E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
101 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Zonguldak İşletmeleri Personelinin ikramiyelerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından soru önergesi (6/369)
17 106 203
17 107 290
17 108 359
17 109 435
18 110 7
18 111 115
18 112 268:269
102 Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : (6/438) numaralı sözlü sorusunu gen aldığına dair (4/134)
19 13 291
103 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Köylü ve çiftçilerce alının banka ve tarih kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (7/631)
19 13 316:317
104 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Orman yangınlarının önlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (7/632)
19 16 431:432
105 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Hekimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurlarına ilişkin sorusu (6/472)
19 19 572
19 20 657
19 21 688
20 22 37
20 23 91
20 24 149
20 25 215
20 26 272
20 27 341
20 28 373
20 29 413
20 30 458
21 33 15:16
21 38 383
106 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının Kurulması ile Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasamı ve Millî Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
20 25 234 237 247
20 26 276 280 282
107 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Usul hakkında
21 37 321 324
30 117 526 528
108 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Başbakanlık 1986 Malî Yılı Bütçesi ile, Başbakanlık 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
22 41 156:163
109 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Enerji ve Tabiî Kaymaklar Bakanlığı, Devlet Su İsteri Genel Müdürlüğü,Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1986 Malî Yılı Bütçesi ile,Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1984 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
23 49 298:302 334
110 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile Bu Kanuna Ek 1239, 1425 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, Bu Kanunlara Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 54 87
111 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa iki Ek, iki Geçici Madde eklenmesine ve bir fıkranın yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 54 48:50 57
112 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
24 56 218
113 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve İstanbul Milletvekili Mustafa Tınaz Titiz'in; İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın; İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un ve Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın 1.9.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 29.7.1983 Tarih ve 2869 Sayılı Kanunla Değişik 25. Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu münasebetiyle
25 71 305:306
114 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kınama cezası verilmesi münasebetiyle
25 76 560:561
115 Üyelerle İlgili İşler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kınama cezası
25 76 559:561
116 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Muğla .Milletvekili İdris Gürpınar ve 19 Arkadaşının, Kemerköy Termik Santralıyla ilgili yeni gelişmeler konusunda Anayasanın 98. İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
26 79 204:206
117 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 22.4.198)3 Tarih ve 28120 Sayılı Siyasî Partiler kanunu, 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanunlara Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi; İstanbul Milletvekilli Reşit Ülker ive 20 Arkadaşının Yabancı Ülkelerde Bulunan Türk Yurttaşlarının Oy Kullanmalarını Sağlamak-İçin 26.4.1961 Günlü, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütüklerine İlişkin Yasanın Değiştirilmesine Dair Yasa Önerisi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi; Adana Milletvekili Coşkun Bayram ve Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 26.4.1961 Tarih ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi; Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan ve 2 Arkadaşının 24.4.1983 Tarih ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Adalet ve Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
27 85 70:71 84
118 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununun Geçici İkinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 89 319:322
27 90 380:381
119 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35. Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87. Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
27 94 645:646
28 95 64
120 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasarısı, Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol ve 7 arkadaşının, Kocaeli Milletvekili Osman Nuri Akyol'un, İçel Milletvekilli Edip Özgenç'in, Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 10 arkadaşının, İstanbul Milletvekili İmren Aykut ve 3 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı ek ve geçici maddeler eklenmesi hakkında kanun teklifleri ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
28 98 204
121 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine ilişkin sorusu (6/739)
28 103 475
28 104 550
29 105 30
29 106 76
29 108 199
29 111 484
30 115 296
122 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya İlinin Doğanşehir ve Adıyaman İlinin Gölbaşı İlçelerinde büyük tahribat yapan deprem hakkında
29 106 63:64
123 Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 11 arkadaşının, Ülkemizdeki demir-çelik üretimi ve tüketimiyle ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.içtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
29 109 267:268
29 110 373:390
124 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 11 arkadaşının ülkemizdeki demir-çelik üretimi ve tüketimiyle ilgili sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
29 110 384:388
125 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 sayılı Kanunlarda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İktisadî Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
29 110 406:408
126 Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 19 arkadaşının, Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı nedeniyle Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıldığı ve bir şirketin haksız menfaat sağladığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
29 111 459:460
30 112 8:17
127 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 9 Arkadaşının, Çukurova Bölgesindeki enerji dağıtımı nedeniyle Türkiye Elektrik Kurumunun zarara uğratıldığı ve bir şirketin haksız menfaat sağladığı iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98. içtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclisi Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
30 112 11:14 16:17
128 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun, 6802 sayılı Gelir Vergileri Kanununun, 1606 sayılı Türkiye Kızılay Derneği, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumunun Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına Dair Kanunun, 2767 sayılı, Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kamunun bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması ile 1118 sayılı Oyun Kâğıtları İnhisarı Hakkında Kanunun Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 114 197
129 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Uyuşturucu Maddelerle ilgili Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri; Plan ve Bütçe komisyonları .raporları münasebetiyle
30 114 206:207
