Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Yasama Organı Üyelerinin
Tercüme-i Halleri Arama Formu


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH FAİK EFENDİ * ADANA
  Abdullah Faik Efendi (Abdullah Çopuroğlu) Aşağıyirikler - 1857, İbrahim - Zeynep - Karaisalı Rüştiyesi ve Kayseri Medresesi - Arapça - Müderris - Karaisalı Mahkemesi Üyesi ve Naib Vekili, Karaisalı Müftüsü, Adana Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi - Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân I. ve II. Dönem Adana Mebusu – I. Dönem Adana Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.07.1939
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM BEY * ADANA
  Gazeteci - Teceddüt haftalık siyasi gazetesi ve Çıngırak karikatürlü mizah gazetesi yayımcısı, Belediye Meclisi Azası, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kilikya Merkez Heyeti Azası – I. Dönem Adana Milletvekili (Cepheyi tercih etmiş, Meclis’e gelmeden istifa etmiştir.)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
EŞREF AKMAN ADANA
  Dr. Eşref Bey (AKMAN) Yanya-Libohova/Yunanistan - 1862, Süleyman Hilmi - Bedriye - İstanbul Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane - Fransızca, Rumca, Arnavutça, Slavca - Tabip - Hariciye Uzmanı Operatör Tabip, Kosova İştip İlçesi Belediye Tabîbi, Üsküp Belediye Tabîbi, Adana İl Sağlık Müfettişi ve Sıhhiye Müdürü, Adana Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi - I. Dönem Adana Milletvekili - Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi - Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.03.1938
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AZİZ ZEKAİ APAYDIN ADANA
  Zekâi Bey (Aziz Zekâi APAYDIN) Bosna/Graveşka Köyü – 1877, Hacı Salih – Şefika – Mekteb-i Mülkiye – Fransızca, Rusça – İktisat, İdare ve Diplomasi – İzmir Vilâyeti Maiyet Memuru, Aydın Mektebi İdadisi Müdürü, Karacasu Kaymakam Vekili, Volçetrin, Planga, Uşak, Eskişehir ve Beykoz Kaymakamı, İçel, Mersin, Kayseri ve Eskişehir Mutasarrıfı – I. Dönem Adana, II. Dönem Aydın (İstifa: 18.10.1924’te Londra Elçiliğine atanması nedeniyle.), III., IV. ve V. Dönem (Moskova Sefaratine atanması nedeni ile İstifa: 28.06.1935) Diyarbekir (Diyarbakır) Milletvekili – Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Üyesi, Londra Konferansı TBMM Hükümeti Murahhassı, Suriye ile Gümrük Muâhedesi akdine memur Murahhasa Heyeti Reisi, 1. ve 2. Lozan Konferansları Murahhasa Heyeti Müşaviri – II. Dönem Hariciye Encümeni Başkanı, 2. Hükümet Ziraat, 6. Hükümet Nâfıa, 6. ve 7. Hükümet Millî Müdâfaa Vekili, Londra Elçisi, Moskova Büyükelçisi, V. Dönem Arzuhal Encümeni Reisi – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 29.04.1947
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
DAMAR ARIKOĞLU ADANA
  Zamir Bey (Damar ARIKOĞLU) Adana - 1887 - Süleyman - Elif - Husûsi - Almanca - Ticaret ve Ziraat - İttihâd ve Terakkî, Donanma, Fukara Perver Cemiyetleri Azası, Maârif İlk Tedrisat İdâre Heyeti Azası, Ziraat Odası Azası, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkez Heyeti Azası, Adana Vilâyeti Umûmî Meclis Azası, Şehit Ailelerine Yardım Cemiyeti Kurucusu, Kilikya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti İdare Heyeti Azası - I., II., III. ve IV. Dönem Adana, V., VI. ve VII. Dönem Seyhan Milletvekili - I. Dönem İktisat Encümeni Reisi, III. Dönem Ziraat Encümeni Reisi - Müdâfaa-i Hukuk Grubu Üyesi - Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 08.04.1969
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
TEVFİK GÜLEKLİ ADANA
  Adana Vilâyeti Daimî Encümen Azası ve Adana Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Yürütme Kurulu Azası – I. Dönem Adana Milletvekili (Meclise gelmeden istifa etmiştir.)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET İZGİ ADANA
  Mehmet Hamdi Efendi (Mehmet İZGİ) Rumkuş Köyü - 1878, Hacı Hüseyin - Ümmügülsüm - Konya Karatay Medresesi - Arapça, Farsça - Fıkıh - Serbest Ticaret, Çiftçi, Fahri İmam-Hatip ve Müftü Yardımcısı, İl Genel Meclisi ve Mahkeme Azası - I. Dönem Adana Milletvekili - Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 05.01.1959
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ APAYDIN AMASYA
  Hamdi Bey (Ahmet Hamdi APAYDIN) Erzurum - 1862, Hasan - Meryem - Amasya Rüştiyesi - Arapça, Farsça - Askerlik, Süvari Teğmeni - Amasya Tahrirat Kalemi Kâtibi, 4. Ordu 23. Süvari Alayı ve 6. Ordu 30. Süvari Alayı Bölük Takım Subayı, Padişahın Sultansuyu Çiftliği Kâtibi, Amasya Sancağı Sağlık Encümeni Fahri Üyesi, Padişah Çiftlikleri Genel Muhasebe Memuru, Şefkat-i İslamiye Cemiyeti ve Amasya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu Üyesi - I. Dönem Amasya Milletvekili - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 28.10.1936
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
BEKİR KUNDUK AMASYA
  Bekir Sami Bey (Bekir KUNDUK) CHF – TCF - Müstakil Çerkezistan – 1864, Musa – Kevser – Mekteb-i Sultânî, Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi – Fransızca, Farsça, Az düzey İngilizce ve İtalyanca – İdare ve Diplomasi – Trablusgarp Mektupçusu, Cebeli-garbi ve Halep Valisi, Millî Ahrâr Fırkası Kurucu Üyesi, Doğu Anadolu, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Hey’et-i Temsîliye Üyesi, Sivas Kongresi Delegesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV. Dönem Amasya Mebusu – I. Dönem Amasya ve II. Dönem Tokat Milletvekili – I. ve 2. İcra Vekilleri Heyeti Hariciye Vekili – I. ve II. Dönem Hariciye Encümeni Reisi – Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 16.01.1933
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA ÖZDARENDE AMASYA
  Ali Rıza Efendi (ÖZDARENDE) Gümüşhacıköy – 1876, Mustafa Tevfik – Şerife – Gümüşhacıköy Rüştiyesi, Amasya Sultan Bayazıt Veli Medresesi – Arapça, Farsça – İlmiye – Müderris, Müftü – Kaymakam Vekili, Sivas Vilâyeti Meclis-i Umûmîsi Amasya Azası, Gümüşhacıköy Müftüsü – I. ve II. Dönem Amasya Milletvekili – I. Dönem Şer’iye ve Evkâf Encümeni Reisi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 17.03.1952
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ASIM SİREL AMASYA
  Dr. Asım Bey (SİREL) Merzifon – 1876, Yunus – Şerife – İstanbul Askerî Tıbbiye Mektebi – Fransızca – Emrazı Dâhiliye Uzmanı – Tabip Kolağası - Gülhane Hastanesi’nde İhtisas, Dersim 76. Alay 1. Taburu, Samsun Kale, Erzincan 32. Topçu Alayı, 3. Ordu Sıhhiye Müfettişliği ve Trabzon Askerî Hastanesi Tabîbi, Ankara 5. Kolordu Tabipliğinden istifa, İhtiyat Subayı olarak Depo Taburları Tabîbi, 32. Fırka Sıhhiye Bölüğü, Ünye ve Sivas Askerî Hastaneleri Baştabîbi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. Dönem Amasya Mebusu – I. Dönem Amasya, III., IV. ve V. Dönem Samsun Milletvekili – I. Dönem Sıhhiye ve Muâvenet-i İçtimâiye Encümeni Reisi – Bekâr, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.05.1943
