E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH GENCER (KONYA) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 arkadaşının, yurt dışında açılan temsilcilikler ve buralarda görevlendirilen personel ile çeşitli nedenlerle yurt dışına gönderden kamu görevlilerinin nicelik, nitelik ve malî yüklerinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
11 4 311:315
2 Söz Alanlar ABDULLAH GENCER (KONYA) : Bitlis Milletvekili Kâmran İnan ve 24 arkadaşının, yurt dışında açılan temsilcilikler ve buralarda görevlendirilen personel ile çeşitli nedenlerle yurt dışına gönderilen kamu görevlilerinin nicelik, nitelik ve malî yüklerinin bütün yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/90) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 75 121:125
3 Meclis Araştırması Önergeleri ABDULLAH GENCER (KONYA) : Ve 20 arkadaşının Irak'ta yaşayan Türk'lerin sorunlarının araştırılarak, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/199)
32 133 459:460
4 Söz Alanlar ABDULLAH GENCER (KONYA) : İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin ve 16 Arkadaşının, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesi Bir Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yasa Önerisi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 66 Arkadaşının; 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bir Ek Madde ve İki Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 2. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili İsmet Kaya Erdem ve 65 Arkadaşının, 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi, Bir Geçici Madde Eklenmesi ve Geçici 9. Maddesinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in, Millî Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç ve 10 Arkadaşının, Millî Eğitim Temel Kanunu. İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
33 136 338:339
5 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH GENCER (KONYA) : Yurtdışı Vatandaşlar Üst Kurulu oluşturması ile ilgili çalışmalara İlişkin sorusu ve Devlet Bakanı Rıfat Serdaroğlu'nun cevabı (7/3816)
38 24 154:155
6 Söz Alanlar ABDULLAH GENCER (KONYA) : Dışişleri Bakanlığı 1998 MaH Yılı Bütçesi ile 1996 Mail Yılı Kesinhesabı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle-
40 32 643:646
7 Üyelerle İlgili İşler ABDULLAH GENCER (KONYA) : İzin verilmesi hakkında
46 61 306
8 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH GENCER (KONYA) : Türkiye'nin tarımsal sulama politikasına ilişkin
48 67 21:22
9 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH GENCER (KONYA) : Trafik kazalarının oluş nedenleri ve çözüm yolları konusunda
49 72 12:13
10 Söz Alanlar ABDULLAH GENCER (KONYA) : Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
50 77 429:431
51 78 45:46
11 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH GENCER (KONYA) : Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarına ilişkin
51 83 399:400
12 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH GENCER (KONYA) : Türkiye'deki göllerin, özellikle Akşehir Gölünün kirletilmesine ilişkin
52 90 319:321
13 Söz Alanlar ABDULLAH GENCER (KONYA) : Yabancıların Türkiye'de İkâmet ve Seyalıatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
52 90 352:353
14 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH GENCER (KONYA) : Geçici personelin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin Meclis bünyesindeki sağlık hizmetlerinden yararlandırılıp yararlandırılmayacağına ilişkin sorusu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Hikmet Çetin'in cevabı (7/5004)
55 105 333:335