Konu:Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:84
Tarih:28/05/2019


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Kanun teklifiyle ilgili soruları cevaplandırmaya çalışacağım.

Birincisi, Galata Üniversitesinin neden Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldüğü, Millî Eğitim Komisyonunda görüşülmediğine yönelik bir soru yöneltildi. Biz, bu hususa yönelik olarak Millî Eğitim Komisyonuna, esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda bunun görüşüleceğini bildirdik ancak Millî Eğitim Komisyonumuz bunun görüşülmeyeceğini bizlere ifade etti. Dolayısıyla esas komisyon olarak Galata Üniversitesinin kurulmasını Plan ve Bütçe Komisyonumuzda görüştük.

Üniversitelerin kurulmasıyla ilgili olarak, aslında geçmişe şöyle bir baktığımızda, zaman zaman Millî Eğitim Komisyonunda, zaman zaman da Plan ve Bütçe Komisyonunda üniversitelerin kurulduğunu görüyoruz. Özellikle kurumların kurulması noktasında da Plan ve Bütçe Komisyonunun önemli bir işlevi var. Yine, geçmişe bakacak olursak, kurumların kuruluşlarının temel olarak Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirildiğini görüyoruz.

Diğer taraftan, yine gündeme getirilen bazı hususlar var, onlara yönelik de müsaade ederseniz bazı cevaplar vermek istiyorum.

Birincisi, bu Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesine vergi muafiyeti tanınması noktasında bazı eleştiriler geldi. Biliyorsunuz, döner sermaye işletmesi bütçesinden kültür ve turizm altyapısı için harcamalar yapılmakta ve bu harcamalar, döner sermayenin gelir getirici faaliyetleriyle ilgili olmayan giderleri kapsamında değerlendirildiği için, kurumlar vergisi matrahından düşülememektedir. Bu nedenle, döner sermaye işletmesi ticari olarak bazı yıllarda zarar ettiği hâlde, mali açıdan kârlı görünerek kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Bu uygulamanın önüne geçilmesi ve döner sermayenin ekonomik anlamda daha güçlü kılınması adına bazı faaliyetlerin kurumlar vergisinden muaf tutulması amaçlanmıştır.

Yine gündeme getirilen bir başka husus, Avrupa Birliği Başkanlığındaki uzmanların Dışişleri Bakanlığına geçişine yönelikti. Biliyorsunuz, Avrupa Birliği Başkanlığı yeni yapılanma çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı bünyesine dâhil edilmiştir. Dışişleri Bakanlığında da mesleki kariyerlik söz konusudur. Burada özellikle uzman olan, Avrupa Birliği Başkanlığında uzman olan kişiler belirli bir sınava tabi tutulacak, eğer sınav sonunda başarılı olurlarsa konsolosluk görevi üstlenebileceklerdir yani bunlar bir sınava tabi tutulacaklardır.

Diğer bir husus, vergi gelirlerine yönelik gündeme getirilen bir husus idi. 2019 Ocak-Nisan döneminde tahsilat/tahakkuk oranının yüzde 51 olduğu ifade edildi. Aslında, evet, bu doğru bir oran ama kümülatif bir oran yani geçmiş yıllardan gelen borçları da kapsayan bir oran. Ancak biz sadece 2019 yılı Ocak-Nisan dönemi tahsilat/tahakkuk oranına baktığımızda bunun yüzde 88 olduğunu görüyoruz. Tahakkuk 230 milyar lira, tahsilat ise 203 milyar lira olmuştur.

Diğer taraftan, genel görüşmeler esnasında yine Kocaeli'yle ilgili gündeme getirilen bir husus var idi.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Size sormadım ben o soruyu.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI LÜTFİ ELVAN (Mersin) - Kocaeli'ye bir fabrika dışında yatırım yapılmadığı ifade edildi hatırlarsanız. Kocaeli Valiliğinden 2002-2019 dönemindeki firma sayılarını, SSK'li çalışanların sayısını istediğimizde, çok çarpıcı bir verinin ortaya çıktığını görüyoruz. Kocaeli ilinde 2002 yılındaki firma sayısı sadece 214, 2019 yılındaki firma sayısı ise 3.363. Yani 2002-2019 yılları arasında firma sayılarında inanılmaz bir artış olduğu apaçık ortada. Peki, sigortalı çalışanların sayısına baktığımızda ise 2002 yılında 183.838 kişi çalışırken 2018 yılında 544.194 kişinin çalıştığını görüyoruz. Burada da önemli bir artış olduğunu görüyoruz; burada yeni fabrikalar kuruldu ki, yeni iş alanları ortaya çıktı ki hem firma sayısında hem de istihdam oranlarında ciddi bir artış söz konusu oldu.

Yine, Kocaeli Sanayi ve Ticaret Odaları üye sayılarına baktığımızda, 2003 yılında sadece 1.319 iken 2018 yılında bunun 2.450'ye ulaştığını görüyoruz.

Evet, kanun teklifiyle ilgili sorulara yanıtlarım bunlar.