Konu:Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:84
Tarih:28/05/2019


Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MHP GRUBU ADINA ESİN KARA (Konya) - Sayın Başkan, büyük Türk milletinin değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 68 sıra sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına söz almış bulunmaktayım.

23 Mayıs 2019 gecesi, Milliyetçi Hareket Partisi Doğanhisar İlçe Belediye Başkanımız İhsan Öztoklu, haince, alçakça, şerefsizce tezgâhlanan bir pusu sonucu kalbinden bıçaklanarak şehit edilmiştir. İhsan Öztoklu ne ilk ülkücü şehittir ne de son olacaktır, biliyoruz. Bildiğimiz bir şey daha vardır ki o da ülkücülerin kıyamete kadar davalarına, devletlerine sahip çıkacağıdır. Başkanımıza Yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum.

"Yer, gök, deniz tükenir, Oğuz'da er tükenmez. Oğuz'da er tükense âlemde şer tükenmez."

27 Mayıs ülkücü şehitleri anma günüdür. 27 Mayıs 1980'de şehit edilen Gümrük ve Tekel Bakanımız Sayın Gün Sazak'ı rahmet ve minnetle anıyorum. 4 Ocak 1968'de Ankara Site Yurdunda orucunu açtıktan birkaç dakika sonra şehit edilen Ruhi Kılıçkıran'dan, 23 Mayıs 2019'da katıldığı bir iftar programı sonrası siyasetin Kabilleri tarafından haince pusuya düşürülerek şehit edilen İhsan Öztoklu'ya varıncaya kadar bütün ülkücü şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, mekânları cennet olsun.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun teklifinin 1'inci maddesiyle 2252 sayılı Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu'nun 7'nci maddesine yapılan ekle döner sermaye hizmet ve faaliyetleri, kurumlar vergisinden muaf bırakılmaktadır. Ancak bu muafiyetin Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nca yapılacak kesintilere etkisinin şümulünün olmaması öngörülmektedir. Kültür Bakanlığımızın ülkemizin tanıtımına ve turizm gelirinin artırılmasına yönelik bu tür faaliyetlerinin kurumlar vergisinden muaf kılınarak desteklenmesini olumlu karşılamaktayız.

Kanun teklifinin 2'nci maddesinde Bulut Eğitim Vakfı tarafından kamu tüzel kişiliğine sahip "İstanbul Galata Üniversitesi" adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülmektedir. Ülkemizde daha önce de birçok başarılı örneği olan vakıf üniversitelerinin burslu olarak okuma imkânı sağlayarak birçok dargelirli ailenin evlatlarına eğitim sunmasını olumlu karşılamaktayız.

Kanun teklifinin 3'üncü, 4'üncü, 5'inci ve 6'ncı maddeleri, 11 Kasım 1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nun 56'ncı maddesine ek A, B, C, D maddeleriyle disiplin cezalarıyla ilgili hükümleri düzenlemektedir. 56/A maddesinde disiplin cezasının disiplin amirinin, 56/B maddesinde disiplin cezaları, uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, işten çıkarma hükümleri 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde atıfta bulunularak düzenlenmiştir. 56/C maddesinde disiplin cezalarının uygulama esasları hükme bağlanmıştır. 56/D maddesi'yle görevden uzaklaştırma hükümleri düzenlenmiştir.

Ülkemizin resmî yayın kurumu olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna önemli görevler düşmektedir. Toplumumuzun ahlak yapısına, millî değerlerine, manevi ve tarihî değerlere uygun programlar yapılmasına ülke olarak ihtiyacımız bulunmaktadır. Türk milletinin aile yapısını bozmaya yönelik dizi ve programlar, televizyon kanallarında birbirleriyle yarış hâlindeyken, millî ve manevi değerlerimizi ön plana çıkaran programların artması temennimizdir.

Kanun teklifinin 7'nci maddesiyle Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için birden fazla ruhsat verebilme hakkı tanınmaktadır.

