Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'NİN, (2/978) ESAS NUMARALI, YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
Yasama Yılı:3
Birleşim:52
Tarih:15/01/2013


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ'NİN, (2/978) ESAS NUMARALI, YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ'NİN DOĞRUDAN GÜNDEME ALINMASINA İLİŞKİN ÖNERGESİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; vermiş olduğumuz teklif, 2004 yılından bu yana uygulana gelmekte olup da uygulama süresi 31 Aralık 2012 tarihinde biten 5084 sayılı Teşvik Kanunu'nun üç yıl daha uzatılmasını öngörmektedir. Üç yıllık süre, Hükûmet tarafından, Genel Kurul tarafından fazla bulunabilir, gerekirse bu süreyi ayrıca konuşabiliriz ama ana amacımız, 2012 yılı sonu itibarıyla bitmiş olan Teşvik Kanunu'nun uygulama kapsamının, o kapsamdaki teşviklerin belli bir süre daha uygulanmasını sağlamaktır.

Değerli milletvekilleri, en liberal ekonomilerde bile, piyasa ekonomisinin bütün kurumlarıyla uygulandığı ülkelerde bile devlet ekonomiye daima müdahale eder. Devletin ekonomiye müdahale etme araçlarından en önemlisi de devlet yardımları ve teşviklerdir. Teşvikler bütün ülkelerde vardır. Bölgesel teşvik uygulamaları vardır, genel teşvik uygulamaları vardır. Uygulanan politikalara göre, hükûmetçe belirlenen amaçlara göre bunların ikisi bir arada uygulanabilir ya da ikisi ayrı ayrı uygulanabilir. 5084 sayılı Kanun 2004 yılında yürürlüğe girdiğinde 36 ili kapsamına alıyordu. Daha sonra, talep üzerine veya çeşitli eşitsizliklerin hükûmet tarafından da fark edilmesi üzerine, kapsama giren il sayısı 36'dan 49'a çıkarıldı.

Başlıca üç tür teşvik uygulanıyordu. Birincisi, istihdam teşvikleriydi, bunun içinde de iki teşvik vardı: Gelir vergisi stopajının alınmaması ve sigorta primi işveren desteğinin hazine tarafından karşılanması; yani işçi istihdam eden kişi, işveren sigorta primini ödemeyecekti. Bunlar önemli teşviklerdir. Yine, ikinci grup teşvik enerji desteğini kapsıyordu. Üçüncü grup teşvik de yatırım yapacak kişilere, yatırımcılara, hazineye ait taşınmazların bedelsiz olarak tahsis edilmesinden oluşuyordu. Enerji desteği zaman içerisinde kaldırıldı ancak diğer destekler çeşitli şekillerde 2012 yılı sonuna kadar devam etti.

Bizim devam etmesini istememizin temel nedeni şudur: Evet, denilecektir ki: "Hükûmet 2012 yılında bir başka teşvik uygulamasını yürürlüğe koymuştur." Evet, doğru, Hükûmet 2012 yılında bölgesel teşvik anlayışından ayrılarak genel teşvik anlayışına daha yakın, içinde bölgesel teşvik özellikleri de olan bir teşvik paketini uygulamaya koydu ancak bu paket henüz kendinden beklenenleri verebilmiş değildir; birinci nedenimiz budur, 5084 sayılı Kanun'un uygulama süresinin uzatılmasını talep etmemizin birinci nedeni bu.

İkinci nedeni ise, ekonomi küçülme sürecine girmiştir. 2010 yılında yüzde 9,2, 2011 yılında yüzde 8,5 oranında büyüyen Türkiye ekonomisi şimdi, 2012 sonu itibarıyla eğer hedefler tutarsa yüzde 3,2 büyüyecektir yani hükûmet frene basmıştır. 2012 yılının birinci çeyrek büyümesi yüzde 3,4 iken üçüncü çeyrekte bu büyüme yüzde 1,6'ya inmiştir. Frene basılmışken işletmelerin ayakta kalabilmesi zordur. Birçok il böyle bir düzenlemeyi bekliyor; Trabzon'dan tutun Kahramanmaraş'a, Malatya'ya, Van'a, Şanlıurfa'ya, Adıyaman'a kadar birçok ilimiz bu teşvik uygulamasının bir müddet daha uzatılmasını beklemektedir. Bu acilen ihtiyaç duyulan bir konudur. 2012 sonuna kadar uygulanan teşvik ekonomide belli bir istihdamı yaratmıştır, bunu kabul edelim; 31 bin iş yerinde toplam 766 bin kişi istihdam edilmiştir, kadın istihdamı yine bir aşama kaydetmiştir. Şimdi, bunu bıçakla keser gibi sona erdirmek, bu işletmeleri sorunlarla, ekonomik krizlerle karşı karşıya bırakmak, onların kapanmasına yol açmak demektir ayrıca işsizliği tetiklemek demektir.

Bunu Genel Kurulun dikkatine, takdirine sunuyorum.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Süreyi tekrar konuşabiliriz ama uzatılmasında yarar olduğu düşüncesiyle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Hamzaçebi.