Turkiye Buyuk Millet Meclisi

MEHMET DOĞAN KUBAT


AÇIKLAMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
2 74 23/02/2017 Vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, ehliyet, evlenme gibi belgelerle oy kullanabileceklerine ilişkin açıklaması - 385- Ham Tutanak AK Parti
MİLLETVEKİLLERİNİN ANT İÇMESİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 1 17/11/2015 Milletvekillerinin Ant İçmesi 54-54 Basılmış Tutanak AK Parti
SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 55 07/03/2016 Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in sataşma nedeniyle yaptığı konuşması sırasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması - 54-55 Ham Tutanak AK Parti
SİYASİ PARTİ GRUBU ÖNERİLERİ
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 4 25/11/2015 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 70- Ham Tutanak AK Parti
1 38 11/02/2016 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 439-440 Ham Tutanak AK Parti
1 68 06/04/2016 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 240-241 Ham Tutanak AK Parti
2 49 03/01/2017 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 596-597 Ham Tutanak AK Parti
2 60 17/01/2017 CHP Grubu önerisi münasebetiyle - 176-179 Ham Tutanak AK Parti
2 92 16/05/2017 AK PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle - 61- Ham Tutanak AK Parti
Temel Kanun Tasarıları
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
3 96 08/05/2018 Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı ve Teklifi münasebetiyle 102- 123- Ham Tutanak AK Parti
USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
YY Birleşim Tarih Konu Açıklaması Ham Tut.Sf. Basılmış Tut.Sf. Tüm Metin Partisi
1 16 17/12/2015 MHP Grubunun vermiş olduğu araştırma önergesinin Meclis Başkanlığı tarafından işleme alınmamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 43- Ham Tutanak AK Parti
1 31 21/01/2016 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'ın Hükümetin yaptığı açıklamadan sonra siyasi parti gruplarına onar dakika söz hakkı vermemesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 213- Ham Tutanak AK Parti
1 32 26/01/2016 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın HDP grup önerisini gündeme almasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 343-344 Ham Tutanak AK Parti
1 33 27/01/2016 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın İç Tüzük'ün 69'uncu maddesini uygulamasıyla ilgili tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 526- Ham Tutanak AK Parti
1 43 24/02/2016 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'ın, 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın tali komisyonlarda görüşülmemesi nedeniyle geri çekilmesiyle ilgili talebi yerine getirmemesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 122-123 Ham Tutanak AK Parti
1 43 24/02/2016 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan'ın, Avrupa Birliği müktesebatında kişisel verilerin korunmasıyla ilgili tüzüğün henüz kabul edilmemesi nedeniyle 117 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın geri çekilmesiyle ilgili talebi yerine getirmemesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 95-96 Ham Tutanak AK Parti
1 68 06/04/2016 273 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın temel kanun olarak görüşülmesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 304- Ham Tutanak AK Parti
1 76 20/04/2016 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın 278 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın 3'üncü maddesiyle ilgili önerge üzerinde yapılan oylama işlemi sırasındaki tutumu hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 677- Ham Tutanak AK Parti
2 28 29/11/2016 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tezkeresini Genel Kurulun oyuna sunmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 48- Ham Tutanak AK Parti
2 53 09/01/2017 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın, Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve arkadaşları tarafından verilen 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle geri çekilmesini isteyen önergelerini işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 243-244 Ham Tutanak AK Parti
2 53 09/01/2017 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin Genel Kurula getirilme sürecinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 253-254 Ham Tutanak AK Parti
2 54 10/01/2017 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın, 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 1'inci maddesi üzerinde yapılan oylama tutanağını açıklama şeklinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 452-453 Ham Tutanak AK Parti
2 55 11/01/2017 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 2'nci maddesinin oylamasının sayım sonucuna ilişkin tutanağın kâtip üyelerce imzalanmasıyla ilgili yapılan işlemin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 576-577 Ham Tutanak AK Parti
2 55 11/01/2017 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin görüşmelerinin bir angarya oluşturacak kadar uzun saatler devam ettirilmesinin çalışma usul ve esaslarına aykırı olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 653-654 Ham Tutanak AK Parti
2 58 14/01/2017 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın 447 sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin 16'ncı maddesinin kanun yapım tekniğine aykırı olması nedeniyle Komisyona iade edilemeyeceği yönündeki tutumunun İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 1225-1226 Ham Tutanak AK Parti
2 61 18/01/2017 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın 447 ve 447'ye 1'inci Ek sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin gizli oylamalarında bakanların vekâleten oy kullanmaları ve bu vekâletnamelerin içeriğiyle ilgili tutumunun Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 383-384 Ham Tutanak AK Parti
2 62 19/01/2017 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, tutuklu HDP milletvekillerinin 447 ve 447'ye 1'inci Ek sıra sayılı Anayasa Değişiklik Teklifi'nin tümünün oylamasında oy haklarını kullanabilmelerinin sağlanmasıyla ilgili dilekçeleri hakkında bir işlem yapmamasının Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 582- Ham Tutanak AK Parti
2 92 16/05/2017 Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyonun usulüne uygun teşekkül etmediği gerekçesiyle Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelikleri seçimlerinin yapılıp yapılamayacağı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 77- Ham Tutanak AK Parti
2 101 06/06/2017 485 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın görüşmelerinin yapılmasının Anayasa ve İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle - 100-101 Ham Tutanak AK Parti
2 117 24/07/2017 492 sıra sayılı İç Tüzük Değişiklik Teklifi'nin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle işleme alınıp alınamayacağı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 193-195 984-985 Ham Tutanak AK Parti
2 117 24/07/2017 (2/1783) esas numaralı İç Tüzük Değişiklik Teklifi'nin Anayasa Komisyonuna havalesinin İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 204-206 988- Ham Tutanak AK Parti
3 8 16/10/2017 Radyo ve Televizyon Üst Kurulunda boşalan üyelikler için yapılacak seçim işleminin yasadışı olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 176-179 754- Ham Tutanak AK Parti
3 10 18/10/2017 497 sıra sayılı Kanun Tasarısı'nın Anayasa'ya aykırı maddeler içerdiği ve bu nedenle Komisyona iade edilmesi gerekip gerekmediği hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 110-113 953- Ham Tutanak AK Parti
3 69 12/03/2018 Anayasa'ya aykırılık iddiaları nedeniyle 534 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanmasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 145- 410- Ham Tutanak AK Parti
3 81 04/04/2018 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Mithat Sancar'ın AK PARTİ grup önerisini işleme almamasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 195- 952-953 Ham Tutanak AK Parti
3 88 19/04/2018 Oturum Başkanı TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın'ın AK PARTİ grup önerisini işleme almasının İç Tüzük hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında usul görüşmesi münasebetiyle 64- 848- Ham Tutanak AK Parti

