E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 1. Dönem
1 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Malta'dan avdeti ve Meclise takdimi münasebetiyle
10 25 77:78
2 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk grupu hakkındaki takrir münasebetiyle
10 34 298:299
3 Takrirler (önergeler) ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Malta mevkuflarına dair
10 37 328:332
4 Teklifler ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Vize muamelesinin Meclis Divanı Muhasebat Encümenince icrası hakkında (2/310)
10 37 332
11 43 58
5 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Malta mevkufları hakkındaki takrir münasebetiyle
10 37 329:330 332
6 Takrirler (önergeler) ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Adakale memurini maaşatının Dahiliye bütçesine ithali hakkında
10 40 425:426
7 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Adakale memurini maaşatının Dahiliye bütçesine ithal edilmesine dair takriri münasebetiyle
10 40 426
8 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Anavatana iltihak eden arazide icra edilecek teşkilâtı mülkiye hakkındaki lâyiha münasebetiyle
11 47 181
9 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Sökeli İpokrat hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
11 47 159:160
10 Takrirler (önergeler) ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Yunanlıların Bursa'yı yakacakları şayiası hakkında izahat alınmak üzere Hariciye Vekilinin Meclise davetine dair
11 48 189
11 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Yunan mezalimi hakkında
11 48 202:205
12 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hâkimi Münferit Kanununun Bazı mevaddını muaddil Kanun münasebetiyle
11 49 232:235
13 Takrirler (önergeler) ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Orduya Meclisin selâmını götürmek üzere mebuslardan bir heyetin gönderilmesine dair
11 54 350:351
14 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Yunan taarruzu münasebetiyle
11 54 349:350
15 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinden istifa eden İsmet Paşanın yerine diğer bir zatın intihabedilmesine dair Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi münasebetiyle
12 62 20
16 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : İdarei kura ve nevahi Kanunu münasebetiyle sözleri
13 81 18:19 20
13 83 58:59
17 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Masarifatı umumiyenin kontrolü için Mecliste bir encümen teşkil edilmesine dair takrir münasebetiyle
13 100 280
18 Teklifler ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Belediye rüsumuna dair (2/380)
14 110 205
14 119 391:392
20 43 40
19 Teklifler ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Dahiliye memurinine dair (2/379)
14 110 205
15 124 62
16 144 47
20 Teklifler ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : İdarei Örfiyeye dair (2/381)
14 110 205
15 131 162
21 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Mavna Reisi Trabzonlu Rasim ile rüfekası hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
14 113 267
22 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Heyeti Vekilenin vazife ve mesuliyetine dair kanun teklifi münasebetiyle
14 117 347:353
23 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Belediye Rüsumuna dair kanun teklifinin reddi hakkındaki Lâyiha Encümeni mazbatası münasebetiyle
14 119 391
24 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Fransızlar tarafından tahliye edilmiş yerlerde affı umumi ilân edilmesine dair Kanun münasebetiyle
15 122 17
25 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Gazianteb ahalisine muavenet hakkındaki Kanun münasebetiyle
15 122 26
26 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Konya'nın Sungurlu mahallesinden Hacı Mustafaoğlu Ragıp hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
15 123 53
27 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hiyaneti vataniyeden mahkûm Söke kazasının Geduşlu köyünden Deşteban Halil hakkındaki Adliye Encümeni mazbatası münasebetiyle
15 123 45
28 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hiyaneti vataniye mücrimininden bir kısmının afı hakkındaki Kanun münasebetiyle
15 124 69
29 Teklifler ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Ankara İstiklâl Mahkemesince rütbelerinin ref'i ve askerlikten tard ve altı ay müddetle hapisleri karargir olan Tabip Kaymakamı Ziyaeddin Beyle Hesap Memuru Bitlis'li Cemal Efendinin aflariyle rütbelerinin iadelerine dair (2/402)
15 125 82
15 138 289:292
30 Takrirler (önergeler) ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Atina Parlâmentosu âzalığında bulunan Bazı eşhasın, Trakya Türkleri namına vâkı olan beyanatlarının protesto edilmesine dair
16 154 214:218
31 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Mektup zarflariyle kartpostallara Himayeietfal menfaati için birer kuruş ücret zammedilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
17 161 31
32 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Afganistan Sefiri Sultan Ahmed Han tarafından gönderilmiş olan tebrikname hakkında
18 2 33:34
