E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 11. Dönem
1 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Recep Dengin'in, motorlu nakil vasıtalarının cins, marka, model ve miktarlariyle lâstik ve yedek parça ihtiyaçlarına dair sualine cevabı
1 12 129:130
2 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Maraş Mebusu Emin Soysal'ın inhisar maddelerinden bâzılarının fiyatlarına yapılan zam hakkındaki şifahi sualine cevabı
1 16 178
3 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ordu Mebusu Münir Ekşi'nin, Gürgentepe Belediyesine tahsis edilen kamyonun ne sebeple geri alındığına ve Belediye Reisinin işine ne için son verildiğine dair şifahi sualine cevabı
1 16 167:168
4 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Adana Mebusu Rıza Tekeli'nin, memleketimizin ihtiyacı olan traktörlere ve 1953 yılından beri yedek parçaları için tahsis edilen döviz miktarına dair şifahi sualine cevabı
1 17 188:190
5 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : 5590 sayılı «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi Odaları» «Ticaret Odaları» «Sanayi Odaları» ve «Ticaret Borsaları» Birliği Kanununa ek Kanun münasebetiyle
1 17 201:202 207
6 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Tokat Mebusu Reşit Önderin, Tütün ekicilerinden kesilen ve kesilmekte olan paraların bugünkü durumuna dair şifahi sualine cevabı
1 26 494
7 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Su mahsulleri kanunu lâyihasını görüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline dair (4/24)
1 29 521
8 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Minneapolis Moline Türk Traktör Fabrikasının faaliyet durumuna dair sualine cevabı
1 32 599
9 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : İsparta Mebusu Kemal Demiralay'ın, halı ve halı İpliği fiyatları üzerinde bir ayarlama yapılıp yapılmıyacağına dair sualine cevabı
1 32 598
10 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ticaret Vekâleti 1958 bütçesi münasebetiyle
2 48 919:921 931
11 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Sanayi Vekâleti ile Petrol Dairesi Reisliği 1958 yılı bütçesi münasebetiyle
2 48 1073 1075
12 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Recep Dengin'in, 1956-1957 yılında tevzi olunan iç dış lâstiklerin miktarına dair suali münasebetiyle
3 52 114:115
13 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Ankara Mebusu Ahmet Üstün'ün, Minnepolis Moline Türk Traktör Fabrikasının faaliyet du rumuna dair suali münasebetiyle
3 52 111:112 115
14 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Zonguldak Mebusu Suat Başol'un, Bartın Çimento Fabrikasının inşa durumuna dair sualine cevabı
4 63 13
15 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ VE SANAYİ VEKALETİ VEKİLİ) : Burdur Mebusu Fethi Çelikbaş'ın, Sanaayimizin 1957 yılında kapasitesinin % 42 noksaniyle faaliyette bulunmuş olmasının sebebine dair sualine cevabı
4 66 83
16 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Hasan Tez'in, esnaf kredisinin artrılması hususunda ne düşünüldüğüne dair sualine cevabı
4 71 180
17 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Hasan Tez'in, küçük sanatlar kanunu lâyihasının hazırlanıp hazırlanmadığına dair sualine cevabı
4 71 179
18 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Ankara Mebusu Hasan Tez'in, küçük sanat erbabı ile esnafın malzeme ve iptidai madde ihtiyacını temin hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sualine cevabı
4 74 260
19 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Mardin Mebusu Vahan Dizdaroğlu'nun Cenup hudut vilayetlerimizde kaçakçılığın önlenmesi hususunda alınan tedbirlere ilâveten neler düşünüldüğüne dair sualine cevabı
4 77 351:352
20 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Bakanlık Kanunu münasebetiyle
4 78 377
21 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1952 takvim yılı bilançosunun kabulü hakkindaki Kanun münasebetiyle
4 78 375
22 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : 31 Ağustos 1946 tarihli Türkiye Fransa Ticaret Anlaşmasının bir yıl müddetle temdidine mütaallik mektupların tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
4 85 674
23 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (DEVLET VEKİLİ) : Amerikan vatandaşları tarafından Türkiye'de yapılan yatırımlar hakkında Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin vereceği İstimlâk ve müsadere garantisine mütaallik olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 15 Ocak 1957 tarihinde nota teatisi suretiyle akdolunan Anlaşmanın tasdikine dair Kanun münasebetiyle
6 25 485 487
24 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (BASIN YAYIN VE TURİZM VEKALETİ VEKİLİ) : Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü 1959 yılı bütçesi münasebetiyle
7 46 1089:1092 1100 1102:1104 1109
25 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (DEVLET VEKİLİ) : Başvekâlet 1959 yılı bütçesi münasebiyle
7 43 526:529 537
26 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (DEVLET VEKİLİ) : İstatistik Umum Müdürlüğü 1950 yılı bütçesi münasebetiyle
7 44 642:643
