E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
DANIŞMA MECLİSİ -- 2. Dönem
201 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Çevre Kanunu Tasarısı münasebetiyle
18 111 364:365
202 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Danışma Meclisi İçtüzüğüne Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında İçtüzük Teklifi münasebetiyle
6 115 433:434
203 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Danışma Meclisi Üyesi Lütfullah Tosyalı ve 9 Arkadaşının, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32. Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
4 61 196
204 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Oramiral Nejat Tümer'in, Yükseköğretim Kanununun 53. Madde (c) Fıkrasının Değiştirilmesine ve Aynı Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
4 68 446
205 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
2 36 201:202
206 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
2 41 534:537
207 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
11 18 662:664
208 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Ertuğrul Zekâi Ökte ve Arkadaşlarının 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 33. Maddesinin (b) Bendinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
6 103 9:10
209 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 2485 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Anayasanın Halkoyuna Sunulması İçin Hazırlanacak Oy Verme Kütüklerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
6 111 279 281:282
210 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 2490 Sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 2, 5, 7, 14, 16, 19, 25, 27, 36, 37, 41, 46, 50, 60 ve 66. Maddesiyle Bu Kanuna 6150 Sayılı Kanunla Eklenen Ek Maddenin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek 4876 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
12 30 728
211 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : İmar Mevzuatına ve Gecekondu Kanununa Aykırı Olarak Yapılan Yapı ve Te sislere Uygulanacak İşlemler Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
11 10 252 254:255
212 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : İnşa Halindeki Taşınmaz Malların Satın Alınmasına Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 92 362
5 93 391:392
213 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Kamu Alacaklarının Özel Uzlaşma Yolu ile Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 50 172
214 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Kamu Görevlileri ile İlgili Mal Bildirimi Kanunu Tasarısı münasebetiyle
18 110 284:285 294 313:314
215 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Kamu Kurumu ve Kuruluşlarının Kuruluş, Görev ve Yetkilerinin Yeniden Düzenlenmesi ile İlgili Yetki Kanunu Tasarısı münasebetiyle
5 94 425:430
216 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
18 114 494:495
217 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
18 117 633
18 120 774
218 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
19 122 69
219 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı münasebetiyle
17 90 48:50
220 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Milletvekili Seçimi Kanunu Tasarısı münasebetiyle
17 91 104:105 123:124
17 93 182:184 207
17 94 225:226
17 95 256 266:267 293:294
17 96 310:311
221 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Okur-Yazarlık Teşvik Kanunu Tasarısı münasebetiyle
17 99 451:452
222 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 52 251:254
223 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Petrol Kanunumun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 53 296:297 306
224 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
3 46 272:274
225 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı münasebetiyle
14 58 561:562 590
14 59 610:611
14 60 661:662 743
15 61 21 36 53
15 63 198
15 64 289 301:302
15 65 338:339 342
15 66 381
226 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Sosyal hizmetler ve Çocuk. Esirgeme Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
15 73 740
227 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Tarım sektöründe kullanılan gübrenin üretim, dağıtım ve ihracındaki darboğaz konusunda gündem dışı demeci
1 19 457:458
228 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı münasebetiyle
19 124 157:158
229 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Tasfiye Halindeki Bankerlerin Tasfiyelerinin Hızlandırılması Hakkındaki Kanun Tasarısı münasebetiyle
19 125 208:209
230 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Telsiz Kanunu Tasarısı münasebetiyle
6 105 80:81 94
231 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Telsiz Kanunu Tasarısı
6 106 107:108 112
6 107 139
6 108 172:173 195
232 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı münasebetiyle
7 124 312:317
8 131 262:263
233 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı münasebetiyle
8 132 282
8 135 540:541
8 136 684:685
234 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı münasebetiyle
9 139 174:175 215:216
235 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı münasebetiyle
9 140 322:323 328
9 143 566
9 144 596 605:606 609:610
9 146 773:774
236 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Tasarısı münasebetiyle
10 147 32
10 150 278
10 151 395:396
10 154 586:587 597:598
10 155 727:728
237 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Tasarısı münasebetiyle
5 102 743:744 746
238 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 23 Temmuz 1970 Tarihli ve 1309 Sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair 22 Mart 1983 Tarihli 59 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
17 104 646
239 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname münasebetiyle
13 41 506:507
13 42 546:557 553:554
1 2 3