33 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beyin İstanbul'daki tarzı hareketine ve Müşür İzzet Paşa Heyetinin Londra seyyahatine dair muhtelif sual ve istizah takrirleri münasebetiyle
18 3 65:68
34 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Kars'ta akit ve imza edilmiş olan Türkiye*Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan Muahedenamesi münasebetiyle
18 9 255:256
35 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : İkinci İnönü muzafferiyetinin ikinci yıldönümü münasebetiyle Baş Kumandan Gazi Mustafa Kemal Paşadan mevrut telgraf münasebetiyle
18 17 414:415
36 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Cezayi nakdîlerin beş misline iblâğına dair Kanun münasebetiyle
19 27 162
37 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Memaliki mustahlasadan firar veya gaybubet eden ahalinin emvali menkule ve gayrimenkulesinin idaresi hakkındaki Kanun münasebetiyle
19 31 307:308 310:311
38 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Edirne Mebusu Şeref ve Bursa Mebusu Necati beylerin, mülkiye müfettişliğine tâyin olunan Sabri Bey hakkında Dahiliye Vekâletinden sual takriri
19 40 527
39 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : İcra Vekillerinin vazife ve mesuliyeti hakkındaki kanun lâyihası münasebetiyle
21 74 397:399
40 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Edirne'nin senei devriyei işgali münasebetiyle Trakya*Paşali Cemiyetinden mevrut telgraf hakkında
21 79 482:483
41 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesinin heyeti umumiyesinin müzakeresi münasebetiyle sözleri
22 86 215:216
42 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Dördüncü Avans Kanunu münasebetiyle sözleri
22 88 256 257
43 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Mâlûlini guzatın terfih ve ikdarı hakkındaki Kanun münasebetiyle
22 89 302
44 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : 1338 senesi Şer'iye ve Evkaf Vekâleti bütçesi münasebetiyle
22 90 347:348 349:351
22 92 388
45 Beyanat Ve Nutuklar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Bir Yunanlı tarafından süngü ile parçalanmak istenen ve Mehmetçik tarafından kurtarılan Kuranı Kerimin Meclis Kütüphanesine hediye edildiğine dair beyanatı
22 100 608:609
46 Teklifler ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : İzmir'in Güzel İzmir tesmiye edilmesine dair (2/559)
23 101 9
23 104 101
23 106 137
47 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Düşmandan istihlâs edilmiş ve edilecek mahallere muavenet hakkındaki 31 Teşrinievvel 1337 tarihli Kanuna müzeyyel Kanun münasebetiyle
23 108 174
48 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Yunanlıların Trakya'da yapmakta oldukları mazalim hakkında Hariciye Vekâletinin nazarı dikkatinin celbedilmesine dair takriri münasebetiyle
23 109 189
49 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Denizli Mebusu Hakkı Behiç, Kütahya Mebusu Haydar, Burdur Mebusu Ali Ulvi beylerin tam tahsisatla mezuniyetlerine dair Divanı Riyaset Kararı hakkında
23 111 251
50 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Seferberlik zammı maaş Kanununun tefsiri hakkındaki mazbata münasebetiyle
23 112 261
51 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Son harbin tafsilâtına dair Başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin beyanatı münasebetiyle
23 112 277:278
52 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına müzeyyel Kanunun, kavanini harbiyeyi iptal edip etmiyeceğinin tavzihine dair
28 8 98:99
53 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Edirne Mebusu Şeref Beyin, Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Beye ait Damat Ferid Hükümeti tarafından verilen kararın mevkii icraya konulduğundan Hükümetin haberdar olup olmadığına dair Adliye Vekâletinden sual takriri
28 12 195
54 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : 20 Kânunusani 1337 tarihli maddei münferidenin ilgasına dair (Tecdidi intihap hakkında) Kanun münasebetiyle
28 15 289:290
55 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Şer'iye Vekili Vehbi Efendiden olan istizah münasebetiyle
29 24 120:121
56 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hiyaneti vataniye Kanununun birinci maddesinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
29 25 180:181
57 Tahriri Sualler Ve Bunlara Verilen Cevaplar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Edirne Mebusu Şeref Beyin, Sinob Mebusu Dr. Rıza Nur Bey hakkında Damat Ferid Hükümeti tarafından verilen kararın mevkii icraya konulduğundan Hükümetin haberdar olup olmadığına dair suali ve Dahiliye Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı
29 26 236
KAPALI OTURUMLAR ( GİZLİ CELSELER ) -- 1. Dönem
58 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Üsküdar Mebusu Neşet Bey'in Maarif Müdürü Ali Rıza Bey'in vazifesi esnasında tahkir maddesi hakkında Adliye Encümeni mazbatası
2 29 49
59 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Cepheden avdet eden Sinop Mebusu Rıza Nur, Karesi Mebusu Vehbi ve İzmir Mebusu Mahmut Esat Beylerin takdim ettikleri müşterek rapor ve bu zevatın rapor üzerinde verdikleri izahat münasebetiyle.
2 59 141
60 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : İstiklâl Mahkemeleri azâlarına verilecek tahsisat, harcırah ve yevmiyeler hakkında.
2 61 156
61 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Başkumandanlık ihdası ile bu vazifenin TBMM Reisi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine tevcihi hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle.
2 62 178
62 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Müdafaa-i memleket hususunda ihtihazı icap eden âcil tedbir ve Jandarma teşkilâtının ıslahı ve Teşkilatı Esasiye Kanununun bazı mevadının yeniden tanzimine dair verilen takrirlerin bir encümeni mahsusa havalesine dair.
2 64 208
63 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hariciye Vekilinin Azerbaycan Ermenistan ve Gürcistan ile aktedilecek konferans hakkındaki vesait-i nakliye, buğday, un ve ekmek noksanlıkları ve bunların temini hakkında.
2 75 236
64 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Fransız'larla yapılacak itilafname hakkında.
2 92 298 315
65 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Ordu levazımatına, vaziyeti askeriye hakkında Müdafaa-i Milliye Vekilinden istizah münasebetiyle.
2 126 457
66 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Veliaht Abdülmecit Efendi'nin Meclis Riyasetine gönderdiği mektup ve Müdafaa-i Maliye Vekilinden istizah münasebetiyle
2 133 523
67 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : 1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanun Layihası münasebetiyle.
2 157 715
68 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Hariciye Vekâleti Vekili Mahmut Celâl Bey'in Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey'in Avrupa seyahatine giderken İstanbul Hükümeti ve Halife ile yaptığı temasla alâkalı suâl ve istizahlara cevabı münasebetiyle.
3 3 33 35
69 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Eskişehir Mebusu Hüsrev Sami Bey hakkında Dördüncü Şube mazbatası münasebetiyle.
3 10 93
70 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Düveli muhtelifeden mevrut şeraiti sulhiyeye dair teklif münasebetiyle.
3 17 169
71 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Düveli mutelifeye verilecek cevabi nota hakkında.
3 32 278
72 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Pontus meselesi hakkında layiha-i kanuniye münasebetiyle.
3 91 724
73 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Mudanya Konferansı münasebetiyle.
3 115 926
74 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Lozan Konferansındaki tekâlifi sulhiye üzerinde İcra Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Bey, Hariciye Vekili İsmet Paşa ve Sulh Heyeti Murahhasa müşavirlerinden Diyarbekir Mebusu Zülfü Bey'in İzahatı münasebetiyle.
4 4 99
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 4. Dönem
75 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Reisi Cumhur Hazretlerine Türkiye siyasî mültecileri cemiyeti imzası ile Paris'den çekilib Meclis riyasetine gönderilmiş olan telgraf münasebeti ile sözleri
1 3 43
76 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Bazı gazetelerin takib ettikleri neşriyat tarzı hakkında Hükümetçe ne tedbir alındığına dair Elâziz Mebusu Fazıl Ahmed Beyin istizahı münasebeti ile sözleri
3 22 20:22
77 Teklifler ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Anafartalardaki Memed Çavuş, abidesi ile şehidliğin imarı hakkında
4 3 14
78 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı idaresinin 1931 senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun münasebeti ile sözleri
5 14 51
79 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Barut ve mevaddı infilâkıye meselesine aid Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatasına dair sözleri
9 62 113:114
80 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : İnhisarlar İdaresinin 1933 senesi bütçesi münasebeti ile sözleri
14 43 132:133
81 Takrirler (önergeler) ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : ve Hasan Bey, Edirne şehri elektrik tesisatı için getirilen malzemeden gümrük resmi ile muamele vergisinin alınmaması hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine dair
22 48 58
82 Teklifler ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Ve Arkadaşları Edirne şehri elektrik tesisatı için getirilen malzemeden gümrük resmi ile muamele vergisinin alınmaması hakkında
22 48 58
83 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Nafıa memur ve müstahdemlerinin memnu oldukları işler hakkındaki kanun münasebeti ile sözleri
22 48 75:76
84 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : İskân Kanunu münasebeti ile sözleri
23 65 71:75
85 Söz Alanlar ŞEREF BEY (MEHMET ŞEREF AYKUT) (EDİRNE) : Gümrük tarifesi Kanununa müzeyyel 1605 sayılı Kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun münasebeti ile sözleri
25 16 140