Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Kanun Teklifleri Sonuç Formu
Yazıcı Dostu

Görüntülenen Kayıt Aralığı : 1 - 20
Toplam Kayıt Sayısı : 3283
Dönemi ve Y.Yılı Esas No Başkanlığa Geliş Tarihi Önergenin Özeti
27 / 3 2 / 3003 01/07/2020 Türkiye Cumhuriyeti İle Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması İle Kurulan Ortak Komite'nin; Temel Tarım Ürünleri Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İle Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I'e Ait Tablo I'in Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Kararı İle Geçici Serbest Ticaret Anlaşması'nın 'Menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı Ve İdari İş Birliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II'sinin Tadili Hakkında 2/2020 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Ve Anlaşmanın Protokoller Ve Eklerine İlişkin Değişikliklerin Cumhurbaşkanınca Doğrudan Onaylanmasına Dair Yetki Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite'nin, Serbest Ticaret Anlaşmasının I sayılı Protokolüne ait Tablo I' de değişiklik yapılmasını ve Anlaşma'nın 'menşeli ürünler' kavramının tanımı ve idari iş birliği yöntemlerine ilişkin II sayılı Protokolünün değiştirilmesini amaçlayan, 1/2020 ve 2/2020 sayılı Kararlarının onaylanmasının uygun bulunması ve Cumhurbaşkanı'na Anlaşma'nın protokollerine ve eklerine ilişkin değişiklikleri doğrudan onaylama yetkisinin verilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 3002 01/07/2020 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile; astsubay kıdemli başçavuş rütbesindeki personelin, hizmetine ihtiyaç duyulması ve istekli olması hâlinde rütbe yaş haddinin 60 yaşına kadar uzatılabilmesi, içerisinde bulunulan dönem itibarıyla Suriye hudut birliklerinde Hatay ve Gaziantep illerinde görevlendirilen personelin geçici görev gündeliğinin verileceği azami sürelerden istisna tutulması, kritik görevlerde ve zor şartlarda görev yapan askeri sağlık personelinin sağlık hizmet tazminatının artırılması, astsubaylıktan subaylığa geçirilenlerin rütbe yaş hadlerinin artırılması, sözleşmeli erbaş ve erlerin görevli oldukları birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde bu personelin hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmalarına izin verilmesi, ayrıca bunların kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen Devlet memurları ile Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu diğer personelde olduğu gibi aile yardımı ödeneğinden faydalandırılması, general ve amiraller hakkında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası vermeye yetkili en yüksek disiplin kurulunun Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu olarak belirlenmesi, Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıkları teşkilatında kurulan disiplin kurullarının kararlarına karşı yapılan itirazın Milli Savunma Bakanlığı Disiplin Kurulunda incelenmesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinden çeşitli nedenler ile ayrılanların ilişikleri kesilmeden önce haklarında Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesini gerektiren bir disiplinsizliği işlemeleri durumunda, disiplin amirlerine erbaş ve erlere askerlik hizmet sürelerinin uzatılması sonucunu doğuracak şekilde hizmetten men cezası verebilme yetkisinin tanınması ve disiplin kurullarının verebileceği hizmetten men cezası sürelerinin artırılması ile Savunma Sanayii Başkanlığının sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenleme yapılması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2999 30/06/2020 Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, kamu hizmeti niteliğinde serbest bir meslek olan avukatlık mesleğinin daha iyi bir şekilde icra edilebilmesi amacıyla Avukatlık Kanununda ve bazı kanunlarda değişiklikler yapılması ve bu değişiklikler ile kurumsal yapı ve meslekte karşılaşılan bazı sorunlara çözüm bulunması, avukatlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yaşanan gecikmelerin ortadan kaldırılması ile baro hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi, avukat sayısı beş binden fazla olan barolarda iki bin avukatın yazılı başvurusu üzerine o ilde yeni bir baro kurulabilmesi, aynı ilde birden fazla baronun kurulması halinde avukatların katılımı ile verilen hizmetlerin baroların eşit ve dönüşümlü temsiline göre yürütülmesi, tüm baroların genel kurul seçimlerinin son rakamı çift olan yıllarda olmak şartıyla iki yılda bir ekim ayının ilk haftasında yapılması, Birlik genel kurulu seçiminin ise iki yılda bir baro seçimlerinden sonra ve aralık ayı içinde yapılması, levhaya kayıtlı her beş bin üye için bir delegenin seçileceği bir sistem getirilmesi, avukatların Birlik tarafından şekli belirlenen cübbeyle mahkemelere çıkması ve kılık kıyafet konusunda başka bir zorunluluk getirilememesi, avukatlık mesleğine yeni başlayan avukatların mali yükünün azaltılması amacıyla avukatlık mesleğinin ilk beş yılında baro keseneğinin yarı oranda alınması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 1 / 280 30/06/2020 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi
Teklif ile, 22/12/2018 tarihli ve 7156 sayılı 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uygulama sonuçları kapsamında genel bütçeli idareler, özel bütçeli idareler ve düzenleyici ve denetleyici kurumların gider ve gelir bütçesi, bütçe dengesi ve devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenekler ile mevcut Devlet borçlarına dair kesin hesapların kabul edilmesi öngörülmektedir
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 3001 29/06/2020 Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, 1/1/1914 tarihinden itibaren herhangi bir nedenle vatandaşlığını kaybedenlerin; kendileri, çocukları veya torunlarının herhangi bir şart aranmaksızın vatandaşlığa kabul edilmeleri amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 3000 29/06/2020 15/5/1959 Tarihli ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
Teklifte; Van Başkale, Özalp ve Saray ilçeleri ile çevresinin afet bölgesi ilan edilmesi ilan edilmesi düzenlenmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2998 25/06/2020 Çiftçilerin Kamu ve Özel Bankaları, Tarım Kredi Kooperatifi ile Birlikte Çiftçilerin Üzerlerine Kayıtlı Bütün Tarımsal Üretim ve Hayvancılık Kapsamında Oluşan Borçlarının Devletçe Ödenmesini Öngören Kanun Teklifi
Teklif ile, çiftçilerin tarımsal üretim ve hayvancılıkla ilgili tüm borçlarının silinmesi, 2020-2021 yıllarına ait elektrik ve sulama bedelleri ile tohum ve mazot giderlerinin devletçe karşılanması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2997 25/06/2020 Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, güncel 'gazeteci' tanımı yapılarak dijital yayıncılık yapanların da kapsama alınması, gazetecilerin kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin 5 yıldan 1 yıla indirilmesi, ücreti zamanında ödenmeyen gazetecilere ihbar mühletini beklemeden fesih hakkı verilmesi gibi düzenlemelerle gazetecilerin sosyal hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile mevcut sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2996 25/06/2020 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğüne İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile; askere alma, tüketicinin korunması, afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi, tütün ürünleri ve sağlığa zararlı diğer alışkanlıkların zararları konusundaki uyarıcı ve eğitici mahiyetteki zorunlu yayınlar ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ya da hazırlatılan zorunlu yayınların, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolarda ayda doksan dakika yerine kırk beş dakika ve 07:00 ila 00:00 arasında ve TRT hariç olmak üzere diğer televizyon kuruluşu ve radyolarda makul bir bedel karşılığında yapılması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2995 25/06/2020 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, mülga 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, ölen anne/babasından aylık alanlardan ikinci defa yükseköğrenim görenlere aylık ödenmeyeceğine ilişkin sınırlamanın uygulanmasının durdurularak ikinci yükseköğrenimde geçen sürede yetim aylığı ödenebilmesi amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2994 25/06/2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, öğretmenlere 3600 ek gösterge hakkı tanınması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2993 25/06/2020 Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi
Teklif ile, harp ve vazife malûlü gaziler ile şehitlerin eşlerinin ve tüm çocuklarının, eş ve çocuklarının olmaması durumunda ise kardeşlerinin tamamının kamuda istihdam hakkından yararlandırılması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2992 25/06/2020 Bir İl ve İki İçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile Gebze adıyla bir il ve Gebze İline bağlı olmak üzere Hereke ve Mollafeneri adları ile iki ilçe kurulması öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2991 24/06/2020 Dicle Elektrik Dağıtım Şirketinin (DEDAŞ) Kamulaştırılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketinin kamulaştırılması amaçlanmaktadır.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2990 24/06/2020 Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile; hakkında tahliye kararı verilen şüpheli ya da sanığın, soruşturma veya kovuşturmaya konu olan fiil ile ilgili yeni, yeterli ve somut bir delil elde edilmedikçe hakkında yeniden tutuklama kararı verilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2989 24/06/2020 Barut ve Patlayıcı Malzemelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile, havai fişeklerinin kullanımının yasaklanması amaçlanmaktadır
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2988 24/06/2020 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Teklifte; avukatların ve Stajyer avukatların da Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanundan yararlanmalarına ilişkin düzenleme öngörülmektedir
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2987 24/06/2020 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, sözleşmeli öğretmen uygulamasının kaldırılması, mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi, ayrıca kamuda ve belediyelerde görev yapan tüm sözleşmeli çalışanların da memur kadrolarına atanması amaçlanmaktadır
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2986 24/06/2020 3092 Sayılı Çay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, ÇAY-KUR'un belirlediği yaş çay alım fiyatının piyasa taban fiyatı kabul edilmesi ve özel sektörün bu fiyatın altında alım yapmasının engellenmesi amaçlanmaktadır
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
27 / 3 2 / 2985 24/06/2020 Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi
Teklif ile; belirlenen zaman aralığında perakende alkollü içki satış yasağının ihlaline ilişkin düzenlenen idari para cezası miktarının artırılması, sulama kooperatifleri ile ilgili iş ve işlemlerde Tarım ve Orman Bakanlığının yetkili kılınması, şeker piyasası faaliyetlerine yönelik şirket ve fabrikalar dışında kalan ve şeker piyasasında faaliyet göstererek şekeri ham madde olarak kullanan, ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilere yönelik denetim yapılabilmesi, tütün mamulleri ve alkolün yasa dışı ticaretinin önlenmesi amacıyla makaron, yaprak sigara kâğıdı, sigara filtresi ile alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığı denetiminde gerçekleştirilmesi, tarım arazilerinin tarımsal amaçlı projelerde veya tarım dışı amaçlı kullanımlarda verilen izinlerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığına ilişkin denetimlerin hızlı bir şekilde yapılması ve denetim sırasında ihlal tespit edilmesi hâlinde caydırıcılığı artırmak amacıyla tapu kayıtlarının beyanlar hanesine kaydedilmek üzere durumun şerh edilmesi ve ayrıca aykırılığın ilk kez tespit edilmesi durumunda 1.000 TL'den az olmamak üzere bozulan arazinin her bir m²'si için idari para cezası uygulanması, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) tarla içi sulama sistemi desteklemelerine yönelik yetkilerinin DSİ'nin de bağlı bulunduğu ve tüm tarımsal desteklemeyle ilgili yetkiye sahip olan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tek merkezden yürütülmesi, makaron ve yaprak sigara kâğıdının kayıt dışılığı ve vergi kaybını önlemek amacıyla 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamına alınması, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa 'Yanıltıcı yayın' kavramının eklenmesi ve toplum sağlığını korumaya ilişkin tedbirlerin alınması hususunda yaptırımların getirilmesi öngörülmektedir.
Son Durumu : KOMİSYONDA Metni Diğer Bilgiler...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sorgu Ekranına Git

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki