Konu:Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:55
Tarih:20/02/2019


Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, değerli milletvekili arkadaşlar; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Şimdi, bu kanundaki 1'inci madde şu: Asliye hukuk mahkemesi, asliye ticaret mahkemesi, iş mahkemesi, tüketici mahkemesi, bunların temyiz sınırlarıyla icra mahkemesinin temyiz sınırlarının aynı seviyeye çekilerek hukuk birlikteliğinin, hukuk yeknesaklığının sağlanması amacı güdülmesi nedeniyle bu değişiklik gündeme getirilmiş durumda. Aslında, bir sefer şunu kabul etmek lazım: Burada çok değerli hukukçu arkadaşlarımız var. Asliye hukuk mahkemesi çok geniş yetkili bir mahkeme, asliye ticaret mahkemesi yine aynı şekilde geniş yetkili bir mahkeme, iş mahkemeleri yine aynı şekilde ama asliye hukuk mahkemesinin, asliye ticaret mahkemesinin, iş mahkemesinin verdiği tüm kararlar kesin hüküm teşkil eder ancak icra hukuk mahkemesi dar yetkili mahkemedir, verdiği kararlar kesin hüküm teşkil etmez. İcra hukuk mahkemelerinin yargılama usulü farklıdır, asliye ticaret, asliye hukuk ve iş mahkemelerinin yargılama usulleri farklıdır.

Türkiye'de mevcut olan icra takiplerinin yüzde 51'inden fazlası temyiz miktarının altında olan icra takipleridir. Anadolu'daki mahkeme kararlarına baktığımız zaman veya büyük şehirlerdeki icra hukuk mahkemelerinin kararlarına baktığımız zaman, kararların aşağı yukarı yüzde 70'i, yüzde 80'i bu pozisyonda Yargıtayda bozulmaktadır. Kararları sık sık, bu kadar yoğun bir şekilde Yargıtayda bozulan icra mahkemelerinin kararlarının temyiz sınırını asliye ticaret, asliye hukuk mahkemesi sınırına çekmek hem Anayasa'nın hukuk devleti ilkesine hem de Anayasa'nın 36'ncı maddesi olan hak arama özgürlüğüne aykırıdır değerli arkadaşlar.

Mademki siz yargının etkin, verimli olmasını istiyorsunuz, çarpıcı bir örnek vereceğim. Değerli Meclis Başkan Vekilimiz iyi bir hukukçu. Şu anda Türkiye'de siz bir hacze gitmek için 104 lira icra memuru haciz harçlığını yatırmak zorundasınız. Çocuğunuzu teslim almak için veya nafakayı tahsil etmek amacıyla hacze gitmek için 104 lira icra memuru yolluğunu yatırmanız gerekir ki gidebilesiniz. Peki, bu memur Ankara'nın, İstanbul'un veya sınırın dışına çıkıyor mu? Çıkmıyor. Maaşını alıyor mu? Alıyor. Yargıya başvuran zaten fakir fukaradır, yoksul kesimdir arkadaşlar ya. Siz niye bu 104 lira yolluğu alıyorsunuz?

Sayın Komisyon, İcra ve İflas Kanunu'nda değişiklik yapılıyor, niye bunu yapmıyorsunuz? Bakın, burada Türkiye Büyük Millet Meclisinin memurları oturuyor. Ankara içinde başka bir yere görevlendirildiğinde arkadaşlarımıza bir harcırah veriyor muyuz? Ankara'nın dışına giderse harcırah veriyoruz. Ankara'nın sınırlarında kaldığı süre içerisinde hiçbir devlet memuru harcırah almadığı hâlde, maalesef, icra memurlarına bu şekilde 104 lira harcırah veriliyor. Karşımızda eski İçişleri Bakanı duruyor. Bilmiyorum, İçişleri Bakanlığında polis arkadaşlarımız görev yaptıkları alanın içerisinde o karakoldan başka bir yere görevlendirildiğinde harcırah alıyor mu? Almıyor değil mi?

SELAMİ ALTINOK (Erzurum) - Keşke alsa.

MAHMUT TANAL (Devamla) - "Keşke alsa." diyor bakın.