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RAGIP TOPALA AMASYA
  Mehmet Ragıb Bey (TOPALA) Amasya - 1876, Muhittin - Fatma - Amasya Rüştiyesi ve Medrese - Arapça, Farsça - Amasya Bidâyet Mahkemesi Mukavelât Muharrirliği Kâtibi, Mukavelât Muharriri Vekili, Osmancık ve Mecitözü İlçeleri Bidâyet Mahkemesi 2. Kâtibi, Amasya Bidâyet Mahkemesi Zabıt Kâtibi, Başkâtibi, Üye Yardımcısı ve Üyesi - I. Dönem Amasya Milletvekili - Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 09.12.1958
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA TOPÇU AMASYA
  Ali Bey (Ali Rıza TOPÇU) Amasya - 1868, Halil - Leyla - Amasya Rüştiyesi - Arapça, Farsça - Ziraatçı - Çiftçi, Husûsî Muhasebe Müdürü, Meclis Umûmî Vilâyet Azası, Amasya Belediye Reisi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu Azası - I. Dönem Amasya Milletvekili – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 02.03.1935
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ÖMER LÜTFİ YASAN AMASYA
  Ömer Lütfi Bey (YASAN) Merzifon - 1879, Salih-Emine - Harbiye - Fransızca - Askerlik, Erkân-ı Harp Miralayı - Kuleli Askerî İdadisi ve Tıbbiye İdadisi Ders Nazırı, Erzurum III. Ordu Menzil Müfettişi, Yıldırım Orduları Grubu İdare Başkanı, Harp Kömür Şubesi Müdürü - Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân IV. Dönem Amasya Mebusu - Osmanlı Meclis-i Meb'ûsânı İdâre Memuru - I. Dönem Amasya Milletvekili - Milli Müdâfaa Vekâleti Askerî Levâzım Umûmîye Reisi, Nâfıa Encümeni Reisi - Yerli ve Yabancı birçok savaş madalyası sahibi - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 12.03.1956
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI ATIF EFENDİ * ANKARA
  Hacı Atıf Efendi (TAŞPINAR) Ankara - 1858, Mehmet - Ayşe - Ankara Rüştiyesi, Medrese - Arapça - Müderris - Medrese’de Müderrislik, Şer’iye Mahkemesi Hâkimi, İstinaf Mahkemesi Üyesi, İl Genel Meclis Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân IV. Dönem Ankara Mebusu - I. Dönem Ankara Milletvekili (Ankara Müftülüğüne atanması nedeniyle İstifa: 29.03.1923) - Şer’iye ve Evkâf Encümeni Reisi - Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.09.1926
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET RÜSTEM BEY * ANKARA
  Midilli - 1863, Sadettin Nihat Paşa - Avusturya Lemberg Siyasal Bilgiler Okulu - Fransızca, İngilizce, Lehçe, Almanca, Arapça, Farsça - Bulgaristan Komiserliği Fransızca Kâtibi, Çeşitli Elçiliklerde Kâtip, Başkâtip ve Müsteşarlık, Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Karadağ (Çetine) Elçisi, Washington Sefiri, Sivas Kongresi Hey’et-i Temsîliye Danışman Üyesi - Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân IV. Dönem Ankara Mebusu - I. Dönem Ankara Milletvekili (İstifa: 08.09.1920) Ölüm Tarihi: 1935
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA HİLMİ BEY * ANKARA
  Hilmi Bey (Mustafa Hilmi ÇAYIRLIOĞLU) Beypazarı - 1867, Mustafa – Fatma – Husûsî – Çiftçi ve Tüccar – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. ve IV. Dönem Ankara Mebusu – I. ve II. Dönem Ankara Milletvekili – Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.04.1929
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ANKARA
  Selanik - 1881, Ali Rıza Bey - Zübeyde Hanım Harbiye, Erkân-ı Harbiye -Fransızca - Askerlik, Mareşal - Vilâyeti Şarkiye Müdâfaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti Erzurum Şube Başkanı, Erzurum ve Sivas Kongreleri Başkanı, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı - Cumhuriyet Halk Fırkası (Halk Fırkası) Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı - Osmanlı Meclis-i Meb-ûsân IV. Dönem Erzurum Mebusu (Rahatsızlığını ileri sürerek Meclis'e katılmadı ve 23.02.1920 tarihi itibariyle izinli sayıldı.) - I., II., III. ve IV. Dönem Ankara Milletvekili - Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu Kurucusu ve Başkanı, Büyük Millet Meclisi Reisi, Muvakkat ve 1. İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Başkumandan - II. Dönem TBMM Başkanı- Cumhurbaşkanı - Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası ile Gazi ve Mareşallik unvanlarının sahibi - Bekâr. Ölüm Tarihi: 10.11.1938
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ŞEMSETTİN BAYRAMOĞLU ANKARA
  Şemsettin Efendi (BAYRAMOĞLU) Ankara - 1884, Mehmet Tayip - İffet - Medrese - Ankara Vilâyeti Daimî Encümen Üyesi, Hacı Bayram-ı Veli Postnişini, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi - I. Dönem Ankara Milletvekili - Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.01.1945
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI MUSTAFA BEYNAM ANKARA
  Hacı Mustafa Efendi (Mustafa BEYNAM) Ankara/Beynam – 1866, Halil – Asiye – Konya Medresesi – Arapça, Farsça – Müderris – Kocabey Medresesi Müderrisi, Ankara Dârü'l-Hilâfe Medresesi Müderrisi – Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân I. ve II. Dönem Ankara Mebusu – I. Dönem Ankara Milletvekili – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 25.10.1931
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ FUAT CEBESOY ANKARA
  Ali Fuat Paşa (CEBESOY) İstanbul – 1882, İsmail Fazıl – Hatice Zekiye – Harbiye ve Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Almanca – Askerlik ve Diplomasi, Mirliva – Mevki Komutanı, 3. Süvari Tümeni Kurmayı, Roma Sefareti Ataşemiliteri, Yanya Kolordusu Erkân-ı Harp Reisi, 8. Kolordu Erkân-ı Harp Reisi, 23., 25., 14. ve 5. Fırka ve 20. Kolordu Komutanı, 2. Ordu Müfettişi Vekili, Batı Anadolu Kuvâ-yı Milliye Başkomutanı – Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kurucusu - I. ve II. Dönem Ankara, IV. Dönem (Ara Seçim) (Batı Cephesi Komutanı, Moskova Büyükelçisi, Anadolu ve Rumeli Müdâfaa-i Hukuk Grubu Başkanı), V., VI., VII. ve VIII. Dönem Konya, IX. Dönem Eskişehir, X. ve XI. Dönem İstanbul Milletvekili – I. Dönem Büyük Millet Meclisi Reis Vekili, VIII. Dönem TBMM Başkanı – II. Dönem 2. Ordu Müfettişi – VIII. ve IX. Dönem Milli Savunma Komisyonu Başkanı - 12. ve 13. Hükümet Nâfıa, 14. Hükümet Münâkalât Vekili - Birçok savaş madalyası ile Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Bekâr. Ölüm Tarihi: 10.01.1968
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ŞAKİR KINACI ANKARA
  Şakir Bey (KINACI) Ankara – 1875, Hacı Abdülkerim – Kamile – Rüştiye – Tüccar – Serbest Ticaret, Ankara Ticaret Odası Üyesi ve Başkanı, Ankara Belediye Meclisi Azası, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Azası, Türkiye İş Bankası Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi – I., II., III., IV., V. ve VI. Dönem Ankara Milletvekili – Evli, 8 Çocuk. Ölüm Tarihi: 10.05.1940
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ÖMER MÜMTAZ TANBİ ANKARA
