E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır'ın elektrik ihtiyacının karşılanması hususunda ne düşünüldüğü dair sorusu münasebetiyle
2 38 162
2 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : 1962 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
3 54 264:267
3 Teklifler ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Gayrimenkule tecavüzün def'ine dair 5917 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve bu kanunun tatbikinden doğan suçların ve cezaların affına dair (2/427)
12 44 52
4 Teklifler ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Devlet Kütüphaneleri açılması hakkında kanun teklifi (2/429) (Milli Eğitim, Plân komisyonlarına)
12 45 103:104
5 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : 1963 yılı Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle
13 53 281:284
6 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Bazı suç ve cezaların affı hakkında kanun tasarısı ve teklifleri münasebetiyle
13 55 576:577
7 Teklifler ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Türk Ceza Kanununun 240. maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun teklifi (2/471)
16 67 3
8 Üyelerle İlgili İşler ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Bir toplantı yılında iki aydan fazla izin alan Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'a ödeneğinin verilebilmesi için Genel Kurulca karar verilmesi (3/637)
20 117 4
9 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, yıllık gazyağı sarfiyatı ile bu sarfiyatın dağılış miktarına ve gazyağına yapılan zam sebebiyle dar gelirli vatandaşı koruyucu ne gibi tedbir alınacağına dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/423)
26 44 115
32 125 106:109
10 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Dicle yatılı öğretmen okulunun bütün alım-satım işlerinin Diyarbakır Defterdarlığınca yürütülmesi sebebine dair yazılı soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in cevabı (7/415)
25 39 503
26 51 491
11 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Ergani'de boğulan bir kadının cesedinin otopsi yapılmak üzere, ilçe merkezine taşındığının doğru olup olmadığına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın yazılı cevabı (7/442)
27 61 667
32 129 259:261
12 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, ilga edilen Ergani Kesker servisinin tesisatlarının akıbetinin ne olacağına dair yazılı soru önergesi ve Enerji ve Tabıî Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın yazılı cevabı (7/414)
28 70 641
13 Teklifler ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Türk Ceza Kanununun 141. maddesinin birinci fıkrası ile 142. maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine dair (2/715)
30 95 73
14 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Beş ay geçmiş olmasına rağmen Köy İşleri Bakanlığı Teşkilatının henüz kurulmamış olması, özellikle köylerle ilgili yol, su ve okul işlerine henüz bakılmamış bulunması ve Bakanın binlerce lira israfına sebep olan iç ve dış gezilerden vazgeçmesi gerektiği hakkında gündem dışı demeci
30 103 447:448
15 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Ergani Savcısının vatandaşlara hakaret etmek suretiyle suç işlediği hakkındaki şikâyet üzerine bir işlem yapılıp yapılmadığına dair yazılı soru önergesi ve Adalet Bakanı Sedat Çumralı'nın yazılı cevabı (7/509)
30 106 555
32 125 114:115
16 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Diyarbakır Karayolları 9. bölgesinden 150 işçinin işinden çıkarıldığının doğru olup olmadığına dair Başbakandan yazılı sorusu (7/518)
31 118 449
17 Teklifler ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Gayrimenkule tecavüzün def'ine dair 5917 sayılı kanunun yürürlükten kaldırılması ve bu kanunun tatbikatından doğan suçların ve cezaların affına dair (2/427)
31 119 510
18 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, yıllık gazyağı sarfiyatı ile bu sarfiyatın dağılış miktarına ve gazyağına yapılan zam sebebiyle dar gelirli vatandaşı koruyucu ne gibi tedbir alınacağına dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/423)
32 125 106:109
19 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Ergani Ortaokuluna, yeni ders yılına kadar, müdür tâyin edilip edilmeyeceğine dair yazılı soru önergesi, Milli Eğitim Bakanından yazılı sorusu (7/546)
32 130 268
20 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 1963 malî yılı Tarım vergisinin, bugün ortaya çıkan, kusurlarının gerçek sebebinin ne olduğuna ve gazyağının sebep olduğu vergi zıyaı miktarına dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/422)
32 131 288:292
21 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Maliye Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, 1963 malî yılı Tarım vergisinin, bugün ortaya çıkan, kusurlarının gerçek sebebinin ne olduğuna ve gazyağının sebep olduğu vergi ziyaı miktarına dair soru önergesi ve Başbakan adına Maliye Bakanı Ferid Melen'in yazılı cevabı (7/422)
32 131 288:292
22 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Diyarbakır DSİ Bölge Fırat Enerji Plânlama yüksek mühendislerinden selahattin Tantekin'in Diyarbakır'dan Kars'a nakledilmesi sebebine dair Başbakandan yazılı sorusu (75./539)
33 2 25
23 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Çerrnikkazasının Haraba ve Muskan köyleri arasında Hükümetin gerekli güven tedbirlerini almaması yüzünden meydana gelen olaylar hakkında konuşması
33 4 135:136
24 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Ergani'de bir Ceza Evi binası inşasının düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Adalet Bakanı SedatÇumralı'nın yazılı cevabı (7/558)
33 10 485:486
25 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Bayındırlık Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Diyarbakır Ergani Çermik ve Çüngüş karayolunun üç yıldan beri bakım görmemesi sebebine dair soru önergesi, ve Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın yazılı cevabı (7/575)
33 6 242
33 20 795:796
26 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Çermik ilçesinde bir polis teşkilâtı kurulması hususunda ne düşünüldüğüne dair İçişleri Bakanından yazılı so rusu (7/576)
33 6 242
27 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Milli Eğitim Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Hani ilçesinde Halk tarafından hazırlanmış olan ortaokula öğretmen tâyininin düşünülüp düşünülmediğine dair soru önergesi ve Milli Eğitim Bakanı İbrahim Öktem'in yazılı cevabı (7/574)
33 6 242
33 18 707:708
28 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Diyarbakır Karayolları 9. Bölgesinden 150 işçinin işinden çıkarıldığı doğru olup olmadığına dair soru önergesi Başbakan adına Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet Onat'ın yazılı cevabı (7/518)
33 10 482
29 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Sorulara zamanında cevap verilmemesinin milletvekillerinin murakabe görevini yapmasını güçleştirdiğine dair açıklaması
33 13 575
30 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Çermik ilçesinin Haraba ve Musikan köylüleri arasındaki silâhlı çatışmada öldürülen Jandarma erinin, bu katli sebebiyle Jandarma Kumandanının, sevk ve idare bakımından, bir kusuru görülüp görülmediğine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı (7/584)
33 14 604
34 30 386:388
31 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Karasu Belediye Meclisinin aldığı bir kararla, Gürsel İnkılâp ve 27 Mayıs adları verilen caddelerin isimlerinin değiştirildiği hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı (7/586)
33 17 644:645
32 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Diyarbakır DSİ Bölge Fırat Enerji Plânlama yüksek mühendislerinden selâhattin Tantekin'in Diyarbakır'dan Kars'a nakledilmesi sebebine dair soru önergesi Başbakan adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hüdai Oral'ın yazılı cevabı (7/559)
33 18 706
33 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Yapı İş sendikaları tarafından Ankara'da yapılmakta olan grevle Kanuna aykırı bir husus olup olmadığına dair sora önergesi, ve Adalet Bakanı Sırrı Atalay'la İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevapları (7/598)
33 20 791
34 41 912:915
34 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Cumhurbaşkanlığına, Meclis içi ve Meclis dışı huzur Sağlamak amacı ile parti liderleri seviyesinde tertiplenen toplantıya bâzı parti liderlerinin çağrılmamasını haksız bulduğunu açıklayan demeci
34 21 5:6