Siz Aksaray'da valilik yaptınız, oradaki personeliniz Aksaray'ın sınırları içerisinde görev yapınca ekstra yolluk alıyor muydu? Almıyordu. Peki, arkadaşlar, yazık günah değil mi fakir fukaraya? Daha ötesi, tebligat. Postane kime özelleştirildi? Normal mektubu 2 TL'ye gönderiyoruz, tebligat 14 lira. Ya, Allah'tan korkun. Tebligat 14 lira, normal mektup 2 lira; aynı tebligat. Peki, bu 14 lirayı kim kazanıyor? Kimlere peşkeş çektiniz bu PTT'yi, Hariri'ye mi, kimlere, bilmiyorum, bu birilerine peşkeş çekilmişti ya, bu parayı onlar kazanıyor.

Gelelim Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfına. Kaç tane araç var Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfında Sayın Başkan, biliyor musunuz? Sayın İçişleri Bakanı, eski Emniyet Genel Müdürü Allah'tan burada. İstanbul'da Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının araçlarının plakası ne? İstanbul'da çalışanların plakası 06, bir başka yerde çalışanlarınki yine 06. İstanbul'da minibüsler nasıl çalışır?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Tanal, bir dakika ekliyorum, lütfen...

MAHMUT TANAL (Devamla) - Özür dilerim Başkanım, toparlayacağım.

Minibüsler nasıl çalışır? Valilik de yaptığınız için -muhatap olarak- kusura bakmayın, özür dilerim, doğruyu bulma açısından söylüyorum ben. Valiliğe müracaat eder minibüsler, hangi güzergâhta çalışacaklarının, o minibüse kimlerin bineceğinin listesi olur. Arkadaş, bu Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının tüm araçları minibüs, bunlar da güzergâh sınırlaması yok, bineceklerin listesi de yok. Peki, gelişigüzel çalışması... Güya biz geçen günlerde burada -Trafik Kanunu'nda- korsan taksiciliğin önlenmesiyle ilgili bir yasa geçirdik. Bu, korsan taksicilik değil mi? Korsan taksiciliğin âlâsıdır bu. Hem o şehrin plakasını taşımayacak, güzergâh belli olmayacak, kimlerin o minibüse bineceği belli olmayacak ve bir duraktan bir durağa en ucuz tarife 30 TL arkadaşlar. Sıhhiye'den yani büyük Ankara Adliyesinden Çankaya'ya taksi kaç lira yazıyor arkadaşlar? Taksiye binin en fazla yazacağı 10 lira veya 15 lira, icra araçlarıyla, Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının araçlarıyla gittiğiniz zaman 30 lira. Yazık günah arkadaşlar.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) - Bitiriyorum Sayın Başkan.

Özür diliyorum, selamlamak için...

BAŞKAN - Buyurun.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Değerli arkadaşlar, sözün özü ve kısası, yargıya ulaşmak için iktisadi kâr getirir amacıyla vatandaşı soymamak lazım, vatandaşın yargıya başvurması için bunu paraya tahvil etmemek lazım; yargının ucuz, seri, ulaşılabilir olması lazım. Bu felsefeyle bir tebligatı 14 TL yaparsanız, bir memurun icra yolluğunu 104 TL yaparsanız, 10 lira, 15 lira yazan bir yere Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfının araçlarına en az 30 lira veya 40 lira yazarsanız orada adaletsizliğin en büyüğü vardır, orada adalet gerçekleşmez.

Onun için, sizden rica ediyorum, burada torba kanunlar çok geliyor, ihtisas komisyonlarında bunların görüşülmesi lazım. İcra iflas hukukundaki bir öğretim üyesine bu danışılmış olsaydı bu hata olmazdı. Siz kimi çağırdınız? Ceza muhakeme hususundaki bir öğretim üyesi hocayı çağırdınız.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

MAHMUT TANAL (Devamla) - Evet, o ceza hukukunda uzmandır ama icra iflas hukukunda, medeni usul hukukunda kimseyi çağırdınız mı? Çağırmadınız. Öyle de katılımcılık olmayınca da yasaları hızlı yaparsak işte bu hızlı tren kazaları oluyor ya, ondan farkı kalmıyor değerli arkadaşlarım.

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılarımı sunarım. (CHP ve İYİ PARTİ sıralarından alkışlar)