E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Takrirler (önergeler) NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Mecliste her kısmı idari için birer encümen teşkili ile bu encümenlerin aksamı idareyi murakabe etmesine ve bütün mesuliyeti deruhde eylemesine dair
1 3 52:55
2 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Şer'iye, Evkaf, Maarif ve Adliye umurunun bir encümene tevdiine dair takrir münasebetiyle sözleri
1 4 78
3 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Hiyaneti Vataniye Kanunu münasebetiyle sözleri
1 5 100:101
4 Takrirler (önergeler) NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Müdafaai Hukuk cemiyetlerinin mahallî hükümetlere tevdiine dair
1 8 156
1 13 237:238
5 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : İcra Vekillerinin sureti intihabına dair Kanun hakkında sözleri
1 8 167
6 Söz Alanlar İZZET BEY (İZZET GENÇ) (TOKAT) : 16 Mart 1336 tarihinden itibaren İstanbul Hükümetince akdedilen bilcümle mukavelât, uku dat ve sairenin keenlemyekûn addi hakkındaki Kanun münasebetiyle sözleri
1 12 226
7 Takrirler (önergeler) RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : İstanbul'a kimsenin bırakılmamasına ve oradan gelecek yolcuların da içeriye alınmamasına dair
1 18 353
2 23 66
8 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Âşar mültezimlerinden edayı deynedenlerin emlâki merhune ve mütefavvızalarının iadesine dair Kanun münasebetiyle sözleri
3 57 492
9 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat Beyle rüfekasının, meali malûm olmıyan sual takriri
3 60 570
10 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Bu seferberlik müddetine munhasır olmak üzere hidematı fiiliye, ihtiyatiye, müstahfıza efradından bedeli nakdî ahzına dair kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye Encümenleri mazbataları münasebetiyle sözleri
5 88 152
11 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Âzayı kiramdan on bir zata izin itasına dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi münasebetiyle sözleri
5 94 290
12 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Kumarın menedilmesine dair Maraş'tan mevrut mahzar hakkında sözleri
6 101 10
13 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Ulusu, Devecidağ ve Artıkova kazaları teşkiline dair Kanun münasebetiyle sözleri
6 104 82
6 120 513
14 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Ankara muallimlerinin grev ilân etmelerinden dolayı Maarif Vekâletinden vâkı olan istizaha mütaalik sözleri
6 108 187 188 204 205 207 208 218:219
15 Teklifler RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Kalhanesinin belediyeye terki hakkında( 2/156)
6 110 255
6 117 428
10 26 140:146
10 34 299:300
16 Teklifler RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Arazii metrukenin toprağı olmıyan köylülere verilmesine dair (2/159)
6 112 297
7 127 104
7 130 196
17 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Kanunlara sıra numarası konulmasına dair takrir münasebetiyle sözleri
6 114 358
18 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Celâlettin Arif Beyin yerine Adliye Vekâletine bir vekil intihabına dair sözleri
6 117 433
19 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Aydın Mebusu Sadık Beyin müstafi addine dair tezkere münasebetiyle sözleri
6 118 457
20 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Seyahat vesikası usulü hakkındaki takriri münasebetiyle sözleri
6 118 475
21 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Malta'da mevkuf bulunanların ailelerine maaş tahsisine dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
6 120 518
22 Takrirler (önergeler) MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Memurların sık sık tebdil edilmemesine dair
7 122 32
23 Teklifler RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Metruk emval ve arazinin şer'î veraseti sabit olanlara itasına dair (2/191)
7 123 55:56
24 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Şehit zâbitan ailelerine mafevk rütbe üzerinden maaş tahsisine dair kanun lâyihası münasebetiyle sözleri
7 125 87:88
25 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : 1336 senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki sözleri
7 129 169 174 180 183
26 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Teşkilâtı Esasiye Kanunu münasebetiyle sözleri
7 134 305
27 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Seyyar jandarma müfrezelerinin lağvı hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 148 164
28 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Mebdei içtimaın Mart 1337 tarihine alınmasına dair takrir münasebetiyle sözleri
8 149 198 199
29 Takrirler (önergeler) RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Beskincik ve Kidkorus karyelerine dair temenni
8 150 205:206
30 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tarık bedeli nakdîsi hakkındaki kanun münasebetiyle sözleri
8 152 276 277
31 Takrirler (önergeler) MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadiline dair tekliflerinin reddine dair
8 154 334
32 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Beyin, Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadiline dair teklifi kanunisi münasebetiyle sözleri
8 154 328
33 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : 1336 senesi Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle sözleri
8 154 351
34 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : 1336 senesi Dahiliye Vekâleti bütçesi ve onunla müzakere edilen takrirler, teklifler, sual takrirleri münasebetiyle sözleri
8 155 365
35 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : 1336 senesi İktisat Vekâleti bütçesi münasebetiyle sözleri
8 156 407
36 İstizah Takrirleri RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı Adliye Vekâletinden istizah takriri ve Adliye Vekili Hafız Mehmed Beyin cevabı.