Kanun teklifinin 8'inci maddesiyle yer altındaki maden işletmelerinde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki işlerine ilişkin sözleşmelerde mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan fiyat farklarının ödenmesi yerine, bu fark için kömür fiyatlarındaki artışın da dikkate alınarak, destek tutarının belirlenmesine ilişkin usuller düzenlenmiştir.

Kanun teklifinin 9'uncu maddesiyle 2018 yılı devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatının yapılmaması öngörülmüştür.

Kanun teklifinin 10'uncu maddesiyle Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için bu kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması hâlinde, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne bu sahalar için buluculuk hakkı verilmesi öngörülmektedir.

Kanun teklifinin 11'inci maddesiyle 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesindeki "acil" kelimesi çıkarılarak Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm ihtiyaçlarının Savunma Sanayii Destekleme Fonu'ndan karşılanması sağlanmaktadır.

Kanun teklifinin 12'nci maddesiyle Kırıkkale Merkez ili Bahşili ilçesinin adının "Bahşılı" olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 28 Mayıs 1918 tarihinde bağımsızlığına kavuşan tek millet-iki devlet, kardeş ülke, can Azerbaycan'ın kuruluşunun 101'inci yılını kutluyorum. Buradan Azerbaycan'daki soydaşlarımıza saygı ve selamlarımı iletiyorum.

Kalan süremde seçim bölgem olan Konya'mızın bazı sorunlarına değinmek istiyorum. Tarım kenti olan -verimli Konya Ovası- Konya, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanan kenevir ekilen iller içerisinde maalesef bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımıza ve sayın bakanımıza buradan seslenmek istiyorum: Kenevir ekilen iller içerisinde Konya'nın da yer alması hem ekonomimize katkı sağlayacaktır hem de hava kirliliğinin temizlenmesinde çok önem arz ettiği için, bu ürünün Konya'da da üretilmesini istiyoruz.

Maalesef, Konya'mızda bir sivil havaalanı bulunmamaktadır. Biz, 3'üncü Ana Jet Üssü'ne ait askerî havaalanını kullanmaktayız ve sadece İstanbul-Konya arası seferlerimiz bulunmakta. Biz diyoruz ki haftada bir bile olsa Konya'ya diğer illerle bağlantı sağlayacak uçak seferleri düzenlensin, böylelikle Konya turizmine de bir katkı sağlansın.

Her milletvekilimiz buraya geldiği zaman kendi şehrinin yemeklerini övüyor. Ben de diyorum ki gastronomi şehri olarak bilinmesek bile, Konya'da yaprak sarması küçük ve böyle kalın sarılır ve Konya'dakinin lezzetini hiçbir yerde bulamazsınız. Su böreğinin yufkaları tek tek elde açılmayıp suda haşlanmadığı müddetçe ve odun ateşinde pişmezse Konyalı ona "su böreği" demez. "Bamya çorbası" denince Konya akla gelir ve diyorum ki birçok şehir ve muadilleri sahip çıkmaya kalksa da "etli ekmek" denince akla Konya gelir ve bu lezzetleri tatmak için ben hepinizi inşallah Konya'ya bekliyorum.

Yine, konuşmamı ülkücü şehitlerimiz için Sayın Liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'nin söylemiş olduğu bir sözle kapatmak istiyorum: "Asırların derinliklerinden dalga dalga yükselen 'Ey Türk, titre ve kendine dön.' çağrısına kulak veren onlardı. Zamanın dar kalıplarına sığmayıp taşan, hıyanete meydan okuyup bozkurt gibi ileri atılan onlardı. Ülkemizi yabancı ve gayrimillî akımların tasallutuna almak isteyenlere engel olan, Türk milletinin bekası için muazzam bir duruş ve tavır gösteren gene onlardı."

Tüm ülkücü şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Gazi Meclisimizi ve bizi izleyen büyük Türk milletini saygıyla selamlıyorum. (MHP ve AK PARTİ sıralarından alkışlar)