Konu:2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:41
Tarih:15/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA HALİL MAZICIOĞLU (Gaziantep) - Teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 2013 Mali Yılı Bütçe Tasarısı görüşmelerinin dokuzuncu turunda Türk Patent Enstitüsü bütçesi üzerinde AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Öncelikle 2013 mali bütçesinin hazırlanmasında emeği geçen, başta Maliye Bakanımıza, bakanlarımıza ve bürokratlarına, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan ve üyelerine, tüm kamu bürokrasisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 yılı hedeflerine kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu hedeflerimize ulaşma sürecinde, en etkili küresel rekabet araçlarından olan yenilikçi ürünlerin, dünya çapında tanınmış markaların ve yüksek katma değer potansiyeline sahip tasarımların önemi ve gerekliliği tartışmasızdır. Nitekim, günümüzün rekabetçi ekonomilerinin ve firmaların, yenilikçi, yüksek teknolojili ve özgün tasarımlı ürünleriyle ve bu ürünler sayesinde oluşturdukları güçlü markalarıyla ve fikrî sermayeleriyle ön plana çıktıkları hepimizin malumudur.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; küresel rekabet edebilirlik açısından kritik öneme sahip olan yeni bilgi ve teknolojilerin üretilmesinde ve korunmasında; patent, marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlerden oluşan sınai mülkiyet hakları en etkili yol olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınai mülkiyet sistemi, bir yandan fikrî ürünlerin etkin bir şekilde korunmasını sağlarken, diğer taraftan bu ürünlerin üretilmesi sürecinde gerekli olan bilginin en kolay şekilde elde edilmesine imkân sağlamaktadır. Patentler, yeni ürünlerin korunmasını sağlamakta, teknolojik yeniliklere basamak oluşturmakta ve teknik bilginin yayılmasını sağlamaktadır. Markalar, ürün ve hizmetler için yapılan yatırımların tüketiciye sunulması sürecinde çok önemli bir rol üstlenmektedir. Yüksek AR-GE maliyeti gerektirmeyen endüstriyel tasarımlar, gerek KOBİ'lerimiz için gerekse büyük işletmelerimiz için çıktıları daha kısa zamanda ekonomik değere dönüşebilen bir araç olarak çok önemli bir potansiyel anlamına gelmektedir. Coğrafi işaretler ise; Antep baklavası, İznik çinisi ve Aydın inciri gibi yerel ve yöresel değerlerimizi koruma altına alarak, bu değerler sayesinde şehirlerimizin markalaşmasını ve ticari gelir elde etmesini sağlamaktadır.

Değerli milletvekilleri, bugün geldiğimiz noktada, ülkemizde etkin işleyen bir sınai mülkiyet sisteminin mevcudiyetinden rahatlıkla bahsedebiliyoruz. Patent, marka, tasarım sayılarında son yıllarda kaydedilen artışlar, bu söylediklerimizi doğrular niteliktedir. Türkiye, 2011 yılında 120 bine yaklaşan marka başvurusuyla Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesidir. Patent başvurularında her yıl dünya ortalamasının üzerinde artışlar gerçekleşmektedir. 2011 yılında Türk Patent Enstitüsüne 13 binin üzerinde patent ve faydalı model başvurusu yapılmış, bu sayının 2012 yılında 15 bine ulaşması beklenmektedir. Uluslararası patent başvurularında Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında 11'inci sırada yer almaktadır. Öte yandan, 40 bine yaklaşan tasarım başvurusuyla Türkiye, son birkaç yıldır Avrupa'da 3'üncü sıradadır.

Diğer taraftan, memleketim Gaziantep, Türkiye genelinde  patent başvurularında 14'üncü, marka başvurularında 7'nci ve tasarım başvurularında 3'üncü sırada yer almaktadır. Bunun yanı sıra Gaziantep şehrimiz Antep baklavası, Antep fıstığı, Gaziantep bakır el işletmeciliği ve Gaziantep sedef el işlemeciliği gibi tescilli coğrafi işaretleriyle de bu alanda öncü şehirler arasında yer almaktadır. Nitekim ülkemizden Avrupa Komisyonuna coğrafi işaret tescili için yapılan ilk başvuru Antep baklavası için olmuştur.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Gaziantep'e sanayi kuruldu mu?

İBRAHİM HALİL MAZICIOĞLU (Devamla) - İnşallah, yedireceğiz.

Geçtiğimiz salı günü Avrupa Parlamentosu tarihî bir karar alarak Avrupa'da geçerli olacak olan ortak patent sistemini onaylamıştır.

Bu vesileyle muhalefetimize, iktidarımıza saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından, alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Mazıcıoğlu.