Konu:Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'ya yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerinin Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik ve tahrik etmesi nedeniyle Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:98
Tarih:04/07/2019


Çorum Milletvekili Erol Kavuncu'ya yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerinin Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik ve tahrik etmesi nedeniyle Meclisten geçici çıkarma cezası verilmesi gerektiğine ilişkin açıklaması
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli Başkanım, biraz önce AK PARTİ milletvekili arkadaşımız şöyle bir cümle sarf etti: "Cinsiyet eşitliğini istemek onursuzluktur." Anayasa'mızın 10'uncu maddesi kanun önünde eşitliği düzenler, "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir." der. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 161'inci maddesinin (4)'üncü fıkrasının son cümlesi: "Anayasa hükümlerini bozmaya teşvik veya tahrik etmek Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirmektedir."

Sayın vekil arkadaşımızın burada sarf ettiği bu cümleler, Anayasa hükümlerini bozmaya, teşvik etmeye ve tahrik etmeye ve aynı zamanda, eşitliği, cinsiyet eşitliğini...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Özür dilerim, bitiriyorum tek cümleyle.

BAŞKAN - Buyurun.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Anayasa'nın eşitlik hükmü emredici olan bir hükümdür ve vekil arkadaşımızın bu açıklamaları Anayasa'yı bozmaya teşvik ve aynı zamanda bozacak olan kişilerin iradesini güçlendirmeye ve cesaretlendirmeye bir açıklamadır. Bu anlamda, Meclisten geçici çıkarma cezasının uygulanmasını talep ediyorum.

Saygılarımı sunarım.