Konu:Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:15/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkan.

Değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.

Evet, 37 sıra sayılı Kanun Teklifi'nde, 71 maddede, maalesef, 42 kanunda değişiklik var. Yani -torba kanun derler ya- eskiden böyle 70 maddenin 42 tanesi torba kanun olmazdı, değişik kanunlar olmazdı, ya 10 tane olurdu veya 15 tane olurdu ama 42 kanunda olmazdı. Yani bizim, kanun yapma tekniğinden ne kadar uzaklaştığımızın açık ve net bir göstergesi bu.

Bir başka sorun: Evet, seçim arifesindeyiz. Seçimlerde maalesef... Şu anda Seçim Kanunu'nun 6'ncı maddesi uyarınca deniliyor ki: "18 yaşını dolduran herkes seçmendir, oy kullanabilir." 7'nci maddesi kimlerin oy kullanamayacağını yazıyor, 8'inci madde de kısıtları yazıyor.

Şimdi, 6'ncı maddede: "Türk vatandaşı seçme ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir, 18 yaşını dolduran." 7'nci madde: "Askerî öğrenciler ve silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları her ne sebeple olursa olsun eğer izinli de olsalar oy kullanamazlar." diyor. 8'inci madde: "Seçmen olamayanlar: Kısıtlı olanlar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar." diyor.

Şimdi, Yüksek Seçim Kurulunun tek bir gayesi ve amacı vardır. Seçimlerin idaresinin verilmesinin amacı, bir: Toplumda kaos yaratmayı engellemek yani kaos çıkarmamak. İkincisi: Şaibeli bir seçim süsünü vermemek. Üçüncüsü: Seçimlere manipülasyon varsa bunu engelleyebilmek.

Peki, Yüksek Seçim Kurulunun 29 Aralık 2018 tarihinde 1133 sayılı Karar'la alınan kararı ne? Deniliyor ki: "Cezaevinde olup tutuklu olan veyahut da taksirli suçlardan dolayı hükümlü olanlar eğer sandığa kayıtlı olduğu yerde tutuklu değillerse bunlar oy kullanamazlar."

Peki, seçme hakkı nedir? Bir insan hakkıdır. Türkiye'de bu konuda olan kaç insanımız var? 54 bin kişi var. 54 bin kişinin seçme hakkı Yüksek Seçim Kurulu kararıyla elinden alınmış durumdadır. Peki, buna ne yapılabilir? Yüksek Seçim Kuruluna müracaat edilebilir mi? Yani Yüksek Seçim Kurulu kendisine verilmeyen bir yetkiyi, Anayasa'nın 87'nci maddesi uyarınca, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevinde olan... Kanunları yapmak, değiştirmek, düzenlemek Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisinde, bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi kanunla yapmıyor, bunu genelgeyle Yüksek Seçim Kurulu yapıyor. Bu, bir görev gasbı, bir yetki gasbı. Bununla ilgili Yüksek Seçim Kuruluna müracaat ettim, dediler ki bana: "Efendim, biz verdiğimiz karardan geri dönemeyiz." Niye? Gayet rahat, Seçim Kanunu'nun 131'inci maddesi: "Yaptığı iş ve eylemlerden dolayı hukuka aykırılık varsa bunları geri alabilir." hükmü olmasına rağmen, maalesef bundan geri caymadı. Peki, bu karşımıza neyi getiriyor? Yüksek Seçim Kurulu eliyle seçimlere şaibe katılıyor, Yüksek Seçim Kurulu eliyle seçimlerde manipülasyon suçu, manipülasyon yaratılıyor, Yüksek Seçim Kurulu eliyle kaos yaratılıyor. Şimdi, düşünebiliyor musunuz, siz Ankara'da seçmensiniz, herhangi bir suçtan dolayı tutuklusunuz, mahkûmiyetiniz kesinleşmiş değil, oy kullanamayacaksınız veyahut da taksirli bir suç işlemişsiniz, aynı suçtan dolayı tutuklu olun -seçmen kaydınız sizin de Ankara'da benim de- atıyorum birisi Konya'da tutuklu olsun, diğeri Ankara'da; Konya'daki oy kullanamayacak, Ankara'daki oy kullanabilecek. Peki, bu nedir arkadaşlar? Anayasa'daki seçim ilkeleri, eşitlik ilkesi diyoruz ya, 67'nci madde, ona aykırı, Anayasa'mızın 10'uncu maddesindeki hükme aykırı ve vatandaşın en demokratik hakkı olan oy kullanma, seçme hakkı maalesef bununla ihlal ediliyor.

Buradan, Yüksek Seçim Kuruluna tekrar sesleniyorum: Bu, tam kanunsuzluk hâlidir; bu, Anayasa'yı ihlaldir. Eşitlik ilkesini eğer biz ihlal edersek ne olur? Demokrasiyi yozlaştırmış oluruz, tiranlığı yaratmış oluruz. Yüksek Seçim Kurulu bu kararıyla âdeta demokrasiyi rafa kaldırmakta, suç işlemekte.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Devam edin Sayın Tanal.

Buyurun.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Tabii, hakikaten demokrat, insan hakları mücadelesi veren, bu konuda sağduyulu bir Meclis Başkan Vekiline biz bugün sahibiz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim, sağ olun.

MAHMUT TANAL (Devamla) - Ama Meclis Başkan Vekilinden istirhamım şu: YSK'nin, bu kararlarla, Türkiye Büyük Millet Meclisine, Anayasa'nın bize vermiş olduğu 87'nci maddedeki kanun değiştirme yetkisini bu genelgelerle değiştirmemesi lazım. Parlamentoyu bu yetkisine sahip çıkmaya davet ediyorum.

Hepinize teşekkür ve saygılarımı sunuyorum.

Karar yeter sayısı da istiyorum Sayın Başkanım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Tanal.