Konu:2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:17/12/2019


2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 8'inci Tur görüşmeleri münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA SALİH CORA (Trabzon) - Sayın Başkan... (CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

NİLGÜN ÖK (Denizli) - Sayın Başkan, daha başlamadı, daha başlamadı.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Salih Bey... Salih Bey...

SALİH CORA (Devamla) - Arkadaşlar...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Salih Bey, ne konuşuyorsun?

SALİH CORA (Devamla) - Arkadaşlar, ben AK PARTİ iktidarının...

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) - Senin duruşun yeter Sayın Cora.

SALİH CORA (Devamla) - Arkadaşlar, AK PARTİ'nin 300 milletvekili vardır. Bana yılda 1 defa sıra gelebilir ama size 5-6 defa sıra gelebilir, ona göre dikkat edin.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Salih Bey, bir yıl boyunca attığın lafları toptan iade edeceğiz sana.

CAVİT ARI (Antalya) - Seni konuşturmayacağız.

SALİH CORA (Devamla) - Bana 1 defa laf atabilirsiniz ama ondan sonra sizi pejmürde ederim, şaşırıp kalırsınız, ona göre. (AK PARTİ sıralarından alkışlar, CHP ve HDP sıralarından gürültüler)

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Süleyman Soylu lafı bunlar, olmaz.

SALİH CORA (Devamla) - Sayın Başkanım...

NİLGÜN ÖK (Denizli) - Başkanım, baştan başlatın.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Yasama ile yürütme ayrı. Yürütmenin hakaretini yasamaya taşıyamazsınız.

SALİH CORA (Devamla) - Sayın Başkanım...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu, yürütmeye yakışan bir hakaret. Yasamanın ağzına yakışmaz, yürütmenin hakareti o.

SALİH CORA (Devamla) - Arkadaşlar...

BAŞKAN - Sizi seviyorlar, onun için şey yapıyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Toplu iade efendim, toplu iade. Bir sene boyunca grubumuza attığı lafların toplu iadeleri.

SALİH CORA (Devamla) - Başkanım, tekrar...

BAŞKAN - Baştan alayım, tamam.

SALİH CORA (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri...

ALİ KENANOĞLU (İstanbul) - Her kürsüye çıktığımızda bize laf atıyorsun.

CEMAL ENGİNYURT (Ordu) - Başkanım, beş dakikayı yeni verdiniz, adamın bir dakikası bitti.

BAŞKAN - Bir dakika... Bir dakika...

Süreyi baştan başlatıyoruz arkadaşlar.

SALİH CORA (Devamla) - Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; evet, kabul ediyorum, sataşma çok kötü bir şeymiş, bunu kabul ediyorum; biraz daha dikkatli olacağım.(AK PARTİ, CHP ve HDP sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle Genel Kurulu ve çok değerli milletvekillerimizi saygıyla selamlıyorum.

Aziz milletimizin teveccühüyle 16 Nisan 2017 tarihinde referandum gerçekleştirdik ve bu referandumda Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçtik. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemiyle beraber yeni bir yönetim yapısı oluştu. Bu yeni yönetim yapısıyla beraber kamu yönetiminde de köklü değişiklikler gerçekleştirdik. Bakanlık sayısı 16'ya düştü. Bunun yanı sıra, politik öneriler geliştirecek 9 kurul ihdas edildi. Ayrıca, ülke olarak özel önem atfettiğimiz 4 farklı ofis kuruldu. Bu kurulların bazıları Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı, bazı kurulların da müstakil çalışmaları söz konusudur. İşte bunlardan birisi de yine Cumhurbaşkanlığımıza bağlı Strateji ve Bütçe Başkanlığıdır.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı, eski Devlet Planlama Teşkilatına, daha sonra da Kalkınma Bakanlığının yapısına benzerlikler taşımaktadır. Ancak Strateji ve Bütçe Başkanlığının misyonuyla, üstlendiği vizyonla beraber daha farklı görevleri de bulunmaktadır.