  Ömer Mümtaz Bey (TANBİ) Kafkasya – 1859, İsmail – Zehra – Ankara Rüştiyesi – Polislik, Mülki İdare Amiri – Ankara Vilâyeti İki. Komiseri ve Başkomiseri, Mamuratü’l-Azîz (Elaziz) ve İstanbul Samatya Başkomiseri, Konya Polis Müdürü, İstanbul Polis Meclisi Başkanı, Kütahya, Yozgat ve Lazistan Mutasarrıfı. Sivas Kongresi Ankara Delegesi, Hey’et-i Temsîliye Üyesi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân III. ve IV. Dönem Ankara Mebusu – I. ve II. Dönem Ankara Milletvekili – Bekâr, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.02.1925
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA EBRİŞİMOĞLU ANTALYA
  Mustafa Bey (EBRİŞİMOĞLU) Antalya - 1875, Yusuf - Fatma - Rüştiye - Antalya Liva İdare Heyeti Kâtibi ve Başkâtibi, İdare Azası, Daimî Encümen Azası, Antalya Belediye Başkanı, Antalya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu ve Başkanı - I. Dönem Antalya Milletvekili - Evli, 6 Çocuk. Ölüm Tarihi: 11.06.1944
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RASİH KAPLAN ANTALYA
  Rasih Efendi (Mehmet Rasih KAPLAN) Fakılar – 1883, Mehmet Tahir – Tevhide – Konya Ziyaiye ve İrfaniye Medreseleri, Mısır Camiü’l-Ezher ve Kahire Dâru’l-Fünûn Edebiyat ve İçtimâiyyât Medreseleri – Arapça – İçtimâiyyât ve Hukuk – Konya İl Genel Meclisi Antalya Üyesi, Akseki Maârif Encümeni Başkanı, Antalya Liva Daimî Encümen Üyesi – I., II. III., IV., V., VI. ve VIII. Dönem Antalya, VII. Dönem Maraş Milletvekili – Eskişehir İstiklâl Mahkemesi Üyesi – Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 13.11.1952
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HALİL İBRAHİM ÖZKAYA ANTALYA
  Halil İbrahim Bey (ÖZKAYA) Antalya - 1892, Mehmet - Nimet - Dâru’l-Fünûn Hukuk Şubesi - Fransızca - Hukuk ve İktisat - Çanakkale Savaşı ve Kafkas Harekâtı Subayı, Dava Vekili, Antalya Dâru'l-Muallimîni (Erkek Öğretmen Okulu) Tarih-Coğrafya Öğretmeni, Antalya İhtiyat Zabitan ve Münevveran Cemiyeti Reisi, Antalya Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi, Muhtelif Tahkik Komisyonları Azalığı, El-Cezire Cephesi İstiklâl Mahkemesi Müddeî-i Umûmîsi (Savcısı) - I. Dönem Antal ya Milletvekili – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.01.1972
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ VEFA SEYHANLI ANTALYA
  Ali Vefa Bey (SEYHANLI) Kıbrıs/Magosa - 1873, Mehmet Naim - Meliha - Mülkiye Mektebi - Az düzey Fransızca, Arapça ve Rumca - Suşehri, Mecitözü, İslahiye, Çerkeş, Maan, Salt, Menemen, Finike ve Korkuteli Kaymakamı - I. Dönem Antalya Milletvekili - Evli. Ölüm Tarihi: 21.09.1953
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN SÜRENKÖK ANTALYA
  Hasan Tahsin Bey (Hasan SÜRENKÖK) Antalya - 1869, Cafer Ali - Ayşe - Antalya Rüştiyesi - Az düzey Arapça - Aksaray, Akseki, Burdur ve Erzurum Merkezleri Posta ve Telgraf Müdürü, Erzurum Posta ve Telgraf Başmüdür Vekili, Memuriyet Sicil Müdürlüğü Muamelât Şubesi Kâtibi, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi - I. Dönem Antalya Milletvekili - Posta ve Telgraf Encümeni Reisi - Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 23.09.1930
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAMDULLAH SUPHİ TANRIÖVER ANTALYA
  İSTANBUL - 1886, Abdullatif Suphi - Galatasaray Lisesi - Fransızca - Eğitim ve Diplomasi - Darülfünun Müderrisi, Bükreş Büyükelçisi - Os.M.M. 4 üncü Dönem Antalya - I inci Dönem Antalya, II, III, VIII ve X uncu Dönem İstanbul, VII nci Dönem İçel, IX uncu Dönem Manisa Milletvekili - Muvakkat İcra Encümeni Maarif Vekili - Evli, 2 Çocuk. Vefatı: 11.06.1966
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HİLMİ BEY * ARDAHAN
  Hilmi Bey Artvin - 1885, Mustafa - Harbiye - Askerlik - Emekli Yüzbaşı, Serbest Ticaret, İttihâd ve Terakkî Cemiyeti Merkezi Umûmî Azası - I. Dönem Ardahan Milletvekili. Ölüm Tarihi: 27.08.1926
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
OSMAN SERVER AHISKAATABEKOĞULLARI ARDAHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLKADİR CAMİ BAYKURT AYDIN
  Cami Bey (Abdülkâdir Cami BAYKURT) İstanbul - 1877, Hacı Mehmet Münir - Ayşe - Harbiye - Askerlik - Vali Yaveri, İhtiyat Kolağası, Yazar - Millî Meşrutiyet Fırkası Kurucusu, Sulh ve Selamet Millî Ahrâr Fırkaları Kurucu Üyesi, Millî Ahrâr Fırkası Genel Sekreteri, Felah-ı Vatan Grubu Başkanı - Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân I. ve II. Dönem Fizan, IV. Dönem Aydın Mebusu - I. Dönem Aydın Millet vekili (Divân-ı Riyâset kararı ile 21.10.1922’de Genel Kurul’da görüşülerek istifa etmiş sayılmasına karar verildi.) – Muvakkat İcra Vekilleri Heyeti Üyesi, 1. İcra Vekilleri Heyeti Dâhiliye Umûru Vekili - Ankara Hükümeti Roma Temsilcisi - Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 04.11.1949
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET EMİN ERKUT AYDIN
  Emin Efendi (ERKUT) Bozdoğan - 1873, Abdullah - Zeliha - Bozdoğan Rüştiyesi, İstanbul Fatih Medresesi - Arapça, Farsça - Dere Camii Medresesi Müderrisi, Bozdoğan Müftüsü - Osmanlı Meclis-i Meb'ûsân IV. Dönem Aydın Mebusu – I. Dönem Aydın Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 30.12.1929
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MAZHAR GERMEN AYDIN
  Dr. Mazhar Bey (GERMEN) Aydın - 1884, Hacı Mehmet Emin – Nihat – İstanbul Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane - Fransızca - Tabip - Sağlık Müfettişi - Balıkesir Livası, Fırat Nahiyesi Tabibi, Soma Belediye Tabibi, Soma Redif Taburu Tabibi, Gelibolu Muharebesi Mevki Hudut Taburları Tabibi, 11. Fırka Topçu Alayı ve 1. Ordu Menzili Nokta Tabibi, 5. Ordu Menzil Baştabip Muavini, Sıhhiye Dairesi Müfettişi, Uzunköprü ve Karapınar Nokta Tabibi, Menzil, Nakil, Mecruhiye (Yaralı) Katarları ile Efradı Sıhhiye Deposu Baştabibi, Eskişehir Askerî Hastanesi Baştabîbi, Aydın Kuvâ-yı Milliye Teşkîlâtı Kurucusu – I., II., III., IV., V., VI., VII. ve VIII. Dönem Aydın Milletvekili – II. Dönem Divân-ı Muhasebât Encümeni Başkanı - VI. Dönem TBMM Başkanvekili – IV. Dönem Parlamentolar Türk Grubu Kurucu Üyesi – 3. Hükümet Sıhhiye ve İçtimâ-î Muâvenet Vekili - Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 06.11.1967
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED ESAD İLERİ AYDIN
  Esat Efendi (Mehmet Esat İLERİ) Yunanistan/Gümülcine - 1882, Mehmet Hilmi – Penbe – Medrese – İdadi ve Medrese Öğretmeni, Vaiz, Batı Trakya Derneği Kurucusu, Aydın Sultânîsi Ulumu Diniye Öğretmeni ve Millî Ordu Fahri Müftüsü – I. Dönem Aydın ve II. Dönem Menteşe Milletvekili – II. Dönem İrşat Encümeni Reisi – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 4 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.04.1957
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN TAHSİN SAN AYDIN
  Tahsin Bey (Hasan Tahsin SAN) Selanik/Katru - 1865, Ali – Fitnat – Rüştiye – Rumca – İdare – Mahkeme Başkâtibi, Mukavelât Muharriri (Noterlik), Polis Komiseri, Götüryü, Mihaıl, Bozdoğan, Nif, Kuşadası, Urfa, Bulanık ve Çal Kazaları Kaymakamı – I., II., III., IV. ve V. Dönem Aydın Milletvekili – III. Dönem Divân-ı Muhasebât Encümeni Reisi - Evli. Ölüm Tarihi: 21.11.1951
