E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
1 Gündem Dışı Konuşmalar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Tütün ekicilerinin sorunlarına ilişkin
1 9 132:134
2 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Manisa Demirci-Yeşiloba Köyüne ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Ülkü Güney'in cevabı (7/318)
2 24 249:250
3 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Trabzon Milletvekili Kemalettın Göktaş ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki ilaç imalatı ve tükeümı ile denetimi konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
2 28 457:461
4 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
3 39 637:639
5 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Aydın Milletvekili Ah Rıza Gönül ve 49 arkadaşının, Refah Partisinin Süleyman Mcrcümek ile bağlantılarının ve maddî ilişkilerinin araştırılarak iddia edilen hukuk dışı Malî kaynaklarının tespiti amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
5 52 477:479
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Yasaya aykırı olarak devam eden kızlık soyadı uygulamasına İlişkin sorusu ve Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın cevabı (7/1160)
10 88 171:172
7 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Orman yangınlarını önleyebilmek için yapılması planlanan çalışmalara ilişkin sorusu ve Orman Bakanı M. Halit Dağlı'nın cevabı (7/1224)
10 88 180:182
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Şehit ve Gazi aileleri için yapılması düşünüleri yardımlara ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'ın cevabı (7/1194)
11 1 116:118
9 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Malezya'daki 2. Uluslararası Müslüman Kadın Parlamenterler Toplantısına katılanlara İlişkin sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Gül'ün cevabı (7/1186)
13 13 147:149
10 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Kaynak yaratılması çalışmalarına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (7/l 193)
13 14 302:305
11 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Özürlüler İdaresi Başkanlığı Kurulmasına ve Özürlülerin Durumları ile İlgili Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Yetki Kanunu Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 25 536:537
12 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
16 33 830:836
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Belediyelere yapılan yardımlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Meral Akşener'in cevabı (7/1625)
17 36 543:544
14 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 75 arkadaşının, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (TEDAŞ) bazı ihalelerinde usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığının tespit edilmesine karşın gerekli işlemleri yapmayarak ihalelerin belli firmalara verilmesini sağlamak suretiyle devleti zarara uğratarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla eski Başbakan Tansu Çiller hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve (9/1) esas numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu münasebetiyle
20 57 392:393
15 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya ve 13 arkadaşının, TMO Genel Müdürlüğündeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve (10/6) esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu Raporu münasebetiyle
22 66 326:331
16 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Dağanözü Sulama Barajı Projesine ilişkin sorusu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın cevabı (7/2727)
29 106 147:148
17 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Sağlık personelinin fiilî hizmet süresi zammından yararlandırılması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/2709)
29 107 239:240
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Sit alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin sorusu ve Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın cevabı (7/2834)
29 108 340:342
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Antalya-Manavgat-Burmahan ve Düzağaç köylerinin yol ve içmesuyu sorununa ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Bekir Akşoy'un cevabı (7/2836)
29 110 519:520
20 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Manisa-Soma-Koyundere Köyünün telefon santralı ihtiyacına, Telefonu bulunmayan yerleşim birimlerine ve telefon ücretlerinin tahsilâtına, İlişkin sorulan ve Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'nun Cevabı (7/2828,2833)
30 112 61:64
21 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Elektriği olmayan yerleşim birimlerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recat Kutan'ın cevabı (7/2835)
30 113 135:136
22 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Sağlık Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı Orman Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Orman Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 32 566:569
23 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 20 Arkadaşının, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay ve 16 Arkadaşının, Burdur Milletvekili Kâzım Üstüner'in İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın ve Zonguldak Milletvekili Tahsin Boray Baycık'ın aynı mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
44 51 397:399
24 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Tasarısı ile Antalya Milletvekili Demz Baykal ve 39 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Gürcan Dağdaş ve 6 Arkadaşının, Trabzon Milletvekili Yusuf Bahadır ve 9 Arkadaşının İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 7 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 2 Arkadaşının İşçi ve Memur Emeklileri ile Bunların Dul ve Yetimlerinin Sendikalaşmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
47 63 139:141
25 Üyelerle İlgili İşler ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında
61 131 129:131
26 Söz Alanlar ABDULLAH AKARSU (MANİSA) : Konya Milletvekili Veysel Candan ve 57 Arkadaşının, Petrol Ofisi AŞ (POAŞ)'ın özelleştirilmesinde ihaleye Fesat Karıştırdıkları ve Usulsüzlük Yapmak Suretiyle Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 339 ve 240. Maddelerine Uyduğu iddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Devlet Bakanı Işın Çelebi Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
63 6 505:508