Konu:Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:17
Tarih:14/11/2018


Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, 5'inci maddeye geçiyoruz, usul açısından şunu söylemek isterim ben. Mevcut olan bu 5'inci madde... Anayasa'mızın 1'inci maddesi "Devletin şekli cumhuriyettir." der. 2'nci maddesi cumhuriyetin niteliklerini yazar. 3'üncü maddesinde devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı ve millî marşı yazar. 4'üncü maddeyse değiştirilemeyecek maddeleri şöyle yazar: "Anayasanın 1'inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3'üncü maddesi hükümleri değiştirilemez

ve değiştirilmesi teklif edilemez." Yani bu ne demek? Parlamentonun yasama yetkisinin sınırlarını...

Siz çok iyi bir kamu hukukçususunuz, Türkiye'de bilinenlerin arasındasınız.

BAŞKAN - Estağfurullah.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Yani bu anlamda 4'üncü maddedeki bu hüküm şunu söylüyor: "Cumhuriyetin niteliklerini değiştirecek, zayıflatacak, güçten düşürecek olan kanunları Parlamento yapamaz." Parlamentonun sınırları; yani bu Parlamento Türkiye Cumhuriyeti devletinde bayrağı değiştiremez, İstiklal Marşı'nı değiştiremez, başkenti değiştiremez, cumhuriyetin niteliklerini değiştiremez, yetkileri burada sınırlı. Getirilen bu maddeyle cumhuriyetin niteliklerinden olan hukuk devleti değiştirilmektedir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Bu açıdan, sizden -resen göz önüne alıp- bu maddenin geri çevrilmesini istirham ediyorum, Anayasa'ya aykırıdır.

Saygılarımı sunarım.