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SADIK ÜNVER AYDIN
  Sadık Bey (SULTANOĞLU) Nazilli - 1874, Halil - Fatma - İlkokul - Ticaret - İl Genel Meclis Üyesi, Nazilli Belediye Başkanı - I. Dönem Aydın Milletvekili - Evli, 5 Çocuk. Ölüm Tarihi: 27.12.1920
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET ŞÜKRÜ YAVUZ YILMAZ AYDIN
  Ahmet Şükrü Efendi (Ahmet YAVUZYILMAZ) Sarayköy - 1865, Salih - Dudu - Şehzade Medresesi - Arapça - Selanik-Karaferye Vaizi, Saray köy Müftüsü, Sarayköy Belediye Reisi, Liva İdare Heyeti Üyesi, Alaşehir Kongre Üyesi - I. Dönem Aydın Milletvekili (Sarayköy Müftülüğünü tercih etmesi nedeniyle İstifa: 22.11.1920) - Evli, 7 Çocuk. Ölüm Tarihi: 15.01.1935
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET NUREDDİN EF. * BATUM
  Ahmet Nureddin (Nuri) Efendi Çoruh/Çürüksu - 1887, Mahmut - İlmiye - I. Dönem Batum Milletvekili.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA ACARA BATUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED EDİB DİNÇ BATUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET FEVZİ ERDEM BATUM
  Ahmet Fevzi Efendi (ERDEM) Şavşat -1885, Süleyman - Altun - Dâru’l-hilâfe Medresesi - Şavşat Müftüsü, Şavşat bölgesinde Kuvâ-yı Milliye Teşkîlâtının kurucusu - I. Dönem Batum Milletvekili - Evli, 1 Çocuk. Ölüm Tarihi: 22.10.1974
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET AKİF SUNER BATUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN SUDİ ACARBAY BAYAZIT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ATIF BAYAZIT BAYAZIT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ŞEVKET BAYAZIT BAYAZIT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI MEHMED ÖNAY BAYAZIT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
REFİK SAYDAM BAYAZIT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED HAKKI DİNÇ BİGA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAFIZ HAMDİ DUMRUL BİGA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAMİT KARAOSMANOĞLU BİGA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RESUL SITKI BEY * BİTLİS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SADULLAH FEVZİ EREN BİTLİS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YUSUF ZİYA KOÇOĞLU BİTLİS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN HÜSNÜ ORAKÇIOĞLU BİTLİS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ARİF HİKMET ÖZDEMİR BİTLİS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ŞABAN ÖZTEKİN BİTLİS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
DERVİŞ SEFÜNÇ BİTLİS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YUSUF İZZET PAŞA * BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NURİ AKSU BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH SABRİ AYTAÇ BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ GÜLEZ BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET CEVAT GÜRER BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI ABTÜLVAHAP ÖNER BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HİLMİ TUNALI BOLU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FUAT UMAY BOLU
  KIRKLARELİ - 1885, Mehmet Nuri - Tıbbiye - Fransızca - Bolu Merkez Tabibi - I inci Dönem bolu, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Kırklareli Milletvekili - Sıhhiye Vekili - Evli, 4 Çocuk. Vefatı: 01.07.1963
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FAHRETTİN BEY * BURDUR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ ULVİ BEY * BURDUR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ŞEVKET CANDANER BURDUR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HALİL HULUSİ ERMİŞ BURDUR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET AKİF ERSOY BURDUR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
VELİ SALTIKGİL BURDUR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL SUPHİ SOYSALLIOĞLU BURDUR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SERVET AKDAĞ BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET EMİN ERKUL BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA FEHMİ GERÇEKER BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN FEHMİ KOKAY BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN NECATİ KURTULUŞ BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
OSMAN NURİ ÖZPAY BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUHİTTİN BAHA PARS BURSA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN MÜMTAZ BOŞANK CANİK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN FEHMİ ÇOLDURZADE CANİK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ FIRAT CANİK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET EMİN GEVECİ CANİK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET NAFİZ ÖZALP CANİK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ YALMAN CANİK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İHSAN ERYAVUZ CEBELİBEREKET
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RASİM CELALEDDİN ÖZTEKİN CEBELİBEREKET
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FAİK ÖZTRAK CEBELİBEREKET
  MALKARA - 1882, Ali Rıza - Mülkiye - Fransızca - İdare - Dahiliye Vekaleti Teftiş Kurulu Genel Müdürü - I inci Dönem Cebelibereket, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Tekirdağ Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Dahiliye Vekili - Evli, 5 Çocuk. Vefatı: 30.05.1951
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NEŞ'ET NAZIM AKKOR ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED TEVFİK DURLANIK ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ZİYA ESEN ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
BEHÇET KUTLU ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
TAHİR AŞIK MUSLUOĞLU ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MÜŞTAK TARBA ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SAİT ÜÇOK ÇANKIRI
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FUAD BEY * ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAŞİM APAYDIN ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH İSMET EKER ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ATIF KÖSE ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SIDDIK MUMCU ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN FERİT TÖRÜMKÜNEY ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDURRAHMAN DURSUN YALVAÇ ÇORUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN MAZLUM BABALIM DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YUSUF BAŞKAYA DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAKKI BEHİÇ BAYİÇ DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NECİB BULDANLIOĞLU DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA TAVASLIOĞLU DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN TOKCAN DENİZLİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLHAK TEVFİK GENÇTÜRK DERSİM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN HAYRİ KANKO DERSİM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ÖZKÜK DERSİM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ZEKİ SALTUK DERSİM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET RAMİZ TAN DERSİM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