27 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (DEVLET VEKİLİ) : Urfa Mebusu İbrahim Etem Karakapıcı'nın, Urfa vilâyeti emrine verilen 30 aded otomobil lâstiğini tevzi şekline dair Başvekilden olan sualine cevabı
11 24 208:209
28 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (KOORDİNASYON VEKİLİ) : Ankara Mebusu İlyas Seçkin ve Adana Mebusu Muslihittin Yılmaz Mete'nin, Kromit Limited Şirketi ile bu şirketin kurucusuna Ziraat Bankası tarafından açılan kredi dolayısiyle Meclis tahkikatı açılmasına dair takriri münasebetiyle
11 39 1095:1096
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 10. Dönem
29 Teklifler ABDULLAH AKER (İZMİR) : Maden Kanununun 150. maddesinin (A) bendine bir fıkra eklenmesine dair (2/233)
9 25 160:161
10 36 166
10 37 211
30 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) : () İktisat ve Ticaret Vekâleti 1956 yılı bütçesi münasebetiyle
10 46 966:967
31 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : 5652 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları hakkındaki Kanunun birinci maddesiyle ikinci maddesinin (A) fıkrasının tadiline dair Kanun münasebetiyle
14 10 201
32 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihasını görüşmek üzere muvakkat encümen teşkili hakkında (4/256)
15 16 143
33 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kars Mebusu Mehmet Hazer'in, yemeklik ve tohumluk hububatın temini, fiyatlarının tanzim ve tesbiti ile ekiliş ve istihsaline dair sualine şifahi cevabı
15 16 145 147:148
34 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kocaeli Mebusu Ekrem Alican'ın, 1955 yılında kamyon tevziatının vilâyetlerce hangi esaslar dâhilinde ve hangi vasıfları haiz ihtiyaç sahiplerine yapıldığı hakkındaki tahrirî sual takririnin bugüne kadar cevaplandırılmaması sebebine dair sualine şifahi cevabı
15 16 155
35 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, Milli Korunma Kanununun tadiline ait tatbikata dair suâline şifahi cevabı
15 16 147:148
36 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Malatya Mebusu Nuri Ocakcıoğlu'nun, motorlu vasıta lâstiği tevzii işinin halli hususunda ne gibi çareler düşünüldüğüne dair sualine şifahî cevabı
15 16 149:150
37 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, kira rejiminin düzenlenmesi ve Millî Korunma içine alınması hususlarında ne düşünüldüğüne dair sualine şifahi cevabı
15 16 152:154
38 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun vatandaşların muhalif parti mebuslarıyla temasını meni için zabıtaya emir verilip verilmediğine dair sualine şifahi cevabı
15 16 150:151
39 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Kars Mebusu Hasan Erdoğan'ın, ilâç sıkıntısının giderilmesi hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sualine şifahi cevabı
15 20 252
40 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Emrullah Nutku'nun, 6731 sayılı Kanunla tadil edilen Millî Korunma Kanununun tatbikatı neticelerine ve fiyat yükselişlerinin önlenmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair olan sualine şifahî cevabı
16 28 148:154
41 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : 21 Nisan 1956 tarihli Türk Alman Muhtelit Komisyonu Protokolü ile aynı tarihte imzalanan 16 Şubat 1952 tarihli Türk-Alman Ticaret ve Tediye Anlaşmaları ile ilgili Protokollerin ve ilişiklerinin tasdiki hakkındaki Kanun münasebetiyle
16 29 189 192
42 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Denizli Mebusu Baha Akşit'in, el sanatlarının tekâmülü, küçük esnaf ile küçük sanat erbabı ve dokumacıların kalkındırılması hususunda ne gibi tedbirler alındığına dair sualine şifahi cevabı
17 34 48:49
43 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : İktisat ve Ticaret Vekâleti 1957 yılı bütçesi münasebetiyle
17 47 949:952
44 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Su ürünleri kanunu lâyihasının muvakkat bir encümende görüşülmesine dair (4/286)
18 62 240
45 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun Trabzon'un buğday ihtiyacına dair sualine şifahi cevabı
19 67 113:114 116:117
46 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Trabzon Mebusu Sabri Dilek'in, bu yıl içinde ithal edilen suni gübrenin miktarına, hangi vilâyetlere tahsis ve tevzi edildiğine dair sualine şifahi cevabı
19 74 355
47 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Milli Korunma Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine de bent ve fıkralar ilâvesi hakkında kanun lâyihasını görüşmek üzere muvakkat encümen teşkiline dair (4/299)
19 75 404
48 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılı Kanunda tadilât yapılmasına ve 5841 sayılı Kanunun kaldırılmasına dair kanun lâyihası münasebetiyle
20 77 40
49 Takrirler (önergeler) ABDULLAH AKER (İZMİR) (TİCARET VEKİLİ) : 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek kanun lâyihasını görüşmek üzere Muvakkat Encümen teşkiline dair (4/312)
20 90 657
50 Söz Alanlar ABDULLAH AKER (İZMİR) (İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ) : 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Kanununa ek Kanun münasebetiyle
20 91 732:733