Komisyon Adı:Plan Ve Bütçe Komisyonu
Konu:İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, (2/1491) Esas Numaralı Kanun Teklifi'yle İlgili Tali Komisyonların Raporları İle Tbmm Kanunlar Ve Kararlar Başkanlığının Anayasa'ya Aykırılık Açısından Görüşü Varsa İlgili Raporun Suretini İstediğine, 1 Ekim 2018 Tarihinde Verdiği 573 Esas Numaralı Kanun Teklifi'nin Bugüne Kadar Gündeme Alınmadığına İlişkin Açıklaması
Dönemi:27
Yasama Yılı:2
Tarih:24/12/2018


İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, (2/1491) esas numaralı Kanun Teklifi'yle ilgili tali komisyonların raporları ile TBMM Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının Anayasa'ya aykırılık açısından görüşü varsa ilgili raporun suretini istediğine, 1 Ekim 2018 tarihinde verdiği 573 esas numaralı Kanun Teklifi'nin bugüne kadar gündeme alınmadığına ilişkin açıklaması MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

     Değerli milletvekilleri, basın mensupları, kamu görevlileri; hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum.

     Değerli Başkanım, benim bu 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu hakkında değişiklikle ilgili bir kanun teklifim vardı. Kanun teklifini 14 Aralık 2016'da vermiştim, 1521 sıra sayı numarasıyla kayıtlıydı. Ancak o dönem seçimler olduktan sonra tekrar bunu 1 Ekim 2018 tarihinde 573 sıra numarasıyla yeniledim. Burada bu Boğaziçi'yle ilgili esas komisyon olarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna havale edilmiş durumda. Ancak sizdeki bu kanun teklifine de ben baktığım zaman, esas komisyon Plan ve Bütçe, tali komisyon olarak Anayasa ve İçişleri Komisyonu gösterilmiş durumda. Burada Bayındırlık, İmar ve Ulaştırmanın alanına giren bir konu tali komisyon dahi nitelendirilmemiş. Maalesef burada bir sıkıntı var. Bizim İç Tüzük'ümüzün 23'üncü maddesinde "Tali komisyonlar, işin kendilerini ilgilendiren yönü ve maddeleri üzerinde esas komisyona görüş bildiren komisyonlardır." hükmü var, aynı şekilde, 34'üncü madde var yani tali komisyonların rapor vermesiyle ilgili. Bu, cuma günü size havale ediliyor, öyle görünüyor, ancak tali komisyon olan İçişleri ve Anayasa Komisyonunda eğer raporlar varsa bu raporları sizden istirham ediyoruz veyahut da bunlar beklenilmeden niye acele burada görüşülüyor?

     Yine İç Tüzük'ümüzün 38'inci maddesi uyarınca, teklif edilen bir kanunun Kanunlar Kararlardan Anayasa'yla ilgili olarak görüşü sorulur. Eğer bu konuda Kanunlar ve Kararların İç Tüzük'ün 38'inci maddesi uyarınca Anayasa'ya aykırılık açısından bir teklifleri, bir görüşleri varsa o raporun bir suretini istiyorum. Ama bu tali komisyonların bu raporları gelmeden, İç Tüzük'ün 38'inci maddesi uyarınca Anayasa'ya aykırılık iddiası, Kanunlar Kararlardan, incelenmeden, görüş bildirilmeden bu aşamada bunun görüşülmesi doğru değil ve yerinde değil, İç Tüzük'e de aykırı.

     BAŞKAN - Teşekkür ederim.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Son sözüm şu: Benim bu kanun teklifimin bu kadar, 1 Ekimde verdiğim hâlde ve bugüne kadar bu gündeme alınmıyor, sayın birinci parti, iktidar partisinin Grup Başkan Vekilinin cuma günü mesai saatine üç saat kala veya mesai saati içerisinde -bilemem onu da ben- verilen kanun teklifi bu kadar acilen gündeme geliyor. Bu bir eşitsizliktir.

     BAŞKAN - Teşekkür ederim.

     MAHMUT TANAL (İstanbul) - Anayasa'nın 10'uncu maddesinde, milletvekilleri arasında, seçildiği partinin, seçildiği bölgenin veya topluluğun, kesimin vekili değil, tüm herkesin vekilidir. Bu anlamdaki bu ayırımcı uygulamayı da kınıyorum.

     Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunarım.