E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Takrirler (önergeler) ŞEVKET BEY (ŞEVKET CANDANER) (BURDUR) : Burdur için kesilecek kerestelerin orman resminden muafiyetine dair
1 15 288:289
1 18 353
2 Söz Alanlar ŞEVKET BEY (ŞEVKET CANDANER) (BURDUR) : Açık yerlerde kadın oynatanların muvakkat küreğe konulmasına dair teklif münasebetiyle sözleri
1 15 297
3 Takrirler (önergeler) ŞEVKET BEY (ŞEVKET CANDANER) (BURDUR) : Mütarekeden sonra tâyin edilen jandarmaların ahvaline dair
2 27 172
4 72 326:328
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
4 Söz Alanlar ŞEVKET BEY (ŞEVKET CANDANER) (BURDUR) : Büyük Millet Meclisine iştirak eden mebusanın harcırah ve tahsisatları hakkında takrirler münasebetiyle.
1 37 94
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 2. Dönem
5 Söz Alanlar ŞEVKET BEY (ŞEVKET CANDANER) (BURDUR) : Balkan itilâfı misakı çerçevesinde tanzim olunan Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya arasında akdolunan mukavelenamenin tetkik ve tasvibi ile Balkan itilafı misakı çerçevesinde tanzim olunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya arasında akdolunan mukavelenamenin tetkik ve tasvibi münasebetiyle.
4 80 589