Konu:İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:44
Tarih:10/01/2019


İYİ PARTİ Grubu önerisi münasebetiyle
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AK PARTİ GRUBU ADINA NAZIM MAVİŞ (Sinop) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.

Vakıf üniversiteleri, 1984 yılından bugüne kadar sayıları artarak geldi ve yükseköğretim sistemimizin önemli bir parçası hâline dönüştü. Tabii, burada verilen önergede vakıf üniversiteleriyle ilgili olumsuz birtakım yakıştırmalar ve olumsuz birtakım örnekler ortaya konulmuş olsa da Türkiye'de çok iyi örneklerin olduğunu biliyoruz. Bu tür yakıştırmaların üniversite kavramıyla aynı cümlenin içerisinde geçmesinin de çok doğru olmadığını düşünüyoruz çünkü üniversiteler, ülkemize çok önemli katkılar sağlıyor. Nurettin Topçu'nun tabiriyle "Mabet eğer bir milletin kalbiyse üniversite de bir milletin beynidir." Dolayısıyla vakıf üniversitelerimizin de bu misyonun gereğini yerine getirmek üzere kurulduklarını hepimiz biliyoruz.

Bildiğiniz gibi, vakıf üniversiteleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunla kuruluyor. Dolayısıyla bu açıdan vakıf üniversitelerinin hem vakıf senetleri hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde kanunla kuruluyor oluşu bunlar için çok önemli bir dayanağı teşkil ediyor. Bugün, 77 vakıf üniversitemizde toplam 600 bine yakın öğrencimiz var.

Değerli arkadaşlar, vakıf üniversitelerimizle ilgili, YÖK'ün mütevelli heyetler, rektörler, üniversite sahipleriyle yaptığı çalışmalar sonucu çok sayıda yenilik de son dört beş yıldır uygulamaya konuldu. Bunlardan bir tanesi, vakıf üniversitelerimizin bina standartlarıyla ilgili önemli değişikliklere gidildi, kuruluş sermayesi, vakıf üniversiteleri A grubu, B grubu, C grubu olarak gruplandırılmak suretiyle, 30-40 milyondan 150 milyon gibi rakamlara çıkarıldı ve ayrıca, beş yıl boyunca da yüzde 20 cari giderlerin finanse edilmesi, yüzde 10 burslu öğrenci barındırılması gibi birtakım yeni yükümlülükler getirildi. Ayrıca, vakıf üniversitelerimizin Ankara, İstanbul gibi büyükşehirlerde temerküz etmesinin yanı sıra, taşra illerimizde de vakıf üniversitelerinin kurulması ve oralara da vakıf üniversitesi geleneğinin taşınabilmesi için bu gruplandırma sistemi içerisinde C grubunda yer alan illerimizde vakıf üniversitelerinin kuruluşuyla ilgili sermaye rakamı biraz daha düşük tutulmuş oldu.

Vakıf üniversiteleri ile aile fertlerinin şirketleri ve ticaret arasındaki ilişkiye gelince: Biliyorsunuz, bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıldı, YÖK burada gördüğü herhangi bir uygunsuzluk, herhangi bir yasal problemle karşı karşıya kaldığında denetleme yetkisine sahip.

İkincisi, üniversitelerin zarar etmesi durumunda bu zararı vakıftan tazmin etme hakkı YÖK'te saklı ve bugüne kadar da mahkeme kararıyla yine zarar eden üniversitelerin zararlarını tazminle ilgili geri dönüşler yapıldı. Ayrıca, vakıf üniversiteleri kurulurken beş yıllık bir gelişim planı da bu üniversitelerden istenmektedir.

Denetim çalışmalarına gelince, bu konuda da mevzuatla ilgili yasal düzenlemeler yapılmış, üniversitelerin mütevelli heyetleri, yöneticileri ve YÖK temsilcileriyle birlikte çalıştaylar düzenlemek suretiyle denetim konusundaki açıklar da kapatılmaya çalışılmıştır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Bir dakika ilave ediyorum Sayın Maviş.

NAZIM MAVİŞ (Devamla) - Bu açıdan bakıldığında, bir taraftan YÖK Denetleme Kurulu, YÖK Yürütme Kurulu, Genel Kurul, YÖK Kalite Kurulu ve uzman öğretim üyeleri üniversitelere ziyaretler düzenlemek suretiyle, üniversitelerin yaptığı araştırmalar, basılı kitaplar, kütüphaneler, spor tesisleri, sosyal, kültürel mekânlar, araştırma merkezlerinin faaliyetleri, öğrenci ve öğretim üyeleri için sunulan olanaklar gözden geçirilmekte ve bu konuda iyileştirmeler talep edilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, vakıf üniversiteleri yükseköğretim sistemimizin önemli bir parçası olma yolunda mesafe katetmektedir. Yükseköğretim Kurulumuz da bu konuda kendi üzerine düşen yükümlülükleri fazlasıyla yerine getirmek suretiyle eş güdümlü, karşılıklı paydaşlık zemini içerisinde gerekli çalışmaları yapmaktadır.

Bu vesileyle, tekrar hepinize teşekkür ediyor, Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)