Sosyal Medya

Kurumsal Facebook Adresi Kurumsal Twitter Adresi RSS Aboneliği Gunluk Haber Aboneliği Genel Kurul Facebook Adresi Genel Kurul Twitter Adresi Web Yoneticisine Mesaj
Sosyal Ağlarda TBMM

Arama

TBMM'yi Ziyaret

Randevulu Okul Gezisi

Rehber Eşliğinde Gezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tanıtımı kapsamında ziyaretçilerin rehber eşliğinde gezdirilmesi, Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan bir program dahilinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

 

 

 

 

E-devlet Üzerinden Randevu

E-devlet Linki

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ziyaret etmek için e-Devlet üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.

e-Devlet Linki

Halk Günü

Halk Günü

Milli İradenin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi tüm vatandaşlarımızın ziyaretine açılmıştır. Her ayın ilk Cumartesi günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında önceden herhangi bir randevu almaksızın saat başı gerçekleştirilen gezi programlarına katılabilmek için TBMM Dikmen Kapısına gelmeniz yeterli olacaktır.

Detaylı Bilgi İçin

 

 

Kurtuluş Savaşı Müzesi

Kurtuluş Savaşı Müzes

'Birinci Millî Mimarlık Dönemi Üslubu'nun Ankara'daki ilk örneklerinden olan I.TBMM Binası, 1920-1924 yılları arasında Kurucu Meclis olarak da görev yapan Gazi Meclis tarafından kullanılmıştır. Halen TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı uhdesinde Kurtuluş Savaşı Müzesi (I.TBMM Binası) olarak hizmet vermektedir.

Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanal Tur

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni aşağıdaki bağlantıyı kullanarak sanal olarak gezebilirsiniz.

TBMM Sanal Tur Gezisi

Engelsiz Meclis

İşitme Engelliler

Rehber Eşliğinde Gezi

Yasama ve Denetim Hizmetlerine İlişkin Tanıtım Videolarına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

Youtube Erişim Linki