Konu:ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:53
Tarih:16/01/2013


ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI VE TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4'üncü maddesi üzerinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Ülkemizdeki enerji talebi artışıyla birlikte dünyada enerji talebinde de her ülkede farklı oranlarda sürekli, artmalar görülmektedir. Bu artma talebini karşılamak için küresel enerji yatırımları her yıl artış göstermektedir. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, enerji sektörüne 2012 ile 2035 yılları arasında küresel ölçekte toplam 37,4 trilyon dolar yatırım yapılacağı tahmin edilmektedir. Yatırımların yaklaşık olarak 17 trilyon dolarının elektrik sektörüne, 10 trilyon dolarının petrole, 9 trilyon dolarının gaz sektörüne, 1,2 trilyon dolarının kömür sektörüne, 0,4 trilyon dolarının biyoyakıt sektörüne yapılması planlanmaktadır.

Ülkemizde enerji sektörünün 2023 tarihine kadarki toplam yatırım ihtiyacının 120 veya 130 milyar doları aşacağı tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, ihtiyaç duyulan yatırımların özel sektör tarafından yapılmasını sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli çalışmalar Hükûmetimizce yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde elektrik kurulu gücünde özel sektörün payı 2002'de yüzde 30 iken bugün yüzde 56 düzeyine ulaşmıştır. 2012 yılı sonu itibarıyla elektrik enerjisi üretiminde özel sektörün payı yüzde 61 seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye, dünya ülkeleri arasında birincil enerji tüketiminde 21'inci sırada, petrol tüketiminde 26'ncı sırada, doğal gaz tüketiminde 20'nci sırada, kömür tüketiminde 14'üncü sırada, elektrik tüketiminde 20'nci sırada, en fazla kömür rezervine sahip ülke sıralamasında ise 17'nci sıradayız. En fazla kömür üreten 13'üncü ülke, elektrik üretiminde 20'nci ülke, jeotermal enerji kapasitesinde 12'nci sırada, güneş enerjisi kapasitesinde 27'nci sırada, rüzgâr enerjisi kapasitesinde 16'ncı ülke konumundayız.

Türkiye, OECD ülkeleri içerisinde geçtiğimiz on yıllık dönemde enerji talep artışının en hızlı gerçekleştiği ülke konumundadır. Aynı şekilde ülkemiz, dünyada 2002 yılından bu yana elektrik ve doğal gazda Çin'den sonra en fazla talep artış hızına sahip 2'nci büyük ekonomi olmuştur.

Elektrik sektöründe arz güvenliği ve sisteminin geleceği açısından en çok önem verilen konu üretim yatırımlarının gerçekleşmesidir. Son sekiz yılda lisans alan projelerden yaklaşık 18.347 megavat kurulu gücündeki yeni kapasite sisteme dâhil edilmiştir.

2003 yılında devreye giren elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık olarak yarısı doğal gaz kaynaklı iken son yıllarda bu kapasitenin üçte 1'i doğal gaz kaynaklı, geri kalanı ise rüzgâr, hidrolik ve kömür kaynaklı olarak gerçekleşmektedir.

2012 yılı Ekim sonu itibarıyla özel sektöre ait toplam 2.450 megavat kurulu gücünde 159 yeni veya ünite ilavesi yapılan santralin geçici kabulleri yapılmış ve ticari işletmeye geçme izni verilmiştir. Bu santrallerin 1.590 megavatlık kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından, 35 megavatı kömür, linyit, ithal kömür ve kalan 825 megavatı doğal gaz yakıtlı santrallerden oluşmaktadır.

Değerli milletvekilleri, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tesis edilen ve doğal gazla çalışan elektrik santrallerinde kesinti veya kısıntıya gidilmesi hâlinde, bu santrallerin ikincil yakıtla elektrik üretimleri hâlinde kullandıkları ikincil yakıt alımları, elektrik enerji tarifelerinin aşağıya çekilmesi amacıyla 31/12/2012 tarihine kadar özel tüketim vergisinden muaf tutulmuştu. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun geçici 5'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2012" ibaresinin "31/12/2019" şeklinde değiştirilmesi suretiyle yap-işlet-devret modeliyle kurulan doğal gaz santrallerinin uygulama-imtiyaz sözleşmeleri 2019 tarihinde sona ereceğinden, yap-işlet-devret modeliyle kurulan doğal gaz santrallerinin ikincil yakıt alımlarında özel tüketim vergisinden istisna tutulması uygulamasına 2019 yılı sonuna kadar?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelebi.

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.  (AK PARTİ sıralarından alkışlar)