DİYAB YILDIRIM DERSİM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLHAMİT HAMDİ EF. * DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI ŞÜKRÜ AYDINDAĞ DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLKADİR AHMET KÜRKÇÜ DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FEYZİ PİRİNÇCİOĞLU DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ZÜLFÜ TİĞREL DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA AKİF TÜTENK DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET KADRİ ÜÇOK DİYARBAKIR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞEREF AYKUT EDİRNE
  EDİRNE - 1874, Arif - Hukuk - Fransızca, Arapça, Farsça - Türk Tarihi ve Dili - Avukat - Os.M.M. 4 üncü Dönem Edirne - I, IV, V ve VI ncı Dönem Edirne Milletvekili - Evli, 1 Çocuk. Vefatı: 18.05.1939
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
CAFER TAYYAR EĞİLMEZ EDİRNE
  PRİŞTİNE - 1879, Emin - Harp Akademisi - Askerlik - Mirliva - Kırmızı Yeşil İstiklâl Madalyası Sahibi - I ve II nci Dönem Edirne Milletvekili. Vefatı: 03.01.1958
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA İSMET İNÖNÜ EDİRNE
  İZMİR - 1884, Mehmet Reşit - Cevriye - Harp Akademisi - Almanca, Fransızca ve İngilizce - Askerlik, Siyaset - General, Garp Cephesi Komutanı - I inci Dönem Edirne, II, III, IV, V, IX, X, XI, 1(XII), 2(XIII), 3(XIV) üncü Dönem Malatya (İstifa:20.11.1972), VI, VII ve VIII inci Dönem Ankara Milletvekili - K.M. CHP Temsilcisi (06.01.1961-15.10.1961) - C.S. Tabii Üyesi (20.11.1972-25.12.1973) - CHP Genel Başkanı - Muvakkat İcra Encümeni, Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili, Hariciye Vekili, Başbakan, Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk. Vefatı:25.12.1973
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FAİK KALTAKKIRAN EDİRNE
  EDİRNE - 1870, Ahmet Badi - Edibe Saide - Rüştiye ve Hususi - İngilizce, Almanca, Fransızca - Bağcılık - Os.M.M. 1, 2, 3 ve 4 üncü Dönem Edirne - I, II, III, IV, V ve VI ncı Dönem Edirne Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili - Evli, 1 Çocuk. vefatı: 02.01.1948
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
KÂZIM KARABEKİR EDİRNE
  İSTANBUL - 1882, Mehmet Emin - Havva - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca, Rusça - Askerlik, Eğitim, İçtimaiyat - Korgeneral, Şark Cephesi Komutanı, İstiklâl Madalyası Sahibi - I inci Dönem Edirne, II, V, VI, VII ve VIII inci Dönem İstanbul Milletvekili - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı - Evli, 2 Çocuk. vefatı: 26.01.1948
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN TAHSİN BERK ELAZIĞ
  Vefat: 03.03.1943
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI FEYZİ CELAYİR ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ŞÜKRÜ ÇAĞLAYAN ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUHİTTİN ÇÖTELİ ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN GÖKÇELİK ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NACİ KARAALİ ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA RASİM TEKİN ELAZIĞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SALİH EFENDİ * ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEMDUH BEY * ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
KADRİ BEY * ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ ŞEFİK BEY * ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAKKI AKGÜN ERGANİ
  GİRESUN-1957, Halit-Hayriye-İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi-Fransızca, Almanca-Grafiker-Turizm İşletmecisi-Evli.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RÜŞTÜ BULDUK ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET EMİN GİRAY ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
KAZİM ORAL ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SIRRI ÖZATA ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET NÜZHET SARAÇOĞLU ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MAHMUT SIĞNAK ERGANİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ AKSOY ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA KEMAL GÜNEY ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HALİL İBRAHİM IŞIK ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET LAKŞE ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NECİP SOYDAN ERTUĞRUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN AKSU ERZİNCAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI FEVZİ BAYSOY ERZİNCAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET TEVFİK KÜTÜKBAŞI ERZİNCAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET EMİN LEKİLİ ERZİNCAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
OSMAN FEVZİ TOPÇU ERZİNCAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
CELALETTİN ARİF BEY * ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL ARSLAN ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ZİYAETTİN GÖZÜBÜYÜK ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN NECATİ GÜNERİ ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ASIM VASFİ MÜHÜRDAROĞLU ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ZİHNİ ORHON ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
DURAK SAKARYA ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NUSRET SON ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN AVNİ ULAŞ ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET SALİH YEŞİLOĞLU ERZURUM
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
EYÜP SABRİ AKGÖL ESKİŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI VELİ BAYRAKTAR ESKİŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NİYAZİ ÇAMOĞLU ESKİŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSREV SAMİ KIZILDOĞAN ESKİŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
EMİN SAZAK ESKİŞEHİR
  SAZAK - 1882, Abdurrahman - Medrese ve Hususi - Ziraat ve Ticaret - Tüccar, Çiftçi, Ticaret Odası Başkanı - I, II, III, IV, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Eskişehir Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Vefatı: 21.01.1960
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HALİL İBRAHİM SİPAHİOĞLU ESKİŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH AZMİ TORUN ESKİŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİ CENANİ GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDURRAHMAN LAMİ ERSOY GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ KILIÇ GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET YASİN SANİ KUTLUĞ GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞAHİN GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RAGIP YOĞUN GAZİANTEP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
CELAL NURİ İLERİ GELİBOLU
  GELİBOLU - 1882, Mustafa Nuri - Hukuk - Fransızca, İngilizce, Yunanca - Amme Hukuku Doktoru - İleri Gazetesi Muharriri - Os.M.M. 4 üncü Dönem Gelibolu - I ve II nci Dönem Gelibolu, III ve IV üncü Dönem Tekirdağ Milletvekili - Evli, 2 Çocuk. Vefatı:02.11.1938
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ HAYDAR BEY * GENÇ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET CELALEDDİN B. * GENÇ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM FİKRİ ERGÜN GENÇ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FİKRİ FAİK GÜNGÖREN GENÇ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ VASIF TELLİBEYZADE GENÇ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAMDİ YILMAZ GENÇ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN FEHMİ ATAÇ GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA DARMAN GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RUŞEN OKTAR GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ZİYA TUĞLU GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ ÜÇÜNCÜ GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
VEYSEL RIZA ZARBUN GÜMÜŞHANE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SEYİT TAHA EFENDİ * HAKKARİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SEYİT MUSLİHİTTİN PŞ * HAKKARİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ARVAS HAKKARİ
  HAKKARİ - 1896, Abdulhamit - Lise - Fransızca, Arapça, Farsça - İdare ve Tarım - Şemdihan Kaymakamı - I (Gelmeden İstifa etmiştir.), III ve IV üncü Dönem Hakkâri, II, V, VI, VII ve VIII inci Dönem Van Milletvekili - Evli, 1 Çocuk. Vefatı: 21.10.1965
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ÖMER İLÇİN HAKKARİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MAZHAR MÜFİD KANSU HAKKARİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED TUFAN ÜLKER HAKKARİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL REMZİ BERKÜN ISPARTA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM DEMİRALAY ISPARTA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET TAHİR KUCUR ISPARTA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
CEMAL MERSİNLİ ISPARTA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSNÜ ÖZDAMAR ISPARTA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NADİR SÜLDÜR ISPARTA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SALAHATTİN BEY * İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET MUHTAR BEY * İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ADNAN ADIVAR İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET MAZHAR AKİFOĞLU İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA BEBE İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN HÜSNÜ IŞIK İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI ARİF MARLALI İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET ŞÜKRÜ OĞUZ İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ FETHİ OKYAR İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NEŞET ÖZERCAN İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET FERİT TEK İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NUMAN USTALAR İSTANBUL
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
REŞİT BEY * İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YUNUS NADİ ABALIOĞLU İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM REFET BELE İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA BENGİSU İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI SÜLEYMAN BİLGEN İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MAHMUD ESAD BOZKURT İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ ENVER TEKAND İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
TAHSİN UZER İZMİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM AĞA * KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED HASİB AKSÖYEK KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
PEŞE YAKUP HAMDİ BOZDAĞ KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RÜŞTÜ BOZKURT KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ERTEN KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
TAHSİN HÜDAİOĞLU KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN REFET SEÇKİN KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ASLAN TOĞÖZATA KAHRAMANMARAŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ÖMER LÜTFİ ARGEŞO KARAHİSARI SAHİP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HALİL HİLMİ BOZCA KARAHİSARI SAHİP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ÇALGÜNER KARAHİSARI SAHİP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL ŞÜKRÜ ÇELİKALAY KARAHİSARI SAHİP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ ÇETİNKAYA KARAHİSARI SAHİP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞÜKRÜ KOÇOĞLU KARAHİSARI SAHİP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HULUSİ KUTLUOĞLU KARAHİSARI SAHİP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NEBİL YURTERİ KARAHİSARI SAHİP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ATAY KARAHİSARI ŞARKİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MESUT BENLİ KARAHİSARI ŞARKİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET MEMDUH ERBERK KARAHİSARI ŞARKİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET VASFİ SEÇER KARAHİSARI ŞARKİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ SÜRURİ TÖNÜK KARAHİSARI ŞARKİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET VEHBİ BOLAK KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN BASRİ ÇANTAY KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN HACİM ÇARIKLI KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLGAFUR IŞTIN KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
KÂZIM ÖZALP KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM YÖRÜK KARESİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA ATAMAN KARS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET CAVİT ERDEL KARS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FAHRETTİN ERDOĞAN KARS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET RÜŞDİ ÇOLAKOĞLU KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN SABRİ DURA KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAFIZ MEHMET HULUSİ ERDEMİR KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
BESİM FAZLIOĞLU KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLKADİR KEMALİ ÖĞÜTCÜ KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET MURAD PALA KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SUAD SOYER KASTAMONU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YUSUF KEMAL TENGİRŞENK KASTAMONU
