Turkiye Buyuk Millet Meclisi

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Komisyon Tutanakları

Arama
Dönem
Yasama Yılı
Tarih
Komisyon
Kelime
İhtisas Komisyonları
Adalet Komisyonu
Anayasa Komisyonu
      -- Anayasa Alt Komisyonu
      -- Anayasa Ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Alt Komisyonu
      -- Anayasa Ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon
Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu
Çevre Komisyonu
      -- Çevre Alt Komisyonu
Dışişleri Komisyonu
      -- Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu
Dilekçe Komisyonu
      -- Araç Muayene İstasyonunda Bozuk Para Üstü Almamaktan Ya Da Alamamaktan Kaynaklanan Sorunun Çözümüyle İlgili Kurulan Alt Komisyon
      -- Askeri Okullarda Ayrımcılığa Uğradıkları, Haksız Olarak İlişkilerinin Kesildiği İddia Edilerek Kanunun Araştırılması Askeri Okullarla İlişiği Kesilenlerin Tazminat Yükümlülüğünün Azaltılması/kaldırılması Kararı İle Kurulan Alt Komisyon
      -- Bankacılık Alt Komisyonu
      -- Devre Mülk Ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması Ve Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      -- Dilekçe Komisyonu İle İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu
      -- Dilekçe Komisyonu İle İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Alt Komisyonu
      -- Engelli Sağlık Kurulu Raporunda Engellilik Oranına Herediter Anjiyoödem Hastalığının Dâhil Edilmesine Dair Başvuruyu İncelemek Üzere Kurulan Alt Komisyon
      -- Evlilik/izdivaç Programlarının Aile Kurumuna Olumsuz Etkilerinin Araştırılması Ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      -- Forex Piyasasındaki Mağduriyetlerin İncelenmesi Alt Komisyonu
      -- Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması Ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu
      -- Kamuda Çalışan Engelli Veya Engelli Yakını Olan İşçilerin Yer Değiştirme Ve Yıllık İzinlerini İstedikleri Tarihlerde Kullanabilmeleri Talebini İçeren Dilekçeler Hakkında Kurulan Alt Komisyon
      -- Mesleki Eğitim Kapsamında Staj Gören Öğrencilere Ücret Ödenmesindeki Sorunların Araştırılması Ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      -- Obezite İle Mücadele Yöntemleri Ve Cerrahi Uygulamadaki Malpraktis İddiaların Araştırılması Ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      -- Şehir Merkezlerindeki İşlek Caddelerin Trafik Sorunlarının Araştırılması Ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu
      --
İçişleri Komisyonu
      -- İçişleri Alt Komisyonu
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
      -- Batı Ülkelerindeki İslam Düşmanlığını İnceleme Alt Komisyonu
      -- Ceza Ve İnfaz Kurumları Ve Tutukevleri İnceleme Alt Komisyonu
      -- Çocuk Hakları Alt Komisyonu
      -- Engelli Haklarının Araştırılması Hakkında Kurulan Alt Komisyon
      -- Göç Ve Uyum Alt Komisyonu
      -- Göç Ve Uyum Alt Komisyonu ( Mülteci Hakları Alt Komisyonu)
      -- Hükümlü Ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu
      -- İnsan Hakları Alt Komisyonu
      -- İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu
      -- Kadına Ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddetin İncelenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon
      -- Mağdur Hakları Konusunda Araştırmalar Yapmak Üzere Kurulan Alt Komisyon
      -- Şırnak İli Uludere İlçesi Irak Sınırında Yapılan Hava Harekâtı Sonucu Meydana Gelen Ölüm Olaylarının İncelenmesine Yönelik Alt Komisyon
      -- Terör Ve Şiddet Olayları Kapsamında Yaşam Hakkı İhlallerinin İncelenmesine Yönelik Kurulan Alt Komisyon
      -- Tunceli İli Hozat İlçesindeki Fişleme İddialarının Araştırılması İçin Kurulan Alt Komisyon
      -- Türkiye De Bulunan Mülteciler, Sığınmacılar Ve Yasadışı Göçmenlerin Sorunlarınının İncelenmesi Amacıyla Kurulan Alt Komisyon
      -- Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu Tasarısı Alt Komisyonu
Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
      -- " Her Alandaki Kadın İstihdamının Arttırılması Ve Çözüm Önerileri" Konulu Alt Komisyon
      -- " Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Ve Anayasa" Konulu Alt Komisyon
      -- " Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü" Konulu Alt Komisyon
      -- " Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme" Konulu Alt Komisyon
      -- Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik Ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Konulu Alt Komisyon
      -- İstanbul Sözleşmesinin Etkin Uygulanması Ve İzlenmesi Konulu Alt Komisyon
      -- Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu
      -- Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesi Ve Kırsalda Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Konulu Alt Komisyon
      -- Türkiyede Yaşayan Engelli Kadınlar İle Engellilere Bakmakta Olan Kişilerin Sorunları Ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon
      -- Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı Olan Ve Vatandaşlıktan İzinle Çıkmış Kadınların Ve Ailelerinin Sorunları Ve Çözüm Önerileri Konulu Alt Komisyon
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu
      -- Kit Alt Komisyonu
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
      -- Milli Eğitim Alt Komisyonu
Milli Savunma Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu
      -- Plan Ve Bütçe Alt Komisyonu
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu
      -- Sağlık Alt Komisyonu
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
      -- Sanayi Alt Komisyonu
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu
      -- Tarım Alt Komisyonu
Araştırma Komisyonları
Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Bilgi Toplumu Olma Yolunda Bilişim Sektöründeki Gelişmeler ile İnternet Kullanımının Çocuklar, Gençler ve Aile Yapısı Üzerinde Sosyal Etkilerinin Araştırılması Amacıyla Bir Meclis Araştırma Komisyonu
Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
(10 / 124, 226, 320, 321, 336, 601, 637, 958, 1055, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148) Esas Numaralı Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Üstün Yetenekli Çocukların Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı Sağlayacak Etkin İstihdamlarının Sağlanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Als, Sma, Dmd, Ms Hastalıklarında ve Kesin Tedavisi Bilinmeyen Diğer Hastalıklarda Uygulanan Tedavi ve Bakım Yöntemleri ile Bu Hastalıklara Sahip Kişiler ve Yakınlarının Yaşadıkları Sorunların ve Çözümlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Aile Bütünlüğünü Olumsuz Etkileyen Unsurlar ile Boşanma Olaylarının Araştırılması ve Aile Kurumunun Güçlendirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Ülkemizde Demokrasiye Müdahele Eden Tüm Darbe ve Muhturaların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacı ile Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
      -- 12 Eylül 1980 Askerî Müdahalesini Araştırma Alt Komisyonu
      -- 27 Mayıs 1960 Ve 12 Mart 1971 Askerî Müdahalelerini Araştırma Alt Komisyonu
      -- 28 Şubat 1997 Ve 27 Nisan 2007 Askerî Müdahalelerini Araştırma Alt Komisyonu
Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti ile İlgili Bireylerin ve Ailelerinin Sorunlarının Çözümü İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Fethullahçı Terör Örgütünün (fetö/pdy) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
(10 / 34, 55, 679, 801, 904, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107) Esas Numaralı Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğinin Korunmasında, Bunların Üretiminde ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ile Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Bilişim Teknolojileri Bağımlılığının Etkilerinin İncelenerek Olası Zararlarının Bertaraf Edilmesi ve Bu Teknolojilerin Kontrollü Kullanımının Sağlanması İçin Yapılması Gerekenlerin Saptanması Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Adana'nın Aladağ İlçesinde Kız Öğrenci Yurdunda Meydana Gelen Elim Yangın Vakasının Araştırılması ve Benzer Acıların Bir Kez Daha Yaşanmaması ve Kamusal Eğitim ve Barınma Haklarının Tüm Öğrencilerimiz İçin Güvence Altına Alınıp Yaygınlaştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddet Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komsiyonu
Çölyak Hastalığının Teşhis Aşamasının, Sebeplerinin, Sonuçlarının ve Bu Hastalığa Maruz Kalanlara Sağlanabilecek Yardımların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesine İlişkin Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması ve Çözüm Sürecinin Değerlendirilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
      -- Toplumsal Barış Yollarının Araştırılması Alt Komisyonu
Yurtdışına Kaçırılan Kültür Varlıklarımızın Belirlenerek İadelerinin Sağlanması ve Mevcut Kültür Varlıklarımızın Korunması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Maksadıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
      -- Hukuk Alt Komisyonu
      -- Teknik Alt Komisyonu
Son Yıllarda Türk Sporunda Yaşanan Doping Sorununun Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu
Manisa'nın Soma İlçesinde Başta 13 Mayıs 2014 Tarihinde Olmak Üzere Meydana Gelen Maden Kazalarının Araştırılarak Bu Sektörde Alınması Gereken İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tedbirlerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki