E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
1 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (HATAY) : Avrupa İstişari Meclisi içtünıaına iştirak eden Türk Heyeti Başkanının demeci münasebetiyle
4 29 166
2 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (HATAY) : Dışişleri Bakanlığı 1952 yılı Bütçesi münasebetiyle
13 48 900:901
3 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (HATAY) : Hatay'da iki seneden beri ekilen pamuklara ârız olan yeşil ve pempe kurtlarla mücadele için ne gibi tedbir alındığına ve alınacağına dair sözlü sorusu münasebetiyle
18 12 55:57
4 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (HATAY) : Dışişleri Vekâleti 1953 yılı Bütçesi münasebetiyle
20 51 839:840
5 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (HATAY) : Köy kanunu lâyihası münasebetiyle
22 81 223:224
6 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (HATAY) : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
24 105 405:406
7 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (HATAY) : Hariciye Vekâleti 1954 yılı Bütçesi münasebetiyle
28 49 792:793
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 8. Dönem
8 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Temsil Heyeti azaları ile Birinci Büyük Millet Meclisi Azalarına vatani hızmet karşılığı Ödenek verilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle sözleri
10 45 291 294:295 299:300
9 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Yabancı memleketlerle geçici mahiyette Ticaret Anlaşmaları ve Modüs Vivendiler akdine ve bunların şümulüne giren maddelerin Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına ve Anlaşmaya yanaşmayan devletler muvaredatına karşı tedbirler alınmasına yetki verilmesi ne dair olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük süresinin uzatılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 71 196:197
10 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 4 Temmuz 1948 tarihinde imzalanan Ekonomik İşbirliği Anlaşması ve eki ile aynı tarihte teati edilen mektupların onanması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
12 85 1003:1004
11 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Türkiye ile Belçika-Lükseburg Ekonomik Birliği arasndaki Ticaret Anlaşması ile, Türkiye-Belçika Ödeme Anlaşmasının yürürlük sürelerinin uzatılması hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
16 41 35
12 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Verem Savaşı hakkında Kanun münasebetiyle sözleri
18 68 248:250 254:255
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 7. Dönem
13 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Pazarcık kazasının Maraş vilâyetine bağlanması hakkındaki kanun tasarısı münasebetiyle sözleri
7 23 115
14 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040, 4226 ve 4437 sayılı kanunlara ek kanun münasebetiyle sözleri
10 57 114:115
15 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : 1915 yılı yedi aylık Millî Eğitim Bakanlığı bütçesi hakkında sözleri
17 60 309:310
16 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : 1946 yılı Bayındırlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle sözleri
20 18 379:380
17 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Af Kanunu münasebetiyle sözleri
24 65 332:333
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
18 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : 1940 malî yılı Adliye Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
11 57 314:315 318
19 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Antakya ve İskenderun elektrik müesseselerinin mahallî belediyelere devrine mezuniyet verilmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
17 43 91:92 94:95
20 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Çiftçi mallarının korunması hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
19 69 186:188 191:192
21 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : Beden terbiyesi kanununa ek kanun münasebetiyle sözleri
25 66 443
22 Söz Alanlar ABDURRAHMAN MELEK (GAZİANTEP) : İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve aynı kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
29 19 161