9 5 50:51
9 6 71:82
37 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı Adliye Vekâletinden istizah takriri münasebetiyle
9 6 75:76 82
38 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Bidayet Mahkemesinin lağvından dolayı Adliye Vekâletinden istizah takriri münasebetiyle
9 6 72:74 77:78 81
39 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Zaptı sabık hakkında
9 6 71
40 Takrirler (önergeler) RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Yeskencek ve Kirkoros karyeleri hakkında
9 7 97:98
41 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Çorum Mebusu Haşim Beyin, mıntakalarından avdet eden İstiklâl mahkemeleri âzalarının neticei icraatları hakkında izahat vermelerine dair takriri münasebetiyle
9 7 98
9 9 153
42 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat Beyin, Tokad Mahkemesine dair Adliye Vekâletinden sual takriri
9 9 147
43 Takrirler (önergeler) RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Emlâki Emîriyenin satış muamelesinin durdurulması hakkında
9 10 170
44 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Kütahya Mebusu Cemil Bey ve rüfekasının, İstanbul'ca neşrolunan af ve tecili mücazat kararnamelerinin gayrı muteber addi hakkındaki teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiyle
9 15 305
45 Teklifler RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Memurinin sureti azil ve nasbı işleriyle meşgul olmak üzere vilâyet merkezlerinde memurin komisyonları teşkil edilmesine dair (2/256)
9 18 408:411
10 37 337:339
46 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Memurinin sureti azil ve nasp işleriyle meşgul olmak üzere vilâyet merkezlerinde memurin komisyonları teşkil edilmesine dair teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiyle
9 18 409
47 Takrirler (önergeler) RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Kalhanesinin belediyeye terki hakkındaki (2/156) No. lı teklifi kanunisinin encümenden celbi ile Heyeti Uımumiyede müzakere edilmesine dair
10 21 3
48 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Vilâyatı müstahlasa ahalisine verilmiş olan tohumlukların affı hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 23 63
49 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad'da emlâki emiriyeden metruk kalhanenin bedeli mukadder mukabilinde mahallî belediyesine terki hakkındaki Kanun münasebetiyle
10 26 141 142 143 144
50 Teklifler MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Ve Rüfekası Ermeni emvalinin hakkı intifa ashabına verilmesine dair (2/301)
10 28 194
10 39 391
51 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Vilâyet merkezinde memurin komisyonları teşkiline dair kanun teklifinin reddine dair
10 37 337:338
52 Teklifler İZZET BEY (İZZET GENÇ) (TOKAT) : Arazi ve çiftlik sahiplerinden bikes olan jandarma efradına hasat ve harman zamanlarında üç ay izin verilmesine dair (2/336)
11 49 222
14 106 92:93
53 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Hâkimi Münferit Kanununun Bazı mevadını muaddil kanun münasebetiyle
11 50 259
54 Takrirler (önergeler) RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Ankara'ya gelen alaylara hoşâmedi beyan edilmesi için Divanı Riyasetçe bir heyet seçilmesine dair
12 63 31
55 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : İstida Encümeninin faaliyete geçirilmesi hakkında
12 73 171
56 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat Beyin, Dahiliye Vekâletinden sual takriri
15 140 313
57 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Ciheti askeriye emrinde bulunan lâğar hayvanatın bilâbedel muhtacini zürraa itası hakkındaki Kanun münasebetiyle
15 140 327
58 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat Beyin, Keskin Rumlarına dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri
16 149 132