35 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Karasu Belediye Meclisinin aldığı bir kararla, Gürsel İnkılâp ve 27 Mayıs adları verilen caddelerin isimlerinin değiştirildiği hakkındaki neşriyatın doğru olup olmadığına dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı (7/586)
34 41 915:917
36 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Seçimlerle ilgili Kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilen altışar üyeden kurulu Geçici Komisyon Raporu münasebetiyle
35 43 97
35 44 131:133
37 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Şahısları adına yapılan konuşmaların 10 ar dakika ile tahdidini isteyen önerge münasebetiyle
36 57 106
38 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Turizm Ve Tanıtma Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Türkiye İşçi Partisi Başkanının yılbaşı mesajından bâzı kısımları çıkararak yayınlıyanlar hakkında yapılan kovuşturma sonucunda suçlu görülen kişi ve kurul bulunup bulunmadığına dair Turizm ve Tanıtma Bakanında yazılı sorusu (7/677)
37 71 190
39 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Türkiye İşçi Partisinin Akhisar'ıla düzenlediği açık hava toplantısında suç teşkil eden bir olay cereyan etmiş olup olmadığına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İrfan Baran ile İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan'in yazılı cevapları (7/679)
37 73 293
42 136 549:552
40 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Türkiye İşçi Partisinin Akhisar'da düzenlediği açık hava toplantısında suç teşkil eden bir olay cereyan etmiş olup olmadığına dair soru önergesi ve Adalet Bakanı İrfan Baran ile İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan'ın yazılı cevapları (7/679)
37 73 293
42 136 549:552
41 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Başbakandan ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Zonguldak olayında ölen iki işçiyi kimin öldürdüğüne ve ateş etme emrini kimin verdiğine dair Başbakandan yazılı sorusu (7/696
37 79 533
42 Teklifler ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Zonguldak olaylarında öldürülen işçilerden Mehmet Çavdar ile satılmış Tepe'nin ana baba karı ve çocuklarına maaş bağlanması hakkında (2/821)
37 79 533
43 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Adalet Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, vatandaşa karakollarda uygulanan haksız ve Kanunsuz işlemlerin önlenmesi için ne yapılacağına dair Adalet ve İçişleri Bakanlarından yazılı sorusu (7/738)
41 124 626
44 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / İçişleri Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, Zonguldak olaylarında ölen iki işçiyi kimin öldürdüğüne ve ateş etme emrini kimin verdiğine dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı İsmail Hakkı Akdoğan'ın, yazılı cevabı (7/696)
42 132 395:396
45 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Devlet Demiryolları işçilerine, Anayasanın vadettiği ücret verilmesi hususunda bir tedbir alınıp alınmadığına dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Mithat San'ın sözlü cevabı münasebetiyle
41 121 551:52
46 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Doğu ve Güney Doğu istikametlerine motorlu tren işletilmemesi sebebine dair soru önergesi ve Ulaştırma Bakanı Mithat San'ın sözlü cevabı münasebetiyle
41 121 548:550
47 Yazılı Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar / Sanayi Bakanından ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : Diyarbakır Milletvekili Adnan Aral'ın, ilga edilen Ergani Kesker servisinin tesisatlarının âkibetinin ne olacağına dair, Sanayi Bakanından yazılı sorusu (7/414)
25 39 503
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 3. Yasama Yılı
48 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : İçişleri eski Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla görevli bulunan Soruşturma Komisyonu raporu ve Millet Meclisi Başkanlığı yazısıyla Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın önergesi münasebetiyle
3 13 305 338
TBMM BİRLEŞİK TOPLANTI -- 4. Yasama Yılı
49 Söz Alanlar ADNAN ARAL (DİYARBAKIR) : İçişleri eski Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata ve eski Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu hakkında soruşturma yapmakla görevli bulunan Soruşturma Komisyonu Raporu ve Millet Meclisi Başkanlığı yazısıyla Cumhuriyet Senatosu Niğde Üyesi Kudret Bayhan'ın, önergesi münasebetiyle
4 3 62