130 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 31.8.1956 Tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 115 320:321
131 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Birden fazla fıkrayı havi bir önergenin oylanmasında, İçtüzüğün 84. maddesine uyulup uyulmayacağı hakkında
30 117 526
132 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 88 Arkadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi XVII. Dönem Milletvekili Ara Seçimi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
30 117 515:516 546:547
133 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun cevabı (6/739)
31 1 33:34
134 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine ilişkin sözlü sorusu münasebetiyle
31 1 34
135 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ulaştırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parasının çalındığına ilişkin (6/785)
31 8 357
31 15 733
136 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkındaki 27.9.1984 Tarih ve 3046 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin (b) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
31 14 664
137 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı1987 Malî Yılı Bütçesi İle Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı, Karayolları Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile, Karayolları Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile,Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 42 292:294 307
138 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Î987 Malî Yılı Bütçesi ile Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
34 46 814:815
139 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Dışişleri Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi, ile Dışişleri Bakanlığı 1985 Malî Yılı Keslnhesabı münasebetiyle
35 49 218
140 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1987 Malî Yılı Bütçesi ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 49 282:283
141 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1987 Malî fili Bütçesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı 1985 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
35 50 351:352
142 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı'nın, 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçimlerin Tümel Hükümleri ve Seçmen Kütlükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66. Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
35 52 565:566
143 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Erzurum Milletvekili Sabahattin Aras, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey,Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlıu ve Balıkesir Milletvekilli Fenni İslimyeli'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 57 97 104 119
36 66 545
37 75 477
144 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır ve 17 arkadaşının, Ankara'nın hava kirliliğini azaltmak amacıyla Güney Afrika'dan ithal edilen kömürün yarattığı sorunları ve ithal kararını verenlerin ve uygulayanların suistimalleri bulunup bulunmadığını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
36 59 197:200
145 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 26.4.1961 Günlü ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 61. Maddelerinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna. Bir Ek, Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 25.12.1986 Tarih ve 3328 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi. ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
36 67 582 588
146 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınai Mülkiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanuni, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 70 157:159
37 76 536:537
37 79 678:680:686 702:703
147 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Erzincan İlinde yapılan bazı partizanca uygulamalar ve baskılar konusunda
37 77 550:552
148 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 13 arkadaşının, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda mevzuata aykırı olarak yapıldığı iddia edilen işlemleri ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi ile İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 14 arkadaşının, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu ile ilgili iddiaların gerçektik derecesini tespit etmek ve mevcut aksaklıkları gidermek amacıyla Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetliyle
38 80 47:5
149 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman ile Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
38 82 203:205
38 85 444:445 450:452 459 461:462 469:470 474 480:481
150 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kemerköy Termik Santralı için bugüne kadar yapılan ve işin bitirilmesine kadar yapılacak olan yatırım miktarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (7/1709)
38 84 411:412
151 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 arkadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasi Partiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici 11. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
39 88 108:109
152 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
39 88 86:87 88:90 97
153 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Doğanşehir deprem evleri konusunda
39 95 430:431
154 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Doğanşehir deprem evleri konusunda gündem dışı konuşması dolayısıyla
39 95 431:433
155 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Doğanşehir deprem evleri konusunda
39 95 430:431
156 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Doğu ve Güneydoğu'ya sefer yapan ekspreslerden yemekli vagonların kaldırılmasının nedenine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un cevabı (7/1825)
40 98 92
157 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 199 Arkadaşının,7.11.1982 Tarih ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 67, 75, 104 ve 175. Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
40 103 345:347
40 106 548
158 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Konya Milletvekili Haydar Koyuncu ve 12 Arkadaşının, 18.3.1924 Tarih ve 442 Sayılı Köy Kanununa 5 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Tarım, Orman ve Köyişleri komisyonları raporları münasebetiyle
41 107 67
159 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 22.5.1986 Tarih ve 3290 sayılı Kanun ile Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 15.4.1987 Tarih ve 3353 sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu münasebetiyle
41 107 53
160 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Piyasadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hususta ne gibi önlem alınacağına ilişkin (6/948)
41 112 394
161 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışanlara ve bunların emekliliklerine farklı yakacak yardımı ödenmesinin eşitlik ilkesine aykırı olduğu iddiasına ve bu uygulamanın düzeltilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin (6/987)
41 112 398
162 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Sözleşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman transferi edildiği iddiasına ilişkin (6/949)
41 112 394
163 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Erdemir'de üretim düşüşü olup olmadığına ve bazı işçilerin işten çıkarılmalarının nedenine ilişkin (6/995)
41 112 399
164 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Soma Termik Santralında kullanılmak üzere depo edilen kömürlerin yanarak heba olduğu iddiasına ve sorumluları hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin (6/998)
41 112 399
165 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Muğla'nın Marmaris İlçesi ile Malatya'nın Gündüzbey Kasabası Belediye Başkanlarının görevden alınmaları ve İçişleri Bakanının tutumu hakkında
42 113 5:7
166 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Muğla'nın Marmaris İlçesi ile Malatya'nın Gündüzbey Kasabası Belediye Başkanlarının görevden alınmaları ve İçişleri Bakanının tutumu hakkında
42 113 5:7
167 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kütahya Milletvekili Ahmet Ekici ve Arkadaşının, 3213 Sayılı Maden Kanununun 2. Maddesinin değiştirilmesi, Geçici 4. Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakanda Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji re Ticaret Komisyonu Raporu münasebetiyle
42 115 155:157 161:162
168 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İçişleri Bakanının yaptığı partizanca icraatlara ilişkin
42 116 176:178
169 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 28.3.1983 Tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili M. Timur Çınar'ın Aynı Mahiyetteki Kanarı Teklifi ve Milli Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
42 116 205:206
43 119 32:33
170 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu Tasarısı ve Adalet; Milli Savunma; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
42 118 342
171 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 64 İlçe Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı, Zonguldak; Milletvekili Cahit KARAKAŞ'ın Zonguldak İline Bağlı Karabük İlçesinin Yenice Bucağında Yenice Adı ile Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın İzmir İli Merkez İlçeye Bağlı Buca Nahiyesinde Buca Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
43 120 105:106
172 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinim Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesin Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
43 121 208:209
173 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Usul hakkında
43 122 288
174 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kuru kayısı ürününe taban fiyat verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm cevabı (7/1800)
44 1 23
175 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya İli dahilinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (7/1799)
44 1 23
176 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Niğde Milletvekili Haydar Özalp ve 7 Arkadaşının, Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
44 2 133:134 136
177 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İzmir Milletvekili Vural Arıkan ve 103 Arkadaşının, İzmir Milletvekili Erdal İnönü, .Samsun Milletvekili Hüsamettin Cindoruk, Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 101 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Turgut Özal ve 89 Arkadaşının; Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik kapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ile 10.6.1983 Tarih ve 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda ve Seçimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII. Dönem Milletvekili Genel Seçimi Haklında 10.9.1987 Tarih ve 3403 Sayılı Kanunla Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini Görüşmek İçin Türkiye Büyük Millet Meclisini Olağanüstü Toplantıya Çağrı önergelerine ilişkin (4/346, 4/347, 4/348), TBMM Başkanının olağanüstü toplantı çağrı tezkeresi münasebetiyle
44 3 242
178 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 4.7.1934 Tarihli ve 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Adalet ve İçişleri Komisyonu raporları münasebetiyle
18 113 407 410 429
18 115 702 708
179 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 2813 Sayılı Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
30 117 489:491
DANIŞMA MECLİSİ -- 2. Dönem
180 Önergeler AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Atatürk Orman Çiftliğinin toprak bütünlüğünün korunmasına dair önergesi
3 46 318
181 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : TC Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Merkez; Bankasına Olan Bir Kısım Borçlarının Hazineden ve Bazı Kuruluşlardan Olan Alacakları Karşılığında Tahkim Edil-nusi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
1 25 529:530
182 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Usul Hakkında
1 26 569
183 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 Sayılı Kanunla Değişik Ek Geçici 4. Maddesinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
4 67 420:421
184 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 2595 Sayılı Kanunun 1. Maddesiyle Değiştirilen 43. Maddesinin (B) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
15 73 718
185 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İçhizmet Kanunu, 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ve 12.2.1982 Tarih ve 2595 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
13 35 193
186 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun tadiliyle İlgili 2595 sayılı Kanunun aksa yan yönleri Hakkında gündem dışı konuşması
4 77 647:648
187 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 12.2.1982 Tarih ve 2595 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
13 34 163:164
188 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
13 46 712 732
189 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
14 47 33:35
190 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Bakanlıklara Bağlı Bazı Binalar İle Dış Temsilciliklerimizde Görevli Bazı Memurlara Tahsis Olunacak Konutlara ilişkin Kanun Tasarısı münasebetiyle
15 68 495:496
191 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Belediye Suçlarına İlişkin Ceza Hükümleri Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
18 112 407:408
18 113 432 444 447:448
192 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31. Maddesi ile Değişik 41. Maddesine Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin (c) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi münasebetiyle
13 31 28
193 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununun 31. Maddesi ile Değişik 41. Maddesi ne Birer Fıkra Eklenmesi, Bu Kanunu Değiştiren 1425 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin (e) Fıkrasının Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 36. Maddesi Uyarınca Gündeme Alınma Önergesi münasebetiyle
15 72 689
194 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent, 19. Maddesinin 5 Nolu Bendine Bir Cümle Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı münasebetiyle
5 82 62:63
195 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 1982 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
2 33 98:101
196 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı münasebetiyle
12 26 545:546
197 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 114 415:419
198 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : 1312 Sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması, Bazı Madde, Bent ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı münasebetiyle
6 116 507:508 518
199 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Bor, Kömür, Asfaltit, Fosfat, Demir Madenleri ile Nükleer Enerji Ham Maddelerinin İşletilmesini Düzenleyen Kanun Tasarısı münasebetiyle
16 77 143:144 155:159
16 79 258:259
16 80 290:292
16 81 326
200 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (DANIŞMA MECLİSİ MALATYA ÜYESİ) : Cezaların İnfazından Sonraki Korunmaya Ait Kanun Tasarısı münasebetiyle
12 30 748:749
1 2 3