59 Teklifler RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Şehit düşen zâbitan ailesine Meclisçe varakai takdiriye verilmesine dair (2/440)
16 150 140
16 154 206
23 118 364
60 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : 1337 senesi bütçesi hakkında
17 166 148:149
61 Takrirler (önergeler) RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Encümenlerin, Meclis âzasının adedi mürettebi nisbetinde teşkil edilmesine dair
18 2 29
62 Teklifler RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Encümenlerin 25 er kişiden mürekkebolmasına dair (2/483)
18 3 50
18 7 182
63 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Dahiliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
18 18 450:451 467
64 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : 1338 senesi ikinci avans Kanunu münasebetiyle
19 38 502
65 İstizah Takrirleri RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat ve Hamdi beylerin, Pontüs meselesine dair Dahiliye Vekâletinden istizah takriri
20 44 67:68
66 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat Beyin Ankara Hıristiyanlarına dair Dahiliye Vekâletinden sual takriri
20 44 68
67 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : 1338 senesi Emniyeti Umumiye bütçesi münasebetiyle
20 47 176:177
20 48 195
68 Söz Alanlar HAMDİ BEY (HAMDİ MÜTEVELLİOĞLU) (TOKAT) : 1338 senesi Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi münasebetiyle
20 58 517
69 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : İdarei Kura ve Nevahi kanun lâyihası münasebetiyle
20 59 555 570:571
21 73 376
24 127 192
70 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tarîk Bedeli Nakdîsi Kanununun beşinci maddesinin tadili hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
21 61 13
71 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat Beyin, Amasya Mutasarrıfı Osman Bey hakkında Dahiliye Vekâletinden sual takriri
21 77 429
72 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad Mebusu Rifat Beyin, emvali metrukeye dair Dahiliye Vekâletinden ikinci sual takriri
21 79 485
73 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi münasebetiyle
22 81 13:15
74 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : İstiklâl mahkemeleri Kanunu münasebetiyle
22 83 92
75 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad havalisindeki Rum eşkıyasının bir an evvel tedibi için jandarma bütçesine tahsisat ilâvesine dair kanun lâyihasının bir an evvel müzakere edilmesine dair beyanatı
22 86 207
76 Teklifler RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Memurini mülkiyeden yüzde yirmilerin kat'edilmemesi hakkında (2/558)
22 99 567
22 100 621:622
77 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Sinob'da tersane namiyle mevvut arazinin belediyeye terkine dair Kanuna müzeyyel Kanun münasebetiyle
23 114 308
78 Teklifler RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tütün cezayı nakdîlerinin affı hakkında (2/669)
27 195 389
27 198 455
79 Takrirler (önergeler) RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokad'ın Kızık karyesi ahalisinden İmamoğullarından İbrahim'in Tokad Hapsanesine nakil ve iadesine dair
28 11 162
80 Teklifler RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Nafıa Vekâletinin Müdiriyeti Umumiyeye kalbine dair (2/701)
28 11 161:162
81 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Havalii Şarkıye muhacirlerinin iadesi ve mesakininin tamir ve inşası için tahsisat itasına dair Kanun münasebetiyle
28 15 295
82 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Ruzname hakkında
28 18 367:368
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
83 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Bursa Mebusu ve Diyarbekir istiklâl Mahkemesi azası Şeyh Servet Efendi'nin Komünizm propagandası yaptığına dair şifre telgraflar üzerinde.
