Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:17/07/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Sayın Özkan'ın sorusuyla başlayacağım. On Birinci Kalkınma Planı'na (2019-2023) yönelik bir soru yöneltti. Sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili dile getirmiş olduğu hususu yarın Genel Kurulda detaylı olarak tartışacağız. Yarın bu sorulara cevap vermeyi açıkçası daha uygun buluyorum.

İkincisi, Sayın Şahin'in şehir hastaneleriyle ilgili olarak sormuş olduğu soruya yönelik de şunları ifade etmek istiyorum: Elimde şu anda kira ve diğer rakamsal verilere ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamakla beraber teklifte yer alan maddeyi size anlatmak istiyorum. Şehir hastaneleri projeleri çerçevesinde henüz herhangi bir zarar gerçekleştirilmemiş olup hâlihazırda yapılan ödemeler ihale zamanında öngörülen çerçevede gerçekleşmektedir. Yapılan düzenlemeyle ileride karşılaşılabilecek riskleri azaltmak amacıyla kamu tarafından yapılacak ödemeler üzerinde etkin bir risk yönetim mekanizması kurulmaktadır. Bu mekanizmanın risk gerçekleşmeden, ödemeler artmadan kurulması önem arz etmektedir. Burada yapılan, kamuya olan yükün azaltılmasıdır kısaca ifade etmem gerekirse. Ödemeler için belirli bir tavan koymak ve bu suretle kira bedellerindeki muhtemel bir artışı sınırlamak ihtiyacı doğmuştur. Borçlar hukukuna göre edimin ifasının bir taraf için borçla bağdaşmayacak şekilde ağırlaşması sonrasında borçlunun her zaman sözleşmede uyarlama isteme hakkı vardır. Bu sözleşmelerde devletin bu hakkını kullanması için tahkime başvurması gereklidir. Gerek kreditörler gerekse yükleniciler projede böyle bir belirsizlik istemediklerinden ihale şartlarındaki kârlılık sağlandığı sürece bu değişikliğe onay verdiklerini ifade etmişlerdir. Bu değişiklik, kısaca sözleşme bedelinin yani yirmi beş yıl boyunca yapılacak ödemelerin azaltılmasını içermektedir. Mevcut 6428 sayılı Kanun'da "Sözleşme bedeli değiştirilemez." şeklinde bir düzenleme olduğundan, biz teklifte önce sözleşme bedelini tanımlamak suretiyle bunun azaltılabileceğini düzenliyoruz. Dolayısıyla düzenleme tamamıyla kamu yararına hizmet edecek, devletin ödemelerini azaltacak bir düzenlemedir.

Diğer taraftan, yine, mevcut kanun teklifiyle ilgili olmayan bazı sorular gündeme getirildi. Bu soruları ilgili bakanlıklara aktaracağımı buradan ifade etmek isterim.