Şunu ifade etmeliyim ki: Bu kurumun başında çok özel bir kişi vardır. Müktesebatıyla, bilgisiyle, birikimiyle, donanımıyla, tecrübesiyle eski müsteşar, siyasetçi ve bürokrat, önceki dönem Maliye Bakanımız olan Naci Ağbal'ın bu kurumun başında olması, çok kısa sürede bu kurumun kurumsallaşmasına önemli katkılar sağlamıştır. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

Değerli arkadaşlar, bu minvalde Strateji ve Bütçe Başkanlığımızın işlevlerinden de bahsedecek olursak, esasında temas ettiği bütün konulara bakıldığında ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında çok önemli bir rol üstlenmektedir. Dengeli ve sürdürülebilir kalkınma için plan ve programlar yapmak, üst politika belgeleri hazırlamak ana görevleri arasındadır. Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz aylar, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüştüğümüz On Birinci Kalkınma Planı, Strateji ve Bütçe Başkanlığımız tarafından hazırlanmıştır. Bundan daha da önemlisi, şu anda görüşmekte olduğumuz merkezî yönetim bütçe kanun teklifinin de yine taslağı Strateji ve Bütçe Başkanlığımız tarafından hazırlanmıştır. Aynı şekilde, kesin hesap kanunu taslağı da yine Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından şekillendirilmiştir.

Burada atfetmek istediğimiz husus, kurumun çok önemli işlevler yürütmesidir. Bütçenin hazırlanmasının yanı sıra, tüm kamu kurumlarına kaynak tahsis etmek, bütçe hedefleri doğrultusunda politika ve stratejiler belirlemek ve tahsis edilen bu kaynakların uygulanmasını takip etmek, izlemek ve değerlendirmek gibi görevleri vardır. Bu görevini yerine getirirken yıl içerisinde kamu ihtiyaçlarına göre yedek ödenek tahsisi de yine bu kurum tarafından icra edilmektedir. Örneğin, bir kamu yatırımı yapılmaya devam ederken eğer bir kaynak ihtiyacı hasıl olursa ve kaynak yeterli değilse yedek ödenekten transfer yapılabilme imkânı vardır. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarımızın yıl içerisinde kamu personel kadrosu ihtiyaçları için de Strateji ve Bütçe Başkanlığı gerekli çalışmaları ve düzenlemeleri yapmaktadır.

Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sayın Bakanımızın gayretleri, aziz milletimizin desteğiyle önümüzdeki dönem içerisinde uzmanlığa dayalı yenilikçi bir yapıyla kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanarak, yatırım planlarımızı bütüncül bir yaklaşımla tasarlayarak ülkemize önemli yatırımları ve hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Bunu hem kamuoyuyla, kamu sektörüyle hem özel sektörle beraber yapacağız. Tabii ki Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu ve özel sektöre bir rehber ve öncü olacak çalışmaların içerisinde olacaktır.

Değerli arkadaşlar, önümüzdeki yıl kamu yatırımları artarak devam edecektir. Merkezî yönetim kamu kurum ve kuruluşları tarafından toplamda 88,5 milyarlık kamu yatırımı öngörmektedir. Burada, daha çok, ulaştırmadan imalat sanayisine, sağlıktan eğitime özel sektör yatırımlarını destekleyecek, sanayide rekabetçiliği ve verimliliği artıracak birçok yatırım söz konusudur. Bu yatırımlar yapılırken de tabii, farklı finansman modellerinin geliştirilmesinde de kurum olarak öncü çalışmalar yapılacaktır.

Değerli milletvekilleri, bu bütçemizde kamu personeline toplam 700 milyar bütçe ayrılmıştır. 60 bin yeni personel alınması öngörülmektedir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

SALİH CORA (Devamla) - Tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN - Buyurun.

SALİH CORA (Devamla) - Kamunun ve özel sektörün AR-GE çalışmaları için de 5,5 milyarlık bir kaynak öngörülmektedir.

Sayın milletvekilleri, merkezî yönetim bütçesinin üretimin arttığı, adil paylaşımın esas alındığı, güçlü ve müreffeh Türkiye vizyonuna hizmet edecek bir bütçe olmasını diliyorum. Bütçe dengesinin, belirlediğimiz hedeflerden sapmamasına gereken özenin gösterileceğini umuyorum. Her zaman olduğu gibi tasarrufa daha fazla önem vereceğimizi düşünüyor, bu duygularla, bütçemizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. (AK PARTİ ve MHP sıralarından alkışlar)