E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 3. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : 40. inikad ruznamesi münasebetiyle.
2 40 131
2 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Seferberlik kanunu lâyihası münasebetiyle.
2 45 192
3 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı icrası hakkındaki kanun münasebetiyle.
3 54 68:69 71:72 77
4 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Tütün idarei Muvakkatesi ve Sigara Kâğıdı İnhisarı hakkındaki Kanunun 15. maddesinin tefsiri münasebetiyle.
4 82 357 359
5 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Ordu İkramiyesi Kanunu münasebetiyle.
12 74 223
6 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : 30 Mayıs 1929 tarihinde imza olunan Türkiye-İtalya Tahkimnamesi hakkındaki kanun münasebetiyle.
14 12 21
7 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Belediye Kanunu münasebetiyle.
17 37 32 33
17 39 64:65
8 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : 1930 senesi Diyanet İşleri Reisliği bütçesi münasebetiyle.
19 59 92
9 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Arazinin tahririne mahsus kanun münasebetiyle.
19 65 248 254
10 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Askerî ve mülkî tekaüd kanunu münasebetiyle.
20 68 28
11 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Dahiliye Memurları Kanunu münasebetiyle.
20 73 143
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
12 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Posta Kanunu münasebetiyle.
1 13 403
13 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, muhtacini zürraa ta'vizan verilecek tohumluk; yemeklik ve alâtı ziraîyenin şimdiye kadar nerelere tevzi edildiğine dair İktisat Vekâletinden sual takriri.
2 36 675
14 Takrirler (önergeler) ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Trabzon ve hidematı umumiyei Devletin kabul ve tesbit olunacak, «umdei devrei mesaileri» ne tevfikan ve «senenin icraat programlarına» tetabukan ifası ve bütçelerin bu programlara göre tertip ve tetkiki temenniyatına dair.
2 36 675
15 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Etibbanın hizmeti mecburesi hakkındaki kanun münasebetiyle.
3 43 89
16 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Teşkilâtı Esasiye Kanununun bazı mevaddının tavzihan tadiline dair kanun münasebetiyle.
3 59 672
17 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Orta tedrisat muallimleri hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle.
4 62 52:53 56 64:65 68
4 65 136:137
18 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Müddeti mezuniyetini tecavüz ettiren mebusların tecavüz ettikleri müddetin mezuniyeti kanuniyelerinden mahsubu hakkında Divanı Riyaset kararları münasebetiyle.
4 64 110
19 Takrirler (önergeler) ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Bin kuruştan dûn maaşlı memurların aylıklarının bin kuruşa iblâğına dair.
4 69 264:265
20 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Hizmeti fiiliyei askeriyenin tenkisi müddetine aid olmak üzere Mükellefiyeti Askeriye Kanunu muvakkatinin 5. maddesinin tadiline dair lâyihai kanuniye münasebetiyle.
5 81 29:33
5 82 57:58 60
21 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Tekaüt ve istifa Kanununun 50. maddesinin maddei ahiresinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
5 83 122
22 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Telgraf ve telefon umurunun tensiki hakkındaki lâyiha münasebetiyle.
5 86 219:221
23 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Muallimin ve talebinin askerlikten tecilleri hakkındaki Kanuna 3 madde ilâvesiyle medarisi ilmiye talebesinin de tecillerine dair Konya Mebusu Naim Hazım Efendi ve rüfekasının teklifi kanunisi münasebetiyle.
5 90 388
24 Takrirler (önergeler) ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Ve Rüfekası Bayburt şosesinin turuku umumiye meyanına ithaline dair.
5 91 411
25 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Emniyet Sandığı 1340 senesi Bütçesi münasebetiyle.
7 18 847
26 Sualler İstizahlar Ve Bunlara Verilen Cevaplar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Trabzon Mebusu Abdullah Beyin, Türkiye'ye ithal edilen halılardan alınan resmin her ay ne miktara baliğ olduğuna vesaireye dair sual takriri.
10 9 300
27 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Türkiye'de mevcut bilumum ormanların fennî usulü idaresi ve işletilmelerine mütedair 22 Nisan 1340 tarihli kanuna tezyil edilen kanun lâyihası münasebetiyle.
11 17 7
28 Takrirler (önergeler) ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Ve Rüfekası Çuhazade Hacı Kadri Efendinin İstida Encümeninde bulunan arzuhalin, Mahsubu Umûmi Kanununun birinci maddesinin tefrisine mütedair olup, Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenlerinde bulunan takririn intacından evvel mevkii muameleye konulmamasına dair.
11 18 23
29 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : 1341 Senesi Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası münasebetiyle.
13 49 207
13 51 242
30 Takrirler (önergeler) ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Trabzon Limanı ile Trabzon-Erzurum Demiryolunun inşası için elli milyon lira sarfına mezuniyet verildiği hakkında Muvazenei Umumiye Kanununa bir madde ilâvesine dair.
15 75 383:384
31 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Zabıtai Sıhhiyei Hayvaniye Kanunu muvakkatinin 7 nci,18. ve 19. maddelerinin tadili hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
20 18 13
32 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Saatlerin yirmidörde taksimi suretiyle istimaline dair kanun lâyihası münasebetiyle.
20 31 272
33 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : 1341 senesi Muvazenei Maliye Kanununun 39. maddesine tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle.
22 61 324
34 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Veraset ve intikal vergisi kanunu münasebetiyle.
23 78 368
35 Teklifler ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Ve Antalya Mebusu Ahmet Saki Bey'in Tekaüt maaşı ile muallimlik maaşının bir zat uhdesinde içtima edebilmesi hakkında teklifleri.
24 83 48
36 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Emvali gayri menkule tadilât komisyonlarının sureti teşkili hakkındaki kanun münasebetiyle.
26 112 15
37 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : 8 Haziran 1926 tarihli ve 919 Numaralı Hilâliahmer Şefkat ve hatıra pullarına dair olan kanuna zeyl olunan kanun münasebetiyle.
28 14 55
38 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Eczacılar ve eczaneler hakkında kanun lâyihası münasebetiyle.
28 27 402
39 Takrirler (önergeler) ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : İstida Encümeni tarafından Ömer Başzade Celâl Efendi hakkında ittihaz edilen kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair.
32 66 105:106
40 Takrirler (önergeler) ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Arzuhal Encümeni tarafından Trabzon'lu Ömerbaş Zâde Celâl Efendi hakkında ittihaz edilen kararın Heyeti Umumiyede tetkik ve müzakeresine dair.
33 80 516:519
41 Söz Alanlar ABDULLAH BEY (ABDULLAH OKYAY) (TRABZON) : Arzuhal Encümeni tarafından Trabzon'lu Ömerbaş Zade Celâl Efendi hakkında ittihaz edilen kararın Heyeti Umumiye de tetkik ve müzakeresine dair takriri ve Arzuhal Encümeni mazbatası münasebetiyle.
33 80 517:519