E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 5. Dönem
1401 Kararlar KARAR NO:1011 : Kocaeli valisi Hamid Özkayın Devlet şûrasına müracaat etmesi lüzumu hakkında
Kabul Tarihi : 11/06/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 17
19 73 145 181:185
1402 Kararlar KARAR NO:1012 : Atatürk'e Kamutayın samimî hislerinin ve teşekkürlerinin sunulmasına dair
Kabul Tarihi : 12/06/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 17
19 75 275
1403 Kararlar KARAR NO:1013 : İcra Vekilleri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair
Kabul Tarihi : 14/06/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 17
19 76 311:316 336:338
1404 Kararlar KARAR NO:1014 : Meclis içtimanın İkinci Teşrinin birinci pazartesi gününe talikına dair
Kabul Tarihi : 14/06/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 17
19 76 316
1405 Kararlar KARAR NO:1015 : İcra Vekilleri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair
Kabul Tarihi : 08/11/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
20 3 19::38 40:42
1406 Kararlar KARAR NO:1016 : Çine'nin Demircidere köyünden Salihoğlu Ahmed ve Salihoğlu Osmanın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
20 4 48
1407 Kararlar KARAR NO:1017 : Erzincan'ın Silbis köyünden Mahmudoğlu Mauhittinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair
Kabul Tarihi : 10/11/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
20 4 48
1408 Kararlar KARAR NO:1018 : Kilisin Arzab köyünden Mustafaoğlu Çırık Hasanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
20 4 48:49
1409 Kararlar KARAR NO:1019 : Uşağın Hamidiye mahallesinden Mazakoğullarından Mustafaoğlu Memedin ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
20 4 49
1410 Kararlar KARAR NO:1020 : Reisi Cumhur Atatürk'ün nutuklarile Hükümet programının bastırılarak dağıtılması hakkında
Kabul Tarihi : 10/11/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
20 4 49:5
1411 Kararlar KARAR NO:1021 : Serbest meslek erbabının 2751 sayılı kanun mucibince meslekî teşekküller veya belediye heyetleri tarafından tayin olunan sınıf derecelerine mükelleflerin ve varidat idarelerinin itiraz edib edemeyecekleri hakkında
Kabul Tarihi : 27/12/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
21 20 92 102:106
1412 Kararlar KARAR NO:1022 : Askerî ve mülkî tekaüd Kanununun 23. maddesi hakkında
Kabul Tarihi : 29/12/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
21 21 102 135
1413 Kararlar KARAR NO:1023 : Tapu Kanununun muvakkat maddesindeki «muamelesi bitmemiş» tâbiri hakkında
Kabul Tarihi : 29/12/1937
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
21 21 102 135
1414 Kararlar KARAR NO:1039 : Yenişehrin Ulupınar köyünden Hüsmenoğullarından Mustafaoğlu ibrahim Türkün ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 09/03/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 24 30
1415 Kararlar KARAR NO:1025 : Bilecik mebusu İbrahim Çolağın teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 27 74 89
1416 Kararlar KARAR NO:1026 : Edirne mebusu Şeref Aykut'un teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 27 75 89
1417 Kararlar KARAR NO:1027 : Eskişehir mebusu Osman ışının teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 27 75 89
1418 Kararlar KARAR NO:1028 : Gazi Anteb mebusu Remzi Güresin teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 27 75 89
1419 Kararlar KARAR NO:1029 : Mardin mebusu Hilmi Çoruk ve Kastamonu mebusu Dr. Tevfik Aslanın teşriî masuniyetleri hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 27 75 89
1420 Kararlar KARAR NO:1030 : Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 27 75 89
1421 Kararlar KARAR NO:1031 : Siird mebusu Mehmed Ali Kurdoğlunun teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 27 75 90
1422 Kararlar KARAR NO:1032 : Sivas mebusu Necmettin Sadakın teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 14/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 27 75 90
1423 Kararlar KARAR NO:1033 : Büyük Millet Meclisinin 2 mart 1938 tarihine kadar tatili faaliyet etmesi hakkında
Kabul Tarihi : 17/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
22 29 149
1424 Kararlar KARAR NO:1034 : Mart:Mayıs 1937 aylarına aid Divanı muhasebat raporuna dair
Kabul Tarihi : 02/03/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
23 30 8
1425 Kararlar KARAR NO:1035 : Eylül:İkinci Teşrin 1936 aylarına aid Divanımuhasebat raporuna dair
Kabul Tarihi : 04/03/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
23 30 7:8 14:16
1426 Kararlar KARAR NO:1038 : Haziran:ağustos 1937 aylarına aid Divanı muhasebat raporuna dair
Kabul Tarihi : 09/03/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
23 30 8 30
1427 Kararlar KARAR NO:1036 : Gazianteb'in Şeyhçe mahallesinden Bostancıpaşaoğulları'ndan Ükkaşoğlu Tahir asıl adı Mehmed Zorarabacının ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 04/03/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
23 31 16
1428 Kararlar KARAR NO:1037 : Maraşın Urçan köyünden Mehmedoğlu Mustafa Kargının ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 07/03/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
23 32 27
1429 Kararlar KARAR NO:1040 : Mücbir ve zarurî sebebler dolayısile takib ve tahsiline imkân gorülmeyen borçların terkinine dair
Kabul Tarihi : 04/04/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
24 43 2 8
1430 Kararlar KARAR NO:1041 : Tekaüd Kanununun 26 ve-43. maddelerinin, memuriyet-ten istifa suretile ayrılarak malûl olanlara 65 yaşını doldurmuş bulunanlara da tatbiki hakkında
Kabul Tarihi : 08/04/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
24 45 20 29:34
1431 Kararlar KARAR NO:1042 : Ebelerin kazanç vergisine dair
Kabul Tarihi : 20/04/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
24 50 98 114
1432 Kararlar KARAR NO:1043 : Adananın İncirlik köyünden Aydın aşiretinden İbrahimoğlu Hacı Alkuşun ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 25/04/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
24 51 112 121
1433 Kararlar KARAR NO:1044 : Ezine'nin Çarıksız köyünden Ömeroğlu Ali Osman Koçun ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 27/04/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
24 51 112 143
1434 Kararlar KARAR NO:1046 : Küçük Yozgadın Karaca Hasan köyünden Muhaciroğullarından Alioğlu Osman Aktaşın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 29/04/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
24 51 112 157
1435 Kararlar KARAR NO:1045 : Ziraat Bankasını, 3202 sayılı Kanunun meriyetinden evvel sermayesinin % 50 si Devlete aid müesseseler meyanında saymağa kanunî imkân olmadığı hakkında
Kabul Tarihi : 27/04/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
24 52 120 143
1436 Kararlar KARAR NO:1047 : Karaisalı'nın Mansurlu köyünden Ali kızı Ayşe Gelgetin ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 02/05/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
25 55 2
1437 Kararlar KARAR NO:1048 : Eylül (İkinci Teşrin) 1937 aylarına aid Divanı muhasebat raporuna dair
Kabul Tarihi : 06/05/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
25 57 17
1438 Kararlar KARAR NO:1049 : Elâzığın Cafola köyünden Bekiroğlu Osman Calkı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 09/05/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
25 57 16 25
1439 Kararlar KARAR NO:1050 : İzniğin Mesudiye köyünden Tufanoğlu Ahmed Turanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 11/05/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
25 57 16 29
1440 Kararlar KARAR NO:1051 : Büyük Millet Meclisinin orduya selâm ve itimadının ulaştırılmasına dair
Kabul Tarihi : 26/05/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
25 67 214
1441 Kararlar KARAR NO:1052 : Halebli Hacı Memedoğlu Abdo Devvarenin ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 30/05/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
25 68 236 306
1442 Kararlar KARAR NO:1053 : Ordu'nun Nenelü köyünden Hüsnüoğlu Memed Karahavzanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 03/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 70 2 17
1443 Kararlar KARAR NO:1054 : Bafra'nın Dededağı köyünden Memedoğlu Çete namile maruf Çolak Hasan Bayrağın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 06/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 71 16 31
1444 Kararlar KARAR NO:1055 : Askerî ve mülkî tekaüd kanununa bazı hükümler eklenmesine dair olan 3028 sayılı Kanunun birinci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında
Kabul Tarihi : 06/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 71 16 31
1445 Kararlar KARAR NO:1056 : Çıldır'ın Çamdıra köyünden Bedeloğullarından Haydaroğlu Garib Demir Kayaoğlunun ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 20/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 77 186 217
1446 Kararlar KARAR NO:1057 : Gazi Anteb'in Yahni mahallesinden Muharremoğullarından Ahmedoğlu Bostancı Osman Eflâtunun ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 20/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 77 186 217
1447 Kararlar KARAR NO:1058 : İnegöl'ün Osmaniye köyünden Arifoğlu Cevdet Cavanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 27/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 80 291 339
1448 Kararlar KARAR NO:1059 : Adliye harç tarifesi Kanununun 33. maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında
Kabul Tarihi : 28/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 80 290 398 426
1449 Kararlar KARAR NO:1060 : İcra Vekilleri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair
Kabul Tarihi : 29/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 83 504:509 532:534
1450 Kararlar KARAR NO:1061 : Meclis içtimainin İkinci Teşrinin birinci Salı gününe talikına dair
Kabul Tarihi : 29/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 83 509
1451 Kararlar KARAR NO:1062 : Büyük Millet Meclisinin Atatürk'e saygı ve bağlılığının arzına dair
Kabul Tarihi : 29/06/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
26 83 510
1452 Kararlar KARAR NO:1063 : Büyük Millet Meclisinin Atatürk'e saygı ve bağlılığının arzına dair
Kabul Tarihi : 01/11/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
27 1 8 10
1453 Kararlar KARAR NO:1064 : İsmet İnönü'nün Reisi Cumhurluğa seçildiği hakkında
Kabul Tarihi : 11/11/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
27 3 17
1454 Kararlar KARAR NO:1065 : İcra Vekilleri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair
Kabul Tarihi : 16/11/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
27 5 51:58
1455 Kararlar KARAR NO:1066 : Birinci kânun 1937:şubat 1938 aylarına aid Divanı muhasebat raporuna dair
Kabul Tarihi : 28/11/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
27 5 55 63:65
1456 Kararlar KARAR NO:1067 : Askerî ve mülkî tekaüd Kanununun 25. maddesinin tefsirine mahal olmadığına dair
Kabul Tarihi : 15/12/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
28 10 14 23
1457 Kararlar KARAR NO:1068 : Askerî ve mülkî tekaüd Kanununun 53. maddesinin tadiline ve mezkûr kanuna bir muvakkat madde ilâvesine dair olan 2071 sayılı Kanunun 2. maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında
Kabul Tarihi : 14/12/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
28 10 14 23
1458 Kararlar KARAR NO:1024 : İnhisarlar Umum Müdürlüğü tekaüd sandığı hakkındaki 2921 sayılı Kanununa 7. maddesinin tefsiri hakkında
Kabul Tarihi : 07/01/1938
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 18
29 16 2 30 45
1459 Kararlar KARAR NO:1069 : Sıhhî ahvallerinin tesbiti için gönderilecek subaylara harcırah verilmesine dair
Kabul Tarihi : 02/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 16 4
1460 Kararlar KARAR NO:1070 : Maadin nizamnamesinin muaddel 49. maddesinin tefsirine mahal olmadığına dair
Kabul Tarihi : 04/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 16 2 11
1461 Kararlar KARAR NO:1073 : Devlet şûrası reisliğine İsmail hakkı Görelinin, daire reisliğine Salâhattin Odabaşının, azalıklara da 10 zatın seçildikleri hakkında
Kabul Tarihi : 20/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 18 24 50 56 86 102:103 113
1462 Kararlar KARAR NO:1071 : Manisa'nın İsmailler köyünden Köse Memedoğulları'ndan Abdullahoğlu Küçük Mustafa Baltacının ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 18/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 22 74 87