  BOYABAT - 1878, Hasan Raci - İstanbul ve Paris Hukuk Fakülteleri - Fransızca, İngilizce - Hukuk, Ekonomi, Diplomasi, Prof.Dr. - Darülfünun İktisat Profesörü, Serbest Avukat - Os.M.M. 1 ve 4 üncü Dönem Kastamonu - I inci Dönem Kastamonu, II, III, IV, V, VI ve VIII inci Dönem Sinop Milletvekili - K.M. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Temsilcisi (06.01.1961 - 25.10.1961) - İktisat, Adalet, Hariciye Vekili - Evli, 1 Çocuk. Vefatı: 15.04.1969
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
REMZİ AKGÖZ KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RİFAT ÇALIKA KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİM ÇINAR KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SABİT GÖZÜGEÇGEL KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET HİLMİ KALAÇ KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ATIF TÜZÜN KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
OSMAN UŞŞAKLI KAYSERİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
CEMALETTİN ÇELEBİOĞULLARI KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YAHYA GALİP KARGI KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
BEKİR KOCAAĞAZADE KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMED MÜFİD KURUTLUOĞLU KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ CEVDET SEÇKİN KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET SADIK SEVTEKİN KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RIZA SİLSÜPÜR KIRŞEHİR
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
TAHİR BARLAS KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN SIRRI BELLİOĞLU KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FUAD CARIM KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAMDİ NAMIK GÖR KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HALİL İBRAHİM GÜRSOY KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAFIZ ABDULLAH TEZEMİR KOCAELİ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
KAZIM HÜSNÜ BEY * KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ARİF BAYSAL KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ÖMER BÜYÜKYALVAÇ KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLHALİM ÇELEBİ KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET VEHBİ ÇELİK KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HULUSU GÖKSU KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
REFİK KORALTAN KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSA KAZİM ONAR KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RIFAT SAATÇİ KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI BEKİR SÜMER KONYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA ELVAN CANTEKİN KOZAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FEVZİ ÇAKMAK KOZAN
  İSTANBUL - 1876, Ali Sırrı - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca, İngilizce - Askerlik - Mareşal - Harbiye Nazırı - I inci Dönem Kozan, II (İstifa:01.11.1924) ve VIII inci Dönem İstanbul Milletvekili - Millî Müdafaa Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Erkânı Harbiye Umumiye Vekili - Evli, 1 Çocuk. Vefatı: 10.04.1950
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN ÇELİK KOZAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
TAKYETTİN FİKRET ONURALP KOZAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
REŞİT RAMABAR KOZAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAYDAR BEY * KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
CEMİL ALTAY KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
BESİM ATALAY KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SEYFİ AYDIN KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİ CEVDET BARLAS KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RAGIP SOYSAL KÜTAHYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ZİYA HURŞİT BEY * LAZİSTAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM ŞEVKİ BEY * LAZİSTAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ZEYNEL ABİDİN ATAK LAZİSTAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET NECATİ MEMİŞOĞLU LAZİSTAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
OSMAN NURİ ÖZGEN LAZİSTAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ESAT ÖZOĞUZ LAZİSTAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İSMET BEY * MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH BEY * MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI MUSTAFA EFENDİ * MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİ EFENDİ * MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN TAHSİN EFENDİ * MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
REŞİT AĞAR MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA FEYZİ BİLGİLİ MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
LÜTFİ EVLİYAOĞLU MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI BEDİR FIRAT MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN SITKI GÜR MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI GARİP TANER MALATYA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN TAHSİN ARTIK MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED NECİB GÜVEN MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ESAT ÖNEN MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM TURHAN MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MİTHAT ULUSAL MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED DERVİŞ URAL MARDİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
EMİN KAMİL EFENDİ * MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ZİYA BEY * MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI AHMET EFENDİ * MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MESUD EFENDİ * MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
KASIM NURİ BEY * MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
TEVFİK RÜŞTÜ ARAS MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ETEM FEHMİ ARSLANLI MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RİFAT BÖREKÇİ MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MAHMUD HENDEK MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SADETTİN ÖZSAN MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAMZA HAYATİ ÖZTÜRK MENTEŞE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
EMİN EFENDİ * MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FAHRETTİN ALTAY MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SAMİ ARKAN MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAYDAR ARSLAN MERSİN
  GÜLNAR - 1885, Lütfü - Hukuk - Avukat - I ve VIII inci Dönem İçel Milletvekili - Evli, 6 Çocuk. Vefatı: 20.04.1963
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ RIZA ATAIŞIK MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YUSUF ZİYA ERAYDIN MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET ŞEVKİ GÖKLEVENT MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET MUHTAR FİKRİ GÜCÜM MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MULLA ALİ GÜNEY MERSİN
