Konu:Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:4
Birleşim:6
Tarih:15/10/2020


Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İBRAHİM AYDIN (Antalya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 228 sıra sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde söz almış bulunmaktayım. 27'nci Dönem Dördüncü Yasama Yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Geçmiş olsun Hatay. Öncelikle yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Büyük yangının söndürülmesinde canla başla gayret gösteren tüm Orman teşkilatımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kendilerini "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" diye tanıtan, Hatay'daki yangınları çıkardıklarını söyleyen hain terör örgütünü şiddetle kınıyorum. Hak ettikleri cezayı bu dünyada da öbür dünyada da alacaklardır inşallah.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumları olduğu üzere merkezî yönetim bütçesinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esaslar 5018 sayılı Kanun'da düzenlenmektedir. Söz konusu kanunla kamu mali yönetimi alanında bütçelerin sonuç odaklı bir yaklaşımla hazırlanması, mali saydamlık ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi nedeniyle çok önemli bir reform niteliğindedir. Teklifimizin ilk 4 maddesinde yapılan değişikliklerle, bu reformun devamı niteliğinde olan ve bütçe uygulamalarından elde edilen deneyimler ile modern bütçeleme yaklaşımları esas alınarak oluşturulan performans esaslı program bütçenin uygulama sürecinin başlatılması ve performans esaslı bütçeleme sisteminin etkinleştirilmesi hedeflenmektedir. Program bütçe uygulamasıyla kamu kaynaklarının hangi amaçlara tahsis edildiğini gösteren bütçe sınıflandırılmaları kullanılmaktadır. Bu nedenle Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya gibi birçok ülkede bütçeler program bütçe yaklaşımına uygun olarak hazırlanmaktadır. Söz konusu performans esaslı program bütçeyle harcamaların program sınıflandırmasına göre tasnif edildiği, harcama önceliği geliştirme konusunda karar alıcıların kamu hizmetlerinin performansına ilişkin bilgilerin sağlandığı ve bu bilgilerin kaynak tahsisi sürecinde sistematik olarak kullanıldığı bir bütçeleme imkânı doğmaktadır. Bu yaklaşımla, toplumun ihtiyaç ve beklentilerinin daha etkin bir şekilde belirlenmesi ve kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasında daha güçlü bir bağ kurulması sağlanacaktır. Performans esaslı program bütçe, aynı zamanda kamu harcamalarında şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe de katkı sağlayacak olup Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütçe hakkını daha etkin bir şekilde kullanmasına da imkân verecektir. Ayrıca, bütçenin daha sade, anlaşılır ve değerlendirilir bir yapıya kavuşturulmasıyla, üst politika belgeleri ile bütçe arasında hedef-amaç ilişkisi ile dil ve kavram birliği güçlendirilmesi hakkı sağlanacaktır.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5018 sayılı Kanun kapsamında yer alan idarelerden bir bölümünün hâlihazırda başka bir idareyle birleştirildiği ya da kapatıldığı hâlde kanunda ekli cetvellerde bulunmaya devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda, söz konusu kanun Resmî Gazete'de yayımlandığı 2003 yılından beri ekli cetvellerde birçok değişiklik yapılmış, bu değişiklikler de ilgili cetvellerin kamuoyunca takibini oldukça güçleştirmiştir. Teklifimizle, bahsi geçen sakıncaların ortadan kaldırılması ve Anayasa Mahkemesi kararına uyum sağlayabilmek için ilgili madde yeniden düzenlenmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifimizle bir diğer değişiklik vakıf üniversitelerinin tıp fakültesi açmasına yönelik yapılmaktadır. Bilindiği gibi, tıp fakültesi olan vakıf üniversitelerinin uygulama eğitimleri üniversitenin kendisine ait hastanesinde ya da bir özel hastaneyle ortak kullanım, afiliasyon protokolü çerçevesinde yürütülmektedir. Özel hastanelerde hastanın ödediği ilave ücret sebebiyle öğrencilere hasta çeşitliliği kapsamında gerekli ve yeterli uygulama yaptırılmasında zaman zaman zorluklar yaşanmaktadır.

Ayrıca, üniversite yönetimi ile özel hastane yönetimi arasında yaşanan sorunlar da eğitimde sorunlara yol açabilmektedir. Bu yüzden vakıf üniversitesinde tıp eğitimi veren öğrencilerimizin donanımlı bir uygulamalı eğitim alabilmesi için söz konusu üniversitelerin kendine ait bir hastanesinin olması önemlidir. Bu bağlamda, vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi için mülkiyeti, işletme hakkı ve ruhsatı kendisine ait bir hastanenin varlığı...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Toparlayın lütfen.

İBRAHİM AYDIN (Devamla) - ...faal bir özel hastane yoksa tıp fakültesi açılması için Sağlık Bakanlığının ön izninin alınması ön izinle kurulan tıp fakültesinin eğitime başlayabilmesi için ise hastane ruhsatının alınmış olmasına ilişkin şartlar getirmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifimizin bir diğer düzenlemesiyle Cumhurbaşkanlığı görev alanına giren konularda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığında diğer bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi kariyer meslek personeli olarak Cumhurbaşkanlığı raportörlüğü ve Cumhurbaşkanlığı raportör yardımcılığı ihdas edilmesini öngörmekteyiz. Böylelikle devletimizin işleyişine ilişkin kurumsal hafızanın geliştirilmesi ve daha güçlü aktarılması amaçlanmaktadır. Düzenleme bakanlıkların merkez teşkilatlarında istihdam edilen kariyer meslek personeline ilişkin düzenlemelerle aynı niteliktedir.

Kanun teklifimizin Gazi Meclisimize, ülkemize ve milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, Genel Kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)