Konu:CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:57
Tarih:24/01/2013


CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MUSTAFA ERDEM (Ankara) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 8'inci madde üzerine söz almış bulunmaktayım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Ne hikmetse, birleştirmek, kaynaştırmak, bütünleştirmek varken; bölmek, parçalamak, ayrıştırmak gibi bir zafiyetle meşgul oluyor ve yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini de bu duyguya, bu fitneye veya bu bölünmüşlüğe alet ediyoruz. Türk milletinin ahlaki değerleri, insani değerleri, dinî değerleri birleşme, kaynaşma ve paylaşmadan yanadır. Eğer tarih içerisinde bir şerefe sahip oldu isek, insanlığa medeniyetin ne olduğunu öğretme gibi bir yüce değere sahip oldu isek, sahip olduğumuz kültür koordinatlarında bunu aramamız lazım gelir.

Sevgili Peygamberimiz Medîne-i münevvereye gittiği zaman ensarla muhaciri kardeş yapmıştır. Yüce Allah Kur'an-ı hakîminde, Âl-i İmrân Suresi'nin 103'üncü ayeti kerimesinde -bizleri birlik ve beraber olmaya- bölünmüşlüğün, tefrikanın bizleri bölmeye, yok etmeye götürdüğünü ama kaynaşmanın bizler için bir sevinç ve bir cehennemden kurtuluş vesilesi olduğunu hatırlamaktadır.

Değerli milletvekilleri, ne kadar gizlerseniz gizleyin, ne kadar farklı araç ve gereçleri kullanırsanız kullanın, az önce burada konuşanlar, bu yasanın ana dilde savunma yasası olduğunu veya kendilerine birtakım ayrımcılık imkânlarına fırsat vereceğini ifade ettiler. Gelin, hiç değilse hakikati siz de başkaları gibi söyleyin ve Türk milleti kimin kime hizmet ettiğini, kimlerin nasıl bir rol paylaşımı içerisinde olduğunu görsün.

İki gün önce Sudan'dan geldim. Sudan, Afrika'nın en büyük ülkelerinden birisiyken, bugün Güney Sudan bölünmüştür ve şu anda ikisi de açlığa ve sefalete mahkûm olmuştur. Darfur bölgesinde yeniden fitne uyandırılmış, insanlar bir şekilde birbirlerine -aynı dinin mensupları olmalarına, aynı kökenden gelmelerine rağmen- düşmanca davranmaya ve binlerce kardeşini öldürmeye tevessül etmiştir.

Bir yetimhaneyi ziyaret ettik. Kardeşin kardeşi öldürdüğünün emanetine sahip çıkan yine bu şerefli Türk milletinin mensuplarıdır. O zaman size Kur'ani bir gerçeği hatırlatmak istiyorum: Gelin, hakikati örtmeye çalışmayalım, gelin, bir şekilde birleşmeye ve kaynaşmaya çalışalım. Bu politikaların sonucu Kürt kardeşlerimizle Türk kardeşlerimiz arasına fitne sokuyor, Kur'an ise fitnenin öldürmekten daha beter olduğunu söylüyor.

Mersin Üniversitesinin yaptırmış olduğu bir araştırmada, Kürtlerle Türkler arasında önemli sayılabilecek bir evlilik söz konusu iken bu PKK belasının çıkması ve AKP'nin BDP'yle iş birliği yapması sonucu, bugün Türkiye'de Kürt kardeşlerimizle Türkler arasında evlilik oranı sıfır derekesine düşmüştür. O zaman, gelin, birleştirmek için ne yapmamız gerekiyorsa bunu yapalım.

Türkiye üzerinde Batı'nın oynadığı oyunlar belli, PKK'ya kimlerin hizmet ettiği ve destek verdiği de bellidir. Paris'te yaşanan olayların Fransa devleti tarafından nasıl desteklendiğini siz gördünüz ve Sayın Başbakan Fransa Devlet Başkanına "Ne hadle bu işe karışıyorsun?" diyorsa, kimin kim tarafından desteklendiğini gördüğümüz hâlde ne diye hâlâ onların desteğine izin verir bir bölünmüşlüğe, bir tefrikaya vesile olabiliyoruz.

Değerli milletvekilleri, ülkemiz, bir şekilde kendi içerisinde, tarihî, sosyal, kültürel ve etnik değerleri itibarıyla, dünden bugüne kaynaşmış ve bir bütün hâline gelmişken, bu topraklar üzerinde emelleri olanların, bu toprakların tarihî değerleri üzerinde hesabı olanların, Türk milletinin ecdadıyla görülmesi gereken hesapları olanların, bölme ve parçalamadan başka bu hedefe ulaşamayacaklarını görüyor ve bu noktada yüce Meclisi eğer alet ediyorsa ben bu Meclis adına üzüntü duyduğumu ifade etmek istiyorum.

Âkif'in ifadesini dikkatlerinize arz ediyorum: "Girmedikçe bir millete tefrika, düşman giremez./Toplu vurursa yürekler onu top sindiremez." Gelin, hep birlikte bu milletin yücelmesi için gayret edelim ve gerekiyorsa düşmana karşı da el birliğiyle, yürek birliğiyle, birlikte haddini bildirelim der, hepinize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.