  Vefatı: 15.09.1946
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN HÜSNÜ KONAY MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SALAHATTİN KÖSEOĞLU MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL SAFA ÖZLER MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ALİM ULUSAL MERSİN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET BİLGİN MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
OSMAN KADRİ BİNGÖL MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
KASIM DEDE MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDÜLGANİ ERTAN MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RIZA KOTAN MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İLYAS SAMİ MUŞ MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MAHMUD SAİD YETGİN MUŞ
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED ATA ATAY NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ZEYNEL ABİDİN BAYHAN NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA VEHBİ ÇORAKÇI NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA HİLMİ SOYDAN NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA SOYLU NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAKKI PAŞA SÜTEKİN NİĞDE
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RÜSTEM HAMŞİOĞLU OLTU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YASİN HAŞİMOĞLU OLTU
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
REŞİT BEY * SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MAHMUT CELAL BAYAR SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL HAKKI ÇALLI SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET REFİK İNCE SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED REŞAD KAYALI SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA NECATİ UĞURAL SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ÖMER LÜTFİ ÜNLÜ SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İBRAHİM SÜREYYA YİĞİT SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AVNİ ZAİMLER SARUHAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SALİH ATALAY SİİRT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HALİL HULKİ AYDIN SİİRT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NURİ BAYAM SİİRT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA SABRİ BAYSAN SİİRT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NECMEDDİN BİLGİN SİİRT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
KADRİ OKTAY SİİRT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞERİF AVCIOĞLU SİNOP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDULLAH KARABİNA SİNOP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RIZA NUR SİNOP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ŞEVKET PEKER SİNOP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAKKI HAMİ ULUKAN SİNOP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RIZA VAMIK URAS SİNOP
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET ZİYA BACANAK SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RASİM BAŞARA SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YUSUF ZİYA BAŞARA SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA TAKİ DOĞRUYOL SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
VASIF KARAKOL SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
EMİR MARŞAN SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSEYİN RAUF ORBAY SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA HAYRİ SIĞIRCI SİVAS
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RAUF BEY * SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA LÜTFİ AZER SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ABDULGANİ ENSARİ SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
BEKİR SITKI OCAK SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İHSAN SAĞLAM SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMED SIRRI TAYANÇ SİVEREK
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI MUSTAFA EFENDİ * ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
POZAN BEY * ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ESAD BEY * ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HACI SALİH HAYALİ ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ SAİP URSAVAŞ ŞANLIURFA
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HOCA FEHMİ EFENDİ * TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET RİFAT ARKUN TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İZZET GENÇ TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ŞÜKRÜ KESKİN TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAMDİ MÜTEVELLİOĞLU TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
NAZIM RESMOR TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MUSTAFA VASFİ SÜSOY TOKAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAMİT BEY * TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ALİ ŞÜKRÜ BEY * TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET FAİK AYBAY TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
CELALEDDİN AYKAR TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RECAİ BAYKAL TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAFIZ MEHMED ENGİN TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET İZZET EYÜPOĞLU TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HÜSREV GEREDE TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SABRİ NEMLİZADE TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN SAKA TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET HAMDİ ÜLKÜMEN TRABZON
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
ŞEYH MASUM EFENDİ * VAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
TEVFİK DEMİROĞLU VAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
EMİN GİRDİVAN VAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HASAN SIDDIK HAYDARİ VAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
KAMİL MENDANLI VAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAKKI UNGAN VAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
HAYDAR VANER VAN
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
MEHMET HULUSİ AKYOL YOZGAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
AHMET NURİ BAYDAR YOZGAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
İSMAİL FAZIL CEBESOY YOZGAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
RIZA ERSOY YOZGAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
SÜLEYMAN SIRRI İÇÖZ YOZGAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
YUSUF BAHRİ TATLI YOZGAT
 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ-1. DÖNEM Milletvekili
FEYYAZ ALİ ÜST YOZGAT
 
Bulunan Kayıt Sayısı : 436

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

TBMM Gezi ve Rehberlik

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, TBMM rehberlik online kayıt sistemine başvurunun ardından, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki