E-Posta                                                                                Kullanıcı için notlar
Tutanak Dergisi
Ana Başlık Özet Sorgu Sayfasına Dön

No Ana Başlık Özet Bilgi Cilt Birleşim Sayfa
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 21. Dönem
1 Meclis Soruşturması Önergeleri AYHAN FIRAT (MALATYA) : 20. yasama döneminde Malatya Milletvekili Ayhan Fırat ve 54 arkadaşı tarafından verilen, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati Çelik hakkında Anayasanın 100. ve İçtüzüğün 107. maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis soruşturması komisyonu raporu (9/31)
36 115 209:231
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 20. Dönem
2 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kemer köy Termik Santralı yer seçiminin yanlış yapıldığı iddialarına ilişkin
1 12 225:226
3 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ankara-İstanbul arası çift hatlı hızlı tren projesine ilişkin
3 36 201:202
4 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğü, Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü;1996 Malî Yılı Bütçesi münasebetiyle
4 41 127:129
5 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya ilinin de kontrollü haşhaş ekim alanı kapsamına alınmasına ilişkin
8 76 214:215
6 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kotuma Kurulu üyelerinin değiştiriliş nedeni ile Pamukkale Projesine ilişkin ve kültür merkezlerinin ihalelerine ilişkin soruları ve Kültür Bakanı İsmail Kahramanın cevabı (7/995-996)
8 80 494:498
7 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Telgraf ve Telefon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tunzm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları münasebetiyle
9 86 498:500 535:537
8 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Tarafsızlığını yitirdiği iddia edilen Konya Valisi hakkında yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın cevabı (7/1029)
10 88 99:100
9 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Bazı Yatırım Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 3996 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 90 424:427
10 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmaz Mallarının Satışı Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
10 91 558:560
11 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi, 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Ek Maddeler Eklenmesi ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile İzmir Milletvekili Süha Tanık'ın, Niğde Milletvekili Akın Gönen'in, Denizli Milletvekili Hilmi Develi ve 26 Arkadaşının, Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 33 Arkadaşının ve İzmir Milletvekili Birgen Keleş'in Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve İçişleri Komisyonu Raporu münasebetiyle
12 9 203:204
12 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Demiryollarının modernizasyonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un cevabı (6 18)
13 13 126:128
13 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Maliye Bakanının Sivas b Tipi Kapalı Cezaevini Ziyaretine ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Abdüllatif Şener'in cevabı (7/1398)
13 13 184:185
14 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Demiryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusuna Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy'un cevabı münasebetiyle
13 13 127:128
15 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Enerji sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin Başbakandan sözlü sorusunun yazılı soru önergesine dönüşmesi münasebetiyle
13 13 128:129
16 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Gökova (Kemerköy) Santraline ilişkin Enerji ve labıî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusunun yazılı soru önergesine dönüşmesi münasebetiyle
13 13 129:130
17 Meclis Araştırması Önergeleri AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 22 arkadaşının, BELKO tarafından yapılan ithal kömürün satışı ile ilgili iddiaları araştırmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/122)
13 14 255:257
18 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Gökova (Kemerköy) Santraline ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın cevabı (7/1586)
14 19 98:100
19 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Enerji sektöründe yapılacak yatırımlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün cevabı (7/1585)
14 22 306:310
20 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : SSK Genel Müdürlüğünün açtığı memur sınavına ilişkin
14 24 401:402
21 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ulaştırma Bakanlığı, Telsiz Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 1997 Malî Yılı Bütçesi ile 1994 ve 1995 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
17 34 46:50
22 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce personel alımı için yapılan sınavlara ilişkin
18 40 163:164
23 Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 38 arkadaşının, SSK sınavında usulsüzlük ve iltimas yapılmasını önleyecek tedbirleri almadığı iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6)
18 44 469:472
24 Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 38 arkadaşının SSK sınavında usulsüzlük ve iltimas yapılmasını önleyecek tedbirleri almadığı iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi (11/6)
19 45 31:67 69 117:122
25 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : İnönü Üniversitesince açılan bir sınavın ertelenmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in cevabı (7/1766)
19 45 104:105
26 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 38 arkadaşının, SSK sınavında usulsüzlük ve iltimas yapılmasını önleyecek tedbirleri almadığı iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik hakkında gensoru açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
19 45 31:33
27 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 9.7.1945 Tarih ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları münasebetiyle
20 53 64:67
20 55 268:269
28 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : SSK Gölcük Dispanserinde bazı kişilerin sınavsız olarak işe başlatıldığı iddialarına, SSK Gölcük Dispanserinde işe başlatılan bazı kişilerin akrabası olup olmadığına, Gölcük Sosyal Sigortalar Dispanserinde işe başlatılan bir kişiye İlişkin soruları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in cevabı (7/2102,2103,2104)
24 75 130:131
29 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Görevden alınan SSK Genel Müdürü hakkında mahkeme kararına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necati Çelik'in cevabı (7/2471)
26 94 488:489
30 Meclis Araştırması Önergeleri AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 24 arkadaşının, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapılan reklam işleri ihalesinde usulsüzlük ve yolsuzluk olup olmadığının araştırılması amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/193)
28 102 262:263
31 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : SSK sınavına ilişkin
29 105 13:14
32 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Çat Barajına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın cevabı (7/2826)
30 113 133:135
33 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Şanlıurfa'da bazı okullarda kılık-kıyafet kanununa uyulmadığı ve Atatürk büstü bulunmadığı iddialarına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam'ın ceyabı (7/2810)
30 113 128:130
34 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
31 122 102:103
35 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Çukurca-Sivritepe Jandarma Karakoluna yapılan bir saldın esnasında kaybolan jandarma erine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Sezgin'in cevabı (7/3558)
34 5 460:461
36 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Örtülü ödenekten 1997 yılında yapılan harcamalara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Yücel Seçkiner'in cevabı (7/3293)
35 9 30:31
37 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Özürlüler Haftasına ilişkin
37 22 444:445
38 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
37 22 467:468
39 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Adalet Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Yargıtay Başkanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Ulaştırma Bakanlığı 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı, Telsiz Genel Müdürlüğü 1998 Malî Yılı Bütçesi ile 1996 Malî Yılı Kesinhesabı münasebetiyle
40 31 474:476
40 Meclis Araştırması Önergeleri AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 32 arkadaşının, Bedelsiz ithalatla ilgili reklam ihalelerinde yolsuzluk ve partizanlık yapıldığı iddalarını araştırma amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/229)
41 38 756:758
41 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Ailelerinin ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu ve İçtüzüğün 37. Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi münasebetiyle
45 56 302:303
42 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Elazığ'da açılan infaz koruma memuru sınavına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu'nun cevabı (7/4389)
47 65 385:387
43 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Karakaya Barajının kirlenmesine ilişkin
47 66 403:405
44 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : TEAŞ Nükleer Daire Başkanının görevden alınmasının nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer'in cevabı (7/4847)
52 88 236:237
45 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Turizme açılan orman alanlarının tahsisine ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı İbrahim Gürdal'ın cevabı (7/4871)
52 90 372:374
46 Gündem Dışı Konuşmalar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Telekom'un özelleştirilmesine ilişkin
52 92 459:460
47 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Vergi Usul Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu. Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Gider Vergileri Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın İstanbul Milletvekili Emin Kul'un, Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 30 arkadaşının, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün'ün, İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 30 arkadaşının Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 33 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 arkadaşının Kütahya Milletvekili Mehmet Korkmaz'ın, Balıkesir Milletvekili İsmail Özgün ve 40 arkadaşının, Konya Milletvekili Veysel Candan'ın, Balıkesir Milletvekili İsmet Önder Kırlı'nın Adana Milletvekili Arif Sezer'in, Ağrı Milletvekili Mehmet Sıddık Altay'ın, Bayburt Milletvekili Suat Pamukçu'nun, İstanbul Milletvekili Cefi Kamhi'nin, Samsun Milletvekili Murat Karayalçın'ın, Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 6 arkadaşının, Erzincan Milletvekili Naci Terzi'nin Demokrat Türkiye Partisi Grup Başkanı Van Milletvekili Mahmut Yılbaş, Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Metin Işık, Mardin Milletvekili Muzaffer Arıkan ve 6 arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
59 123 308:309
48 Meclis Soruşturması Önergeleri AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 54 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık ayında gerçekleştirilen personel sınavında usulsüzlük yapılmasına yol açarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. maddesine uyduğu iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necati Çelik hakkında Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/31)
60 127 257:260
49 Meclis Soruşturması Önergeleri AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 54 arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Necatı Çelik Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin (9/31)
63 6 483:496
50 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ve 54 Arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünce 1996 Aralık Ayında Gerçekleştirilen Personel Sınavında Usulsüzlük Yapılmasına Yol Açarak Görevini Kötüye Kullandığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 240. Maddesine Uyduğu İddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Necatı Çelik Hakkında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önergesi münasebetiyle
63 6 484:486
51 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Balıkesir Milletvekili Mustafa Güven Karahan'ın, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname İle İş Kanununun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Aydın Milletvekili Mehmet Fatih Atay'ın, Trabzon Milletvekili Ali Kemal Başaran'ın Kocaeli Milletvekili Bülent Atasayan'ın, Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik'in Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül'ün, Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu raporu münasebetiyle
64 10 131:132
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ -- 17. Dönem
52 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
1 17 224
53 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kayısı ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin sorusu ve Başbakan adına Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/7)
1 27 446
1 28 454
1 29 506
54 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kayısı ürününe taban fiyatı verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna Baş balkan adına Tarım Orman ve Köyişlerı Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı münasebetiyle
1 31 603:604
55 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya yöresinde haşhaş ekimine izin verilip verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna Başbakan adına Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı münasebetiyle
1 31 602
56 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığına ait sosyal konutların kiraları hakkında gündem dışı konuşması
2 35 5
57 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Konut İnşaatının ve Yatırımların Teşviki Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 37 138
58 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
2 38 217
59 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ankara Milletvekili Halil Şıvgın ve 6 Arkadaşının 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin ile Tokat Milletvekili Enver Özcan ın 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanunu Teklifli ve Millî Eğitim Komîsyonu Raporu münasebetiyle
2 39 309
60 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 2.2.1981 Tarihli ve 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkın da Kanunda Değişlik Yapılmasına Dar Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
3 63 539
61 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Beşinci Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1. Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
5 87 36
62 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : «Bağ-Kur isteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği»ne ilişkin sözlü soru önergesi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/152)
6 3 154
7 4 20:21
63 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : «Bağ-Kur İsteğe Bağlı Sigortalılık Yönetmeliği» ne ilişkin sözlü sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı münasebetiyle
7 4 21
64 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13.12.1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerimin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Anayasa Komisyonu Raporu münasebetiyle
7 4 32 41 44
65 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Gazete kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/160)
7 6 112
7 7 149
7 8 200
7 9 245
7 10 293
7 11 354
7 12 374
7 13 411:412
7 14 437
7 15 479
7 16 504
7 17 551
7 18 610
8 19 11
8 20 33
8 21 93:94
66 Yazılı Soruya Çevrilen Sözlü Soru Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Bugüne kadar verilen tapu tahsis belgelerinin sayısına ilişkin yazılı soru önergesi ve Bayındırlık ve İskân Balkanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (7/208)
7 12 385:387
67 Üyelerle İlgili İşler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan çekilmesi (4/37)
7 15 455
68 Önergeler AYHAN FIRAT (MALATYA) : Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan çekildiğine dair (4/37)
7 15 455
69 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ankara Milletvekili Hazım Kutay'ın 21.2.1967 Tarih ve 832 Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
8 21 119 121
70 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Gazete kâğıdı ithaline ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü sorusuna Devlet Bakanı Sudi Türel'in cevabı münasebetiyle
8 21 93
71 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Ulaştırma Bakanlığı 1985 Malî Yılı Bütçesi ileUlaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1983 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
11 44 63
72 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü1985 Malî Yılı Bütçeleri ile
11 45 271
73 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Bayındırlık Bakanlığı, İmar ve İskân Bakanlığı, KarayollarıGenelMüdürlüğü1983 Malî Yılı Kesinhesapları münasebetiyle
11 45 271
74 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 1985 Malî Yılı Bütçeleri ve bu kuruluşların 1983 Malî Yıllı kesînhesapları münasebetiyle
11 47 523
75 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
12 50 82 88
76 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Trona madeni işletme hakkına ilişkin soru önergesi (6/258)
12 60 538
77 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Türkiye Elektrik Kurumunca satın alınacağı iddia edilen düşük kalorili kömüre ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/257)
12 60 536:538
78 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Türkiye Elektrik Kurumunca satın alınacağı iddia edilen düşük kalorili kömüre ilişkin sözlü sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı münasebetiyle
12 60 536
79 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Trona Madeni İşletme Hakkına ilişkin Başbakandan sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/258)
13 61 13:15
80 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Trona Madeni İşletme Hakkına İlişkin. Başbakandan Sözlü Sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı münasebetiyle
13 61 14
81 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Trona Maden'i 'İşletme Hakkına İlişkin Başbakandan Sözlü Sorusuna cevabı
13 61 13
82 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Muğla-Yatağan, Yeniköy, Kemerköy termik santrallarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/268)
13 62 60
13 65 156
13 66 199:204
83 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Anayasa komisyonları raporları münasebetiyle
13 62 68 74 78 87
84 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Muğla Yatağan, Yerköy, Kemerköy termik santrallarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusuna Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı münasebetiyle
13 66 201
85 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : TC Ziraat Bankasının tasvibe sunulan 1982 Yılı Bilanço ve Netice Hesaplarına Ait, 468 Numaralı Kanunun Değişik 3. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu Raporunun geri verilmesine dair Kamu îktisadî Teşebbüsleri Komisyonu tezkeresi hakkında
13 66 196
86 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Bölümünün Başlığı ile Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
14 77 262
87 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İstanbul Milletvekilli Namık Kemal Şentürk ve 10 Arkadaşının; Türkiye Kömür İşletmelerindeki bazı görevliler hakkındaki ağır ithamların doğruluk derecesini tespit etmek amacıyla Anayasanın 98.İçtüzüğün 102 ve 103. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi münasebetiyle
14 78 304
88 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya İlinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/318)
15 83 19
15 84 80
15 85 106
15 86 146
15 87 209
15 88 249
15 90 303
15 91 369
15 92 403
15 93 460
16 95 139
16 96 194
16 97 243
16 98 299:301
89 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İthal kömürünün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/319)
15 83 19
15 84 80
15 85 106
15 86 146
15 87 209:212
90 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Karakaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklere ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/323)
15 83 22:23
15 84 80
15 85 106
15 86 146
15 87 212
15 88 249:253
91 Sözlü Soru Önergeleri Ve Bunlara Verilen Cevaplar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Şeker pancarı alımlarına, ilişkin, sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/322)
15 83 822
15 84 80
15 85 106
15 86 146
15 87 212
15 88 249
15 90 303
15 91 369:370
15 92 403:406
92 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 7129 Sayılı Bankalar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile Bankalar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
15 86 157 171
15 87 221 226:227 231
93 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İthal kömürün bazı il ve ilçelerde farklı fiyatlarla satıldığı iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı münasebetiyle
15 87 211
94 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Karakaya Barajı nedeniyle yapılan istimlaklere ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı münasebetiyle
15 88 252
95 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Şeker pancarı alımlarına ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı münasebetiyle
15 92 405
96 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 93 471
97 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : 2.3.1984 Tarihli ve 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun 2. Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu münasebetiyle
15 93 495
98 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : İmar Kanunu Tasarısı ile Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu ve Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın 9.7.1956 Tarih ve 6785 Numaralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 6785 Numaralı İmar Kanununa 11.7.1972 Tarih ve 1605 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 8 indi Maddenin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporları münasebetiyle
16 94 17
99 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Malatya ilinin bazı köylerinde vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sorusuna İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı münasebetiyle
16 98 300
100 Söz Alanlar AYHAN FIRAT (MALATYA) : Maden Kanunu Tasarısı ve Sanayii ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları münasebetiyle
16 102 449
17 103 31 43
17 104 72 74 77
17 106 214 220 237
1 2 3