyle sözleri
7 138 381:382
23 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : Şûrayı Devlet teşkili hakkındaki lâyiha münasebetiyle sözleri
7 139 417:418 429
24 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edilen takrirler, teklifler, sual takrirleri münasebetiyle sözleri.
8 155 364:366 369:373 376 377 379 381:382
25 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi Emniyeti Umumiye Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle sözleri
8 155 385:388
26 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi Jandarma Umum Kumandanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
8 158 488:490 491
27 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ) : 1336 senesi Sıhhiye ve Muaveneti İçtimâiye Vekâleti bütçesi münasebetiyle
8 158 500
28 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Tokad'da emlâki emiriyeden metruk Kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde mahallî belediyesine terki hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 26 143
29 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Büyük Milet Meclisi takdirnamesiyle usulü taltif Kanunu münasebetiyle
12 75 212 214
30 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Sükna icarları ihtikârının men'ine dair takrir münasebetiyle
13 90 131
31 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Ukrayna Sefiri Fronze Cenablarının Büyük Millet Meclisine gönderdiği mektup münasebetiyle sözleri
15 131 166
32 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : 4 Temmuz 1337 tarihli Şûrayı Devletin memurin muhakematına mütaallik vazaifinin sureti ifası hakkındaki kanun münasebetiyle
15 137 278
33 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Nafia Vekâleti vekilliğine intihabı münasebetiyle sözleri
20 49 213 214
34 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (NAFIA VEKALETİ VEKİLİ) : Tarik Bedeli Nakdîsi Kanununun beşinci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
21 61 16:17
35 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Meclis Riyasetisanisine ikinci defa intihabından dolayı beyanatı
21 74 380
36 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (REİS-İ SANİ) : İstiklâl mahkemeleri dosyalarının tasnif edilerek hıfzı hakkındaki tezkere münasebetiyle sözleri
22 86 211:212
37 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Dördüncü Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
22 88 270
38 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Ordumuzun Eskişehir'e girdiğine dair tebşiratı
22 95 466
39 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) (REİS-İ SANİ) : Mezun bulunan Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin yerine bir Reisvekili intihabedilmesine dair
24 137 479
40 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Makamı Riyasette iken Nizamnameye muhalif hareketinden şikâyeti mutazammın Sinob Mebusu Hakkı Hâmi Bey tarafından verilmiş olan takrir münasebetiyle
25 141 8:9 17
41 Söz Alanlar ADNAN BEY (ADNAN ADIVAR) (DR.) (İSTANBUL) : Halife Hazretlerine arzı biy'at etmek üzere gidecek olan heyet azasına ikişer yüz lira harcırah verilmesine dair Divanı Riyaset kararı münasebetiyle
25 142 27:28