Konu:2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:3
Birleşim:38
Tarih:12/12/2012


2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2013 yılı bütçesi üzerine AK PARTİ Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Türkiye, AK PARTİ iktidarıyla birlikte kabuğunu kırmış, eğitimden sağlığa, ulaşımdan toplu konutlara, tarımdan sanayiye, ekonomiden ihracata kadar her alanda âdeta yeniden inşa edilmiştir. Gelişmiş Batı ülkeleri krizle yatıp krizle kalkarken Türkiye geleceğe doğru emin adımlarla yoluna devam etmektedir.

2002 öncesinde günlük yaşantımızın âdeta bir parçası hâline gelen IMF'nin bugün esamesi bile okunmuyor. Artık IMF'ye el açan değil, IMF'ye borç veren, kredi açan bir ülke konumuna geldik.

Türkiye, ihracatta cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırıyor. 2002 yılında ihracatımız 36 milyar dolar civarındayken bugün 150 milyar doları aşmış durumda.

On iki saat sonrasını göremeyen, planlamayan bir Türkiye'den, on iki yıl sonrasını planlayan ve stratejik hedeflerini 2023 tarihi olarak belirleyen vizyon sahibi bir ülke olduk. Bütün bunların neticesinde, Türkiye tüm dünyada gıpta ile seyredilen ve ekonomisine gıptayla bakılan bir ülke hâline geldi.

Muhalefetin dilinden düşürmediği, seçim meydanlarından, sloganlardan öteye geçiremediği "sosyal devlet" ilkesi ilk kez AK PARTİ iktidarıyla hayat buldu. On yıllık iktidarımız süresince her alanda olduğu gibi, çalışma ve sosyal güvenlik alanında da toplumumuzu rahatlatan pek çok reformu hayata geçirdik. Bu reformlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum: 4857 sayılı İş Kanunu'nu çalışma hayatına biz kazandırdık. Yıllarca tartışılan sosyal güvenlik reformunu hayata biz geçirdik. 5502 sayılı Yasa ile sosyal güvenlik kurumlarını tek çatı altında bizler birleştirdik. Özellikle, İŞKUR'dan dolayı, bugün, sadece benim kendi ilim olan Ağrı'ya -1'inci aydan 12'nci ay itibariyle- 28,5 trilyon lira para girmiştir. Bu da önceleri, özellikle bir ilin yıllık istihkakı mahiyetinde bir paraya tekabül ediyor. Norm ve kadro standart birliğini bizler sağladık ve burada toplumu genel sağlık sigortası alanına çektik. Kişilerin kim olduğuna, makam, mevkisinin ne olduğuna bakılmaksızın eşit ve adil bir sağlık hizmetini sunmaya başladık. Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini kurduk. Genel Sağlık Sigortası 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğü girmiştir.

Biliyorsunuz, daha önce bu ülkede SSK ve BAĞ-KUR hastaneleri vardı. Vatandaş  hastaneye gidemiyordu, gitse bile bu sefer ilaç alamıyordu. Bu nedenle tüm hastaneleri birleştirdik ve tüm eczaneleri vatandaşlarımızın hizmetine açtık. İktidarlarımızda hastane kapılarını eziyet kapısı değil, şifa kapısı hâline getirdik. Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranlarını yüzde 39'dan, yüzde 79'a yükselttik.

Emeklilerimizin hayallerini gerçekleştirdik. Yıllardır bu ülkede emeklilik primi ödeyip haklarını alamayan emeklilerimizin beklediği intibak düzenlemelerini yaptık. Yine, deminden beri saydığım bütün hizmetler AK PARTİ iktidarlarımıza nasip olmuştur. 

İstihdam paketlerini hayata yine AK PARTİ geçirdi. Özellikle, işverenlerin sigorta prim yükünde 5 puanlık indirim sağladık. Kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdamını teşvik edici hükümleri getirdik. 2002 yılı itibarıyla engelli memur sayısı 5.770 iken 2012 yılı itibarıyla bu sayıda yüzde 400'lere varan bir oran artışı sağlanmıştır. Yine, kamuda ve özel sektörde engelli işçi sayısı 2002 yılında 10.833 iken bu rakam 2011 yılı sonu itibarıyla 38.349'a ulaşmıştır. Böylece, küresel krizin istihdama etkisini, deminden saydığım devlet katkısıyla gelen istihdama etkisini minimize ettik, bir seviyeye düşürdük bunu.

Özellikle, 12 Eylül darbesinin kalıntılarını yine AK PARTİ Hükûmeti tek tek silmektedir. Bu anlamda yıllardır tartışılan ve onlarca hükûmetin önüne konulan ama bir türlü yapılamayan veya yapılmasına cesaret edilmeyen kamu görevlilerine toplu sözleşme hakkını yine AK PARTİ hükûmetleri getirdi ve bu yasa da 18 Ekim 2012 tarihinde Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşmıştır. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nı yaptık. Ayrıca, asgari ücretliyi ezdirmedik.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

EKREM ÇELEBİ (Devamla) - Ben bu vesileyle 2013 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.