Konu:Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:104
Tarih:17/07/2019


Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA ESİN KARA (Konya) - Sayın Başkan, büyük Türk milletinin değerli milletvekilleri; 102 sıra sayılı Kanun Teklifi'nin ikinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım.

Konuşmama başlamadan önce, bugün Erbil'de silahlı saldırı sonucunda şehit olan 3 diplomatımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum.

"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." Ulu Önder Atatürk.

15 Temmuz 2016 tarihinde, hain darbe girişiminin ilk saatinde "Nereden gelirse gelsin her türlü darbenin karşısındayız, meşru Hükûmetin yanındayız." diyen, evinden çıkıp partideki makamına gelen yani adresini bilcümle haine açık ve aleni ilan eden, darbeye ilk karşı çıkan ve siyasi dengeleri değiştiren, açıklamasının tüm televizyonlarda alt yazı olarak geçmeye başlamasıyla tüm vatansever subay ve askerlere, vatandaşlara cesaret vererek milyonların sokağa çıkmasına vesile olan liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli'dir. Sayın Necdet Ünüvar hazırlamış olduğu 707 sayfalık tüm detaylarıyla o geceyi anlatan kitapta keşke bunlardan da detaylı bir şekilde birazcık bahsetmiş olsaydı.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun teklifinin 18'inci maddesiyle 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkındaki Kanun'un 35'inci maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yapılarak sağlık verileri dışındaki kişisel ve ticari sır niteliğinde olan verileri veri sahibinin noter onaylı muvafakati veya e-devlet uygulaması üzerindeki kimlik teyidiyle vereceği izin dâhilinde kanunda belirtilen kamu idareleri ve istatistiki verilerde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasıyla paylaşması yetkisi verilmiştir. Merkez Bankası bu konularla ilgili olarak etki analizinde bu verileri kullanacağını beyan etmektedir.

Yine, maddeyle Sosyal Güvenlik Kurumunun kişisel sağlık verilerini Sağlık Bakanlığıyla paylaşabilmesi imkânı verilmiştir.

Teklifin 19'uncu maddesiyle 5520 sayılı Kanun'a geçici 12'nci madde eklenerek Türkiye'de elektrik motorlu otomotiv üretimini teşvik etmek amaçlı düzenleme yapılmıştır. Bu firmalara Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (32/A) maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisi kapsamında kazandıkları yatırıma katkı tutarlarını 31/12/2015 tarihine kadar ilk iktisabı nedeniyle ödedikleri ÖTV vergisini üçer aylık dönemler itibarıyla nakden veya vergi borçlarına mahsuben alabilme hakkı tanınmıştır. Ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu tür firmalara vergisel açıdan sağlanan destekleri olumlu görmekteyiz.

24 Haziran 2018 seçim döneminde Liderimiz Sayın Doktor Devlet Bahçeli Türkiye'de yerli otomotiv tesisinin kurulması için en uygun ilin Konya olduğunu beyan etmiştir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığınca desteklenen Otomotiv Üretilebilirliği Fizibilite Raporu'nda 8 il arasında yapılan araştırmada en uygun ilin Konya olduğu tespit edilmiştir. Bu yatırım Konya ve civarındaki illerin istihdam sorununa çare olmanın yanında, ülkemizde faaliyet gösteren nakliye firmalarının da ekonomimize katkısını artıracaktır.

Teklifin 20'nci maddesiyle, yurt dışına çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımızdan çıkış başına alınan harç miktarı 15 TL'den 50 TL'ye yükseltilmektedir.

Kanun teklifinin 21'inci maddesi aynı zamanda 14'üncü maddeyle ilintilidir. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nun 3'üncü maddesinin (2)'nci fıkrası uyarınca başlatılmış soruşturma veya kovuşturma kapsamında bulunan ve müsadere kararı verilmemiş taşıtların sahiplerine iadesi, 31/12/2019'a kadar gümrük idaresine başvurulması ve ilk iktisapta ödenen ÖTV'ye ek olarak yüzde 25 daha ÖTV'nin bir ay içerisinde ödenmesi kaydıyla iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması amaçlanmaktadır.

4458 sayılı Yasa'dan 1.260, 5607 sayılı Yasa'dan da 2017 yılında 2.654 taşıtın yararlanmış olduğu göz önünde bulundurulur ise yine taleplerin olacağı malumdur. Yalnız, burada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır. Kanunun uygulanması sırasında iyi niyetli üçüncü kişilerin tespitine azami özenin gösterilmesi gerekmektedir. Suistimale fırsat verilmemesi için azami dikkat gerekmektedir.