1 136 326
84 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Tokat Mebusu Nazım Bey'in teşrîi masuniyetinin ref'ine dair Ankara İstiklâl Mahkemesi Riyaseti Tezkeresi üzerinde.
1 142 359
85 Söz Alanlar NAZIM BEY (NAZIM RESMOR) (TOKAT) : Tokad Mebusu Kâzım, Afyonkarahisar Mebusu Mehmet Şükrü ve Burdur Mebusu Şeyh Servet Efendiler hakkında Üçüncü Şube mazbatası hakkında.
2 10 15 16 17 22
86 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : İstiklâl Mahkemeleri azâlarına verilecek tahsisat, harcırah ve yevmiyeler hakkında.
2 61 156
87 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Müdafaa-i memleket hususunda ihtihazı icap eden âcil tedbir ve Jandarma teşkilâtının ıslahı ve Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı mevadının yeniden tanzimine dair verilen takrirlerin bir encümeni mahsusa havalesine dair.
2 64 215
88 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Müdafaa-i Milliye Vekilinden 3 istizah ve 17 suâl takriri münasebetiyle.
2 134 538
89 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Karadeniz limanlarına ithal olunacak mısır ve mısır unları ile İzmit Sancağına gelecek buğday, arpa, mısır ve bunların unlarının gümrük resminden istisnası hakkında İktisat Encümeni mazbatası münasebetiyle.
2 164 862 863
90 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Maliye Vekili Hasan Beyin, vaziyeti malîye hakkındaki beyanatı münasebetiyle.
3 26 249
91 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Ali Şükrü Beyin, Pontus meselesi hakkında Dahiliye Vekilinden suali münasebetiyle.
3 51 386
92 Söz Alanlar RİFAT BEY (MEHMET RİFAT ARKUN) (TOKAT) : Jandarma Umum Kumandanlığı Bütçesine tahsisat ilâvesi hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
3 87 656
93 Söz Alanlar HAMDİ BEY (HAMDİ MÜTEVELLİOĞLU) (TOKAT) : Jandarma Umum Kumandanlığı Bütçesine tahsisat ilâvesi hakkında Kanun lâyihası münasebetiyle.
3 88 692
94 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi münasebetiyle.
3 111 842
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 2. Dönem
95 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Heyeti Temyiziye merkezinin Eskişehir'e nakline ve teşkilâtının tevsiine dair Kanun münasebetiyle.
3 52 356 370
96 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Bazı mebuslara izin verilmesi hakkındaki Divanı Riyaset kararı münasebetiyle
4 64 109 111
97 Söz Alanlar EMİN BEY (MEHMED EMİN BAYAV) (TOKAT) : Erzurum Mebusu Cazım Efendi ve rüfekasının, İstiklâl Mahakimi Kanununun 5. maddesinin tadiline dair teklifi kanunisinin şayanı müzakere olmadığı hakkında Layiha Encümeni mazbatası münasebetiyle.
4 73 422:425 430:431
98 Söz Alanlar MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Erzurum Mebusu Cazım Efendi ve rüfekasının, İstiklâl Mahakimi Kanununun 5. maddesinin tadiline dair teklifi kanunisinin şayanı müzakere olmadığı hakkında lâyiha encümeni mazbatası münasebetiyle
4 73 439
99 Takrirler (önergeler) MUSTAFA VASFİ BEY (MUSTAFA VASFİ SÜSOY) (TOKAT) : Binbaşılığa terfie istihkak kesbetmiş iken İstanbul Hükümetince tekaüde sevk olunduğu hakkında.
5 81 4:5
100 Söz Alanlar EMİN BEY (MEHMED EMİN BAYAV) (TOKAT) : Tekaüt ve İstifa Kanununun 50. maddesinin maddei ahiresinin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi münasebetiyle.
5 83 115:116 118
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32