Konu:Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:44
Tarih:10/01/2019


Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 22'nci maddesi üzerine vermiş olduğumuz önerge üzerinde söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Bugün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu kürsüden de emek veren, çalışan tüm gazeteci emekçilerimize günlerinin hayırlı olmasını diliyorum, kutluyorum.

Bu 22'nci maddeyle 4059 sayılı Fiyat İstikrarı ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun'da bazı değişiklikler yapılıyor. Bu kanun 9/12/1994 yılında yayımlanmış, daha sonra 703 no.lu KHK'yle bu kanunun birçok maddesi -1'inci maddesi de dâhil- mülga edilmiş. Onların dışında, bir ek madde 4 var, bu ek madde 4 Finansal İstikrar Komitesinin çalışma usullerini tanımlıyor. Bu komitenin çalışma usulleriyle ilgili 1'inci ve 3'üncü madde de kaldırılarak açıkçası bu Komite işlevsiz bir hâle getirilmiş. Şimdi, yeni yapılan bu düzenlemeyle tekrar, yeniden bu kanuna bir 1'inci madde ekleniyor ve bu 1'inci maddeyle birlikte yeniden Finansal İstikrar Komitesinin adı değiştiriliyor 22'nci maddeyle, kısa adı FİKKO olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi şekline dönüştürülüyor ve mülga 1'inci madde olarak görev tanımları yapılıyor.

Şimdi, bu yapılan tanımlamalar içinde, tabii maddeler içerisinde dikkat çekici bazı düzenlemeler var. Maddenin 5'inci, son fıkrasında şöyle bir tanımlama: "Finansal sistemin bütününe sirayet edebilecek ölçüde olumsuz bir gelişmenin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi tarafından tespiti hâlinde üye kurum ve kuruluşların yetkileri dışında alınması gereken tedbirleri belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkili olup, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar belirlenen tedbirleri derhâl uygulamakla yetkili ve sorumludur." şekilde bir ifadeye yer verilmiş.

Aslında, bu düzenlemeden, bu teklifin tekrar getirilmesinden şunu anlıyoruz... Tabii önce şunu da sormak lazım: Neden kaldırdınız? Neden bu kanunun birçok maddesini mülga ettiniz, Finansal İstikrar Komitesini işlevsiz hâle getirdiniz, bugün, yine neden işlevli hâle getiriyorsunuz? Bunun da sorulması lazım. Tabii, burada, bu düzenleme bize krizden açıkça bir endişe duyulduğunu göstermekte yani böyle bir durum gerçekleşmesi durumunda da Cumhurbaşkanına sonsuz yetkiler verilerek olağanüstü hâl yetkilerini kullanmasını öngörmekte. Hâlbuki Anayasa'nın "Olağanüstü yönetim usulleri" başlıklı 119'uncu maddesinde bu konuda bir düzenleme varken, olağanüstü hâl benzeri durumda kullanılacak yetkilerin bu yasa metnine taşınması çok da gerekli değil, hatta sakıncalıdır.

Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığımız itirazlar üzerine teklifin maddesinin son fıkrasında neyse ki bir düzenlemeye gidildi. Bu düzenlemeyle de -tekrar okumayacağım maddenin tamamını- "Cumhurbaşkanı yetkili olup" ibaresinin önüne "kendi görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde" ibaresi eklendi. Ancak bu eklenmiş olsa bile, bu düzenleme yapılmış olsa bile, ne olursa olsun, uzman olan bu birimin özerk olması için üyelerinin atanma usulleri kanunda gösterilir. Düzenlemede ise "Bakanlık yönetmeliğiyle" denilmektedir, o da maddenin ikinci fıkrasında.

Evet, bu hâliyle bile bunun özerk ve uzman bir birim değil, Cumhurbaşkanına bağlı, onun emrinde çalışan bir birim olduğunu görmekteyiz. Bakanlık yönetmeliğiyle başlayan düzenleme Cumhurbaşkanına tam yetki vererek sonlanmaktadır. Oysa, Cumhurbaşkanının, parlamenter sistemde olduğu gibi, Bakanlar Kurulunun sorumluluğuna benzer bir sorumluluğu da bulunmamaktadır. Bu nedenle, söz konusu maddede, düzenlemede, Anayasa maddesi 166 açısından olduğu gibi "demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti" biçimindeki madde 2 açısından da sorunlar olduğu görülmekte ve bunun incelenmesi gerekmektedir.

Tüm bunların yanında, biraz önce Sayın Paylan'ın dediği gibi, Komisyonda biz bu maddeyi görüşürken tabii ki bir bilgi geldi ve biz, Berat Albayrak'ın FİKKO adı altında 2'nci toplantısını yaptığını gördük.

Şimdi, değerli arkadaşlar, ben, bunu Genel Kurulun takdirine bırakıyorum. Daha toplantı anında, Komisyonda böyle bir tanımlama görüşülürken...

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Buyurun.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (Devamla) - ...daha bu konu görüşülürken, Komisyondan ve Genel Kuruldan geçmemişken, Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın 2'nci toplantısını bu isim altında yapıyor olmasını, ben, siyasi etik açısından çok yanlış buluyorum ve anlamsız buluyorum. Hâlbuki, bunu yapmaya da çok ihtiyacı yoktu, zaten burada bu yasa var, bu yasada tanımlanmış bir Finansal İstikrar Komitesi var; bu isim altında bu toplantıları Sayın Berat Albayrak yapmaya da yetkili, böyle toplantılar yapabilir ama aslında, burada, ben, bize bir mesaj verildiğini düşünüyorum. "Ben, ne komisyon tanırım ne Meclis, bu ülkede istediğim kararı alırım; daha Meclisten, komisyondan geçmeden uygularım, hayata geçiririm." Bu, açıkçası siyasi etik açısından sakıncalı ve ben, bunu şımarıklık olarak da tanımlıyorum.

Sürekli gündeme getirdiğimiz gibi, çıkarılan kanunların, hem anayasal yönden hem de İç Tüzük yönünden uygunluğu tartışılmadan, oldubittiye getirilerek çıkarılmasının ne vatandaşa ne de ülkeye faydası vardır.

Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)