Konu:Artvin İli Cerattepe Mevkisinde Maden İşletilmesiyle İlgili Olarak Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin Verdiği Karara İlişkin
Yasama Yılı:3
Birleşim:32
Tarih:30/11/2012


ARTVİN İLİ CERATTEPE MEVKİSİNDE MADEN İŞLETİLMESİYLE İLGİLİ OLARAK TRABZON BÖLGE İDARE MAHKEMESİNİN VERDİĞİ KARARA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, bilindiği üzere, 17 Şubat 2012 tarihinde Artvin-Cerattepe'de yapılan ihaleye ilişkin bütün itirazlarımıza rağmen, bu ihaleyi yaptınız. Bu ihalenin iptali konusunda Rize İdare Mahkemesine Artvin'deki çevre örgütlerinin ve kişilerin yaptığı başvuru üzerine yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiş olmasına rağmen, hemen arkasından Trabzon Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz sonucunda Trabzon Bölge İdaresi Mahkemesi aynen şöyle bir karar verdi: "Anayasa Mahkemesinin yukarıda yer alan kararıyla maden arama faaliyetlerinin ÇED kapsamı dışında tutulması Anayasa'ya aykırı bulunmuştur. Bu durumda, coğrafi konumu ve yer aldığı bölgenin jeolojik durumu nedeniyle oldukça hassas bir bölgede bulunduğu anlaşılan ve yukarıda bahsi geçen taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler, anılan Anayasa Mahkemesi kararı, Çevre Kanunu ve ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED incelemesine tabi tutulması gereken maden arama faaliyetine bu husus göz ardı edilmek suretiyle başlandığı açık olup dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı anlaşılmıştır."

Sayın Bakan, yargının bu kararından sonra herhangi bir rahatsızlık içerisine girdiniz mi, merak ediyorum? Sizi birçok defa uyarmamıza rağmen, yapmış olduğunuz ihalenin paket ihale olduğu, hukuka aykırı ihale olduğunu anlatmamıza rağmen yargının vermiş olduğu bu karar sonucunda ne ?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.