Konu:Sayıştay Başkanlığının Denetim Raporlarını Türkiye Büyük Millet Meclisine Sunmadığı Gerekçesiyle 2011 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı'nın Görüşmelerinin Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında
Yasama Yılı:3
Birleşim:36
Tarih:10/12/2012


SAYIŞTAY BAŞKANLIĞININ DENETİM RAPORLARINI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNE SUNMADIĞI GEREKÇESİYLE 2011 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI'NIN GÖRÜŞMELERİNİN YAPILIP YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, şimdi, efendim, 2011 kesin hesap kanunu görüşülemez. Neden görüşülemez? Çünkü burada, Sayıştay, vermesi gereken istatistik raporlarını ve birtakım? Şimdi, 3 tane raporu vermemiş. Neyi denetliyoruz biz şimdi Sayın Başkan? Sadece, bürokrasinin yaptığı harcamaları burada denetliyoruz. Yani, hiçbir denetim yapılmadan bunları inceleyeceğiz. Dolayısıyla hem Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na göre hem Sayıştay Kanunu'na göre Sayıştay gerekli denetimi yapmadığına göre, 2011 kesin hesap kanunu da incelenmeyeceği gibi? Yani, bu konuda getirilen Bütçe Plan Komisyonu raporu görüşülmeye açık bir rapor değil.

Bunu, bu durumdan dolayı, bence eğer görüşecekseniz 63'üncü maddeye göre usul tartışmasını açın efendim.

----------

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçeyi inceliyor ama nasıl inceliyor? Biliyorsunuz, AKP iktidarıyla beraber denetim kaldırıldı. Yalnız Sayıştay denetimi kaldırıldı. Sayıştay denetiminde dış denetim genel değerlendirme raporu? Bu rapora göre, 132 farklı kamu kurumuna ait, denetçiler tarafından hazırlanan ve tekemmül ettirilerek Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmak üzere Sayıştay Genel Kuruluna gönderilen raporlar var. Bu raporlarda, bu 132 farklı kurumun o yıl içinde yaptığı harcamalar, harcamaların yasalara uygun olup olmadığı; gerekli verimlilik, hukukilik ilkelerine uyulup uyulmadığı konusunda, bu konuda gerekli denetimin yapılması lazım.

Şimdi, bu raporlar Sayıştay tarafından verilmemiş. Dolayısıyla, aslında, 6353 sayılı Kanun'la Sayıştay Kanunu'nda birtakım değişiklikler yapıldı ama zaten bu raporlar hazırlanıp da Sayıştay Genel Kurula verildiği hâlde, o sıralarda, bu kanun ondan sonra yürürlüğe girdi. Dolayısıyla, Sayıştay burada görevini yapmamıştır. Bu Sayıştayın düzenlemediği dış denetim genel değerlendirme raporuna dayanmayan 2011 kesin hesap kanununun burada görüşülme niteliği yoktur. Bir başka rapor var, faaliyet genel değerlendirme raporu var, bunu da göndermemiştir Bütçe Plan Komisyonuna. Ve  mali istatistikleri değerlendirme raporu da Genel Kurula gelmemiştir. Dolayısıyla, Bütçe Plan Komisyonunun bunları incelemesi lazım. Bütçe Plan Komisyonu neden bu görevini yapmıyor, onu öğrenmek lazım.

Yani, arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yolsuzlukları önleme meclisi değildir; Türkiye Büyük Millet Meclisi idarenin yaptığı hırsızlıkları, yolsuzlukları, talanı önleyen bir kurum değildir. Bunları, biz bu bütçeyle neyini denetleyeceğiz?

Şimdi, Sayın Meclis Başkanı, 6083 sayılı Sayıştay Kanunu, yürütme görevini size vermiştir. Dolayısıyla, sizin, bu Sayıştayı denetlemek için 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 69'uncu maddesine göre, Başkanlık Divanı tarafından bir komisyon oluşturmanız lazım ve bunu denetlemeniz lazım. Bu komisyonu seçtiniz seçmediniz mi size soru önergesiyle soruyorum, sorumuza cevap vermiyorsunuz.

Peki, siz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görevinizi yapmıyorsunuz, Sayıştay görevini yapmıyor, AKP'nin Bütçe Plan Komisyonu görevini yapmıyor; peki, bu yolsuzlukları, bu hırsızlıkları kim önleyecek? Buraya gelen rakamların doğru olup olmadığını biz nereden bileceğiz, biz kâhin miyiz?

Onun için Sayın Başkan, bu raporlar görüşülebilir nitelikte değildir, bu raporları reddedelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi en kısa zamanda geçici bir bütçe yapmalıdır ve bunu Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermelidir.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Aksi takdirde, bu raporların görüşülebilirlik niteliği bulunmamaktadır.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

----------

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, 5018 sayılı Kanun'un 69'uncu maddesine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanın Sayıştayı denetlemek üzere bir komisyon oluşturması lazım. Sayıştay Kanunu'na göre, Sayıştay Kanunu'nu yürütme görevi Meclis Başkanına verilmiştir. Siz görevinizi yapmamışsınız. Evvela bu komisyonu oluşturdunuz mu? Bu komisyonu oluşturdunuzsa niye Sayıştayı denetleyip de zamanında rapor hazırlaması sağlanmadı? Burada tek sorumlu sizsiniz.