Kanun teklifinin 22, 23, 24'üncü maddelerinde getirilen düzenlemeyle Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan ancak yedi yıldan fazla süredir sinyal alınamayan yaklaşık 70 milyon civarındaki cep telefonunun kaydının silinmesi, bu sayede kaçak telefonların kaydedilmesinin engellenmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, telefon operatörlerinin vadeli olarak hatla birlikte cihaz satışında dolandırıcılığın önüne geçilebilmesi için bu tür kayıtların işletmeciler ve kurumun Mobil Cihaz Kayıt Sistemi arasında paylaşımına izin verilmektedir. Bu tür bilgi paylaşımlarının ileride sakıncaları olabileceği göz ardı edilmemelidir. Yine, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş yani klonlanmış cihazların madde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içerisinde engelleneceği ancak bir yıllık başvuru süresinde 250 TL ödenmesi kaydıyla tekrar kullanıma açılabileceği belirtilmiştir.

Teklifin 25'inci maddesiyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı kadrolarında bulunan ve Millî Saraylar İdaresi Başkanlığında görevli olan personelin özlük hakları korunarak Millî Saraylar İdaresi Başkanlığına atanabilmesi öngörülmektedir.

Teklifin 26'ncı maddesiyle, 6361 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesine fıkra eklenerek özel karşılık ayrıldıktan sonra tahsil imkânı kalmaması nedeniyle kayıttan düşülen alacakların Vergi Usul Kanunu'nun 322'nci maddesi hükmünde değersiz alacak olacağı hükme bağlanmıştır.

Kanun teklifinin 27'nci maddesinde, 6362 sayılı Yasa'nın 31'inci maddesinde yapılan ekle, özel sektör tarafından ihraç edilen tahvillerin icra mahkemelerinde İcra ve İflas Kanunu'nun 68'inci maddesine göre belge kabul edileceği belirlenmiştir.

Teklifin 28'inci maddesiyle, kamu-özel iş birliği sözleşmelerindeki değişikliğin kamu menfaati, rekabet ve eşitlik prensipleri esasınca, işletme dönemi boyunca kullanıcıya ödenecek kullanım bedeli ile hizmet bedelinin net bugünkü değer üzerinden hesaplanması hükmü getirilmiştir.

Teklifin 29'uncu maddesiyle 6428 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde değişiklik yapılmıştır. Mücbir sebep ya da sözleşmeyi etkileyen hâller nedeniyle sözleşmenin uygulanabilirliğinin sıkıntıya düştüğü durumlarda sözleşme bedelinin artırılmaması kaydıyla Sağlık Bakanlığının onayıyla sözleşme ve eklerinde değişiklik yapılmasına izin verilmiştir.

Kanun teklifinin 30'uncu maddesiyle 6428 sayılı Kanun'a geçici 3'üncü madde eklenerek maddenin yürürlük tarihinden önce akdedilmiş sözleşmelerde 4'üncü maddenin (9)'uncu fıkrasından yararlanma hakkı verilmiştir.

Teklifin 31'inci maddesiyle lisanssız enerji üretim projelerinde tüketim-üretim bağı kopmuş olanlara yüz yirmi gün süre uzatımı verilmektedir. Bu haktan başka mücbir sebep hâlleriyle yararlanamayanların da dâhil edilmesi gereklidir.

Teklifin 32'nci maddesiyle Elektrik Piyasası Kanunu'nda kamu yararına bazı düzenlemeler yapılmaktadır. Bu maddenin geriye yönelik işlemlere uygulanacak olması tarafları etkileyebilecektir.

Teklifin 33'üncü maddesiyle 6569 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin (7)'nci fıkrasında Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığında görevlendirilen öğretim üyelerinin mali, sosyal, hak ve yardımlarının kurumlarınca ödenmeye devam olunması düzenlenerek, üniversiteden nakil olan akademisyenlerin ücret hakları korunarak nitelikli personel istihdamının önü açılmıştır.

Teklifin 34 ve 35'inci maddeleri yürürlük maddeleridir.

Sayın Başkan, büyük Türk milletinin değerli milletvekilleri; Meclisimiz çok kısa bir süre sonra tatile girecek ve bizler seçim bölgelerimize dönüp orada çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ancak bize şöyle bir şey söylense, "Meclis tatile giriyor ama her salı, çarşamba ve perşembe günleri Genel Kurul toplantılarımız olacak ve sizler de komisyon toplantılarına tekrar gireceksiniz." denilse bizler deriz ki: Bu nasıl bir tatil? Ama biz bunu bir meslek olarak yaşıyoruz. Bizim adımıza bir tatil ve kanun var, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun var.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

ESİN KARA (Devamla) - Sayın Başkan, tamamlıyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Kara.

ESİN KARA (Devamla) - Tatil varken de biz 26 Temmuzda beyanname veriyoruz, tatil yokken de 26 Temmuzda beyanname veriyoruz.

Gazi Meclisimizi ve ekranları başında bizi izleyen büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. (MHP sıralarından alkışlar)