E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 9. Dönem
101 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Millî Korunma Kanununun kiraya taallûk eden maddelerinin tadili hakkındaki Kanun münasebetiyle
20 41 218 224
21 62 217
102 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu münasebetiyle
21 73 527:528 545:546
103 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Köy kanunu lâyihası münasebetiyle
22 86 350
104 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Türk Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkındaki Kanun münasebetiyle
23 98 282 286
105 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Etibank sermayesinin (500.000.0001) liraya, çıkarılması hakmdaki Kanun münasebetiyle
24 105 397
106 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Kuruluş Kanunu münasebetiyle
24 107 574
107 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Belediye Kanununun bazı maddeleriyle 5473, 4617 sayılı kanunların kal dırılmasına ve 2226 sayılı Kanunda yazılı «Genel Meclis» tâbirlerinin «Belediye Encümeni» olarak düzeltilmesine dair kanun teklifi münasebetiyle
24 109 685
108 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Kastamonu Vilâyetine Bağlı Kargı Kazasının Çorum Vilâyetine Bağlanması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 109 694
109 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunması hakkındaki Kanun münasebetiyle
24 115 1116:1117
110 Takrirler (önergeler) EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Reisicumhur Celâl Bayar'ın nutuklarının bastırılıp dağıtılması hakkında (4/374)
25 1 20
111 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki Kanun münasebetiyle
25 9 411
112 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Orman kanunu lâyihası münasebetiyle
26 14 72:73
113 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Vakıflar Bankası Kanunu münasebetiyle
27 25 65
27 26 84:85 88 93
114 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu münasebetiyle
27 30 221
115 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Emekli, dul ve yetim aylıklarına zam yapılması hakkındaki Kanun münasebetiyle
27 33 336 338:339
116 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : «Ticaret ve Sanayi Odaları», «Ticaret Odaları», «Sanayi Odaları», «Ticaret Borsaları» ve «Ticaret ve Sanayi Odaları» «Ticaret Odaları»«Sanayi Odaları» ve «Ticaret Borsları» Birliği hakkındaki Kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair Kanun münasebetiyle
27 33 341
117 Teklifler EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Eyüplü Mehmet Fuat Tanrıse ver'e vatani hizmet tertibinden maaş tahsisi hakkında (2/614)
28 44 410
118 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : 666 sayılı Koordinasyon Kararma dayanılalarak armatörlere ait yük gemilerinden bazılarının dış seferlerinin izne tâbi tutulduğunun doğru olup olmadığına ve bu kararın mucip sebepleriyle Bakanlar Kurulundan geçirilip geçirilmediğine dair olan sorusu münasebetiyle
10 3 69
119 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Avrupa Ekonomik İş Birliği Sözleşmesi ve Mârshall Yardım Plânı çerçevesi dâhilinde temin edilen yardımlar karşılığı Türk liralarından bütçeye taallûku gerekenlerin bütçe hesaplarına intikal şekli hakkındaki Kanun münasebetiyle
5 54 1202
120 Söz Alanlar EMRULLAH NUTKU (ERZURUM) : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçesi münasebetiyle
5 53 1072 1076
1 2