1463 Kararlar KARAR NO:1072 : Of'un Torvel köyünden Kıvırcık oğullarından Pehlivanoğlu Memed Ersoyun ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 20/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 22 74 103
1464 Kararlar KARAR NO:1074 : Gazi Antebin Lohan köyünden Karahacıoğlu şöhretli Memedoğlu Memed Ali Karanın ölüm cezasına çarptırılmasına dair
Kabul Tarihi : 23/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 23 86 125
1465 Kararlar KARAR NO:1076 : Manisanın İlyascılar köyünden Mustafaoğlu Hakkı Biçicinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair
Kabul Tarihi : 26/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 23 86 122 156
1466 Kararlar KARAR NO:1075 : Ankara'nın Yakubaptal köyünden Yozgadoğullarından Ahmedoğlu Satılmış Kayanın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 25 122 156
1467 Kararlar KARAR NO:1077 : Uşağın Dağdemirler köyünden Sarı Memedoğullarından Ahmedoğlu Halil Önderin ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 26/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 25 122 157
1468 Kararlar KARAR NO:1078 : İcra Vekilleri Heyetine itimad beyan olunduğuna dair
Kabul Tarihi : 27/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 28 215:220 225:228
1469 Kararlar KARAR NO:1079 : Türkiye Büyük Millet Meclisi intihabının yenilenmesine dair
Kabul Tarihi : 27/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 28 220:221
1470 Kararlar KARAR NO:1080 : Büyük Millet Meclisinin tatiline dair
Kabul Tarihi : 27/01/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 19
29 28 224
1471 Kararlar KARAR NO:851 : Şebin Karahisar'ın Bülbül mahallesinden Topal diğer adı Köleoğullarından Memedoğlu İbrahimin ölüm cezasına çarpılması hakkında
Kabul Tarihi : 11/04/1935
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 15
2 40.55
1472 Kararlar KARAR NO:861 : Tirebolunun Arageriş köyünden Mehdioğullarından Haliloğlu Asım ve Kavga oğullarından Emin-oğlu Hüseyinin ölüm cezalarına çarptırılmaları hakkında
Kabul Tarihi : 20/04/1935
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 15
99 111:113
1473 Kararlar KARAR NO:862 : Mart-Mayıs 1934 aylarına aid Divanı muhasebat raporları
Kabul Tarihi : 25/04/1935
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 15
98 110:111 113:116
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 6. Dönem
1474 Kararlar KARAR NO:1081 : İsmet İnönü'nün Reisicumhurluğa seçildiği hakkında
Kabul Tarihi : 03/04/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
1 1 3:4
1475 Kararlar KARAR NO:1082 : İcra Vekilleri Heyetine itimat beyan olunduğuna dair
Kabul Tarihi : 10/04/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
1 2 20:28
1476 Kararlar KARAR NO:1083 : Mart-Mayıs 1938 aylarına ait Divanı muhasebat raporuna dair
Kabul Tarihi : 03/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 7 3
1477 Kararlar KARAR NO:1084 : Çoruh mebusu Asım Us'un teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 08/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 29
1478 Kararlar KARAR NO:1085 : İçel mebusu Ferid Celâl Güven'in teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 08/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 29
1479 Kararlar KARAR NO:1086 : Muğla mebusu Yunus Nadi'nin teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 08/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 29
1480 Kararlar KARAR NO:1087 : Sivas mebusu Necmettin Sadak'ın teşriî masuniyeti hakkında
Kabul Tarihi : 08/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 29
1481 Kararlar KARAR NO:1088 : Bafra'nın Demşek köyünden Hüseyinoğlu Lûtfi Tanrıver'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 08/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 29
1482 Kararlar KARAR NO:1089 : Eceabad'ın Turşun köyünden Memet karısı Didar Savaş ile Memedoğlu Adil Gürel'in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında
Kabul Tarihi : 10/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 38
1483 Kararlar KARAR NO:1091 : Eşme'nin Bozlar köyünden Akıncıoğullarından Hüseyinoğlu Mustafa Akıncı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 12/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 58
1484 Kararlar KARAR NO:1092 : Haziran:Ağustos 1938 aylarına ait Divanı muhasebat raporuna dair
Kabul Tarihi : 12/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 28:29 58:59
1485 Kararlar KARAR NO:1094 : Kayseri'nin İspiti köyünden Eminoğlu Edip diğer adı Memed Gelenin, ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 15/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 83
1486 Kararlar KARAR NO:1095 : Pınarhisarın Tekke köyünden Hüseyinoğlu Hasan Tari diğer adı Karahasan Tarı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 15/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 16 83
1487 Kararlar KARAR NO:1096 : Sivas'ın Ulaş nahiyesinden Kostanoğlu Ohanes diğer adı Celâl Karabulut ile İstepanoğlu Hampar Şanın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında
Kabul Tarihi : 17/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 17 95
1488 Kararlar KARAR NO:1097 : Zonguldak'ın Gaca köyünden Mustafa Reisoğullarından Yusufoğlu Memed Alkan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 17/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 8 17 95
1489 Kararlar KARAR NO:1090 : Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere, eski harflerle basılmış kitapların okul ve kültür kurumları kitap evlerine konulabilecekleri hakkında
Kabul Tarihi : 10/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 9 28 38:41
1490 Kararlar KARAR NO:1093 : İcra Vekilleri Heyetinin siyasetinin tasvip ve müşterek beyannamenin kabul edildiğine dair
Kabul Tarihi : 12/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 11 67:72 77:80
1491 Kararlar KARAR NO:1098 : Büyük Millet Meclisinin orduya selam ve saygılarının iblâğına dair
Kabul Tarihi : 29/05/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
2 20 374:375
1492 Kararlar KARAR NO:1099 : Düzce'nin Efteni Hacı Süleymanbey köyünden Hayrioğullarından Hasan Ali Tonyan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 05/06/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
3 22 4
1493 Kararlar KARAR NO:1100 : Ereğli'nin Ömerli köyünden Çolakoğullarından Durmuşoğlu Bayram Oktay'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 05/06/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
3 22 4
1494 Kararlar KARAR NO:1101 : Gazianteb'in Zamgur köyünden Haydaroğlu Kırtılın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 05/06/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
3 22 4
1495 Kararlar KARAR NO:1108 : Eylül:İkinci teşrin 1938 aylarına ait Divanı muhasebat raporu hakkında
Kabul Tarihi : 09/06/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
3 22 4 78:80
1496 Kararlar KARAR NO:1119 : Afyon Karahisar'ın Sinanpapaşa mahallesinden Sadioğlu İlyas Karakoç ve Zaimoğlu Bayram Karakuyu'nun ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 19/06/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
3 22 3 219
1497 Kararlar KARAR NO:1120 : Aydın'ın Ortaklar köyünde oturan Bozkır'ın Akçaturan köyünden Yılankıranoğullarından Durmuşoğlu Kara Memet Yılan'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 19/06/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
3 22 3 219
1498 Kararlar KARAR NO:1121 : Bergama'nın Turanbey mahallesinde mukim Karaosmanoğullarından Abdürrahimoğlu Hilmi Sısık ile Talâtpaşa mahallesinde mukim Kadiroğlu Dilâver Akış'ın ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında
Kabul Tarihi : 19/06/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
3 22 3 219
1499 Kararlar KARAR NO:1122 : Giresun'un Süme köyünden Arifoğullarından Alioğlu Yusuf Dere'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 21/06/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
3 22 3 257
1500 Kararlar KARAR NO:1123 : Manisa'nın İlyasçılar köyünden Abdullah kızı Fatma Yıldırım'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Kabul Tarihi : 21/06/1939
Resmi Gazete Tarihi ve No :
Karar Metni Kanunlar Dergisi Cilt: 